Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat autismus - Příznaky

Jak poznat autismus - Příznaky

Autismus může u růz­ných lidí vypa­dat jinak. Je to vývo­jo­vé posti­že­ní, kte­ré ovliv­ňu­je to, jak lidé komu­ni­ku­jí, cho­va­jí se nebo komu­ni­ku­jí s ostat­ní­mi. Neexistuje žád­ná zjev­ná pří­či­na a pří­zna­ky mohou být vel­mi mír­né nebo vel­mi závaž­né. U dětí se autis­mus nemu­sí pro­je­vo­vat, až po urči­té době. Společnými pří­zna­ky jsou roz­dí­ly v soci­ál­ních doved­nos­tech, komu­ni­ka­ci a cho­vá­ní.

Sociální dovednosti

Autisté mají pro­blémy se soci­ál­ní­mi doved­nost­mi – těž­ko nava­zu­jí a udr­žu­jí vzta­hy. Autista by chtěl mít blíz­ké vzta­hy s ostat­ní­mi, ale neví jak na to. U vel­mi malých dětí (ve věku 8 až 10 měsí­ců) se to pro­je­vu­je násle­dov­ně:

· Neodpovídá/nereaguje na své jmé­no.

· Hraní, sdí­le­ní nebo mlu­ve­ní s ostat­ní­mi lid­mi ho neza­jí­má.

· Upřednostňuje být sám.

· Vyhýbá se nebo odmí­tá fyzic­ký kon­takt.

· Když je roz­ru­še­ný, nechce být nikým potě­šen.

· Nerozumí emo­cím – svým vlast­ním nebo emo­cím u jiných osob.

Komunikace

Asi 40 % autis­tic­kých dětí vůbec nero­zu­mí a mezi 25 % a 30 % roz­ví­jí někte­ré jazy­ko­vé doved­nos­ti během dět­ství, ale poz­dě­ji je ztra­tí. Některé děti s ASD začnou mlu­vit poz­dě­ji. Většina z nich má pro­blémy s komu­ni­ka­cí, napří­klad:

• Zpožděné řečo­vé a jazy­ko­vé doved­nos­ti.

• Plochý, robo­tic­ky mlu­ví­cí hlas nebo tichý hlas.

• Opakuje stej­nou frá­zi zno­vu a zno­vu.

• Problémy se zájme­ny.

• Nepoužívá nebo zříd­ka pou­ží­vá běž­ná ges­ta (uká­zá­ní nebo mává­ní) a nere­a­guj­te na ně.

• Neschopnost zůstat u téma­tu při mlu­ve­ní nebo při zod­po­ví­dá­ní otá­zek.

• Neznají sar­kas­mus nebo žer­to­vá­ní.

Autismus

Chování

Děti s ASD půso­bí způ­so­bem, kte­rý se jeví jako neob­vyk­lý. Příklady toho mohou zahr­no­vat:

• Opakující se cho­vá­ní, jako např. ruč­ní kla­pá­ní, hou­pá­ní, ská­ká­ní nebo otá­če­ní.

• Neustále se pohy­bu­jí­cí a „hyper“ cho­vá­ní.

• Fixace na urči­té čin­nos­ti nebo objek­ty.

• Zvláštní ruti­ny nebo ritu­á­ly (a zne­klid­ňo­vá­ní, když se ruti­na změ­ní, i mír­ně).

• Extrémní cit­li­vost na dotyk, svět­lo a zvuk.

• Rozrušené stra­vo­va­cí návy­ky.

• Nedostatečná koor­di­na­ce, neo­hra­ba­nost.

• Impulsivita (půso­bí bez myš­le­ní).

• Krátká pozor­nost.

  • Jak poznat alergii - Symptomy, alergeny a druhy alergií11. října 2019 Jak poznat alergii - Symptomy, alergeny a druhy alergií Alergie je hypersenzitivní reakce imunitního systému na látky, které vstupují do těla nebo přicházejí do styku s tělem. Tyto látky obvykle zahrnují materiály, jako je petrochemie, pyl nebo […] Posted in Jak...
  • Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje1. listopadu 2019 Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje Salmonela je infekce, která vzniká kvůli bakterii s názvem salmonella. Existuje mnoho možných zdrojů infekce salmonelou. Může jít o maso, zejména drůbeží, ale také hovězí a vepřové, a […] Posted in Jak...
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […] Posted in Jak...
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky20. září 2019 Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky Holubinka je typem houby, která obsahuje jedlé druhy hub. Obvykle jsou poměrně velké a mnoho z nich má jasné barvy, takže jsou obvykle velmi snadno viditelné. Mezi druhy existují některé […] Posted in Jak...
  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […] Posted in Jak...
  • Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky20. prosince 2019 Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky Genitální opar je pohlavně přenosná nemoc. Způsobuje vředy, což jsou bolestivé puchýře, které se mohou snadno rozšířit a prasknout. Jsou plné tekutiny, která se po prasknutí šíří dále a je […] Posted in Jak...
  • Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba8. listopadu 2019 Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba Svrab je běžný stav kůže, který urychluje životnost kožních buněk. To způsobuje, že buňky se rychle vyvíjí na povrchu pokožky. Tím, že buňky rychle rostou, také rychle odumírají a tvoří […] Posted in Jak...
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […] Posted in Jak...
  • Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče7. června 2019 Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče Epilepsie je chronická porucha, která způsobuje neprovokované opakované záchvaty. Záchvat je náhlá spousta elektrických aktivit v mozku. Existují dva hlavní typy záchvatů. Generalizované […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com