Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak poznat ... > Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)

Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)

Macrolepiota procera Radim Dvorak

Bedla pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší hou­by u nás. Rostou na zane­dba­ných pas­t­vi­nách a na trav­na­tých mís­tech v létě a na pod­zim. V České repub­li­ce nepod­lé­há sbí­rá­ní hub žád­né­mu zvlášt­ní­mu povo­le­ní, nemu­sí tomu ale tak být u někte­rých dal­ších stá­tů Evropy. Věděli jste ale, že exis­tu­jí také jedo­va­té bed­ly? Proto je tře­ba vědět, jaký je roz­díl mezi jed­lý­mi a jedo­va­tý­mi bed­la­mi a dal­ší­mi hou­ba­mi, kte­ré jsou bed­le veli­ce podob­né.

Klobouček bedly

Problémem je to, že někdy si lidé sple­tou bedlu s jinou, jedo­va­tou hou­bou. Například bed­la čer­ve­na­jí­cí může u někte­rých lidí vyvo­lat sil­nou aler­gic­kou reak­ci. Klobouček bed­ly jed­lé je kula­tý, poblíž koru­ny má tmavší hně­dou plo­chu, kte­rá smě­rem k okra­jům pře­stu­pu­je do bled­ší hně­dé až bílé bar­vy. Maso hou­by je bílé a při řezu se výraz­ně nezmě­ní. Kloboučky dosa­hu­jí prů­mě­ru 10 až 25 cm.

Bedla

Prsten bedly

Dobrým pozná­va­cím zna­me­ním je prs­ten, kte­rý se nachá­zí na nožič­ce (tře­ni) bed­ly. Pokud je ten­to prs­ten pohyb­li­vý (dá se jím pohy­bo­vat po nožič­ce bed­ly naho­ru a dolů), pak je hou­ba jed­lá. Další znám­kou jed­lé bed­ly je šupi­na­tý klo­bouk, jeho duž­ni­na je vlákni­tá, téměř dřev­na­tá. Chuť je jem­ná, hou­bo­vá a pří­jem­ná.

Kde najít jedlou bedlu?

Bedlu nesbí­rej­te podél cest nebo kde­ko­li, kde je mož­né její zne­čiš­tě­ní, napří­klad výfu­ko­vý­mi ply­ny auto­mo­bi­lů. Najít ji může­te v list­na­tých a smí­še­ných lesích, zejmé­na pak na mýti­nách nebo na okra­jích lesa.

Bedla jedlá

Podobné houby

Bedla vyso­ká je jed­lým dru­hem bedel. Je mož­né ji splést s bed­lou čer­ve­na­jí­cí, kte­rá může být pro někte­ré jedin­ce nebez­peč­ná. Dále pak pozor na jedo­va­té dru­hy bedel – bed­la ost­ro­šu­pin­ná a bed­la chřa­pá­čo­vá. Jedovaté dru­hy hub se v někte­rých pří­pa­dech zbar­vu­jí po řezu do čer­ve­na a ros­tou tak­též pod jeh­lič­na­tý­mi stro­my. Bezpečným pozná­va­cím zna­me­ním je již zmí­ně­ný prs­ten na tře­ni hou­by.


Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)
Hodnocení: 2.1 - ‎158 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […]
  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […]
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […]
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
  • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […]
  • Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky20. září 2019 Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky Holubinka je typem houby, která obsahuje jedlé druhy hub. Obvykle jsou poměrně velké a mnoho z nich má jasné barvy, takže jsou obvykle velmi snadno viditelné. Mezi druhy existují některé […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]