Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky

t3Zm9oNDE66DZmUFRMzb8RwYjqrtR4ng

Astma je stav, ve kte­rém se vaše dýcha­cí ces­ty zužu­jí a vytvá­ře­jí dal­ší hlen. To může ztě­žo­vat dýchá­ní a vyvo­lat kašel, sípá­ní a duš­nost. U někte­rých lidí je ast­ma nepa­tr­ným pro­blé­mem. Pro ostat­ní může být hlav­ním pro­blé­mem, kte­rý zasa­hu­je do kaž­do­den­ních čin­nos­tí a může vést k život ohro­žu­jí­cí­mu ast­ma­tic­ké­mu záchva­tu. Astma nemů­že být vylé­če­no, ale jeho pří­zna­ky mohou být kon­t­ro­lo­vá­ny. Vzhledem k tomu, že se ast­ma čas­to mění v prů­bě­hu času, je důle­ži­té, abys­te spo­lu­pra­co­va­li s léka­řem, abys­te sle­do­va­li pří­zna­ky a pod­le potře­by upra­vi­li léčbu.

Symptomy

Příznaky ast­ma­tu se liší od člo­vě­ka k člo­vě­ku. Možná máte čas­té záchva­ty ast­ma­tu, máte pří­zna­ky pou­ze v urči­tou dobu - napří­klad při cvi­če­ní - nebo máte pří­zna­ky po celou dobu.

Příznaky a pří­zna­ky ast­ma­tu zahr­nu­jí:

• duš­nost,

• těs­nost nebo bolest v hru­di,

• pro­blémy se spán­kem způ­so­be­ným nedo­sta­teč­ným dechem, kaš­láním nebo pís­ká­ním,

• pís­ká­ní při dechu (sípá­ní je běž­ným pří­zna­kem ast­ma­tu u dětí),

• kašel nebo sípa­vé záchva­ty, kte­ré jsou zhor­še­ny respi­rač­ním virem, jako je nachla­ze­ní nebo chřip­ka.

Příznaky, že ast­ma se prav­dě­po­dob­ně zhor­šu­je, zahr­nu­jí:

• čas­těj­ší znám­ky a pří­zna­ky ast­ma­tu,

• vět­ší potí­že s dýchá­ním,

• potře­ba čas­těj­ší­ho pou­ží­vá­ní inha­lá­to­ru.

U někte­rých lidí pří­zna­ky ast­ma­tu vzni­ka­jí v urči­tých situ­a­cích:

• Astma způ­so­be­né cvi­če­ním, kte­rá může být hor­ší, když je vzduch chlad­ný a suchý.

• Profesionální ast­ma vyvo­la­né dráž­di­dly na pra­co­viš­ti, jako jsou che­mic­ké výpa­ry, ply­ny nebo prach.

• Astma vyvo­la­né aler­gií, lát­ka­mi vysky­tu­jí­cí­mi se ve vzdu­chu, jako je pyl, spó­ry plís­ní, odpad z švá­bů a dal­ší.

Astma

Kdy navštívit lékaře

Závažné ast­ma­tic­ké záchva­ty mohou člo­vě­ka ohro­zit na živo­tě. Spolupracujte se svým léka­řem, abys­te zjis­ti­li, co dělat, když se vaše znám­ky a pří­zna­ky zhor­ší – a když potře­bu­je­te nou­zo­vou léčbu. Příznaky výsky­tu ast­ma­tu zahr­nu­jí:

• Rychlé zhor­še­ní duš­nos­ti nebo sípá­ní.

• Bez zlep­še­ní ani po pou­ži­tí inha­lá­to­ru s rych­lým uvol­ně­ním.

• Dýchavičnost při mini­mál­ní fyzic­ké akti­vi­tě.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy15. listopadu 2019 Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy Deprese (závažná depresivní porucha) je běžné a závažné onemocnění, které negativně ovlivňuje vaše pocity, způsob, jakým si myslíte a jak jednáte. Naštěstí je také léčitelná. Deprese […]
  • Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny21. června 2019 Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny Rakovina plic je typ rakoviny, který vzniká v plicích. Vaše plíce jsou dva houbovité orgány v hrudníku, které přijímají kyslík, když vdechujete, a uvolňují oxid uhličitý, když vydechujete. […]
  • Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky12. dubna 2019 Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky Vzhledem k tomu, že diabetes typu 2 může vést k závažným zdravotním komplikacím, je důležité znát příznaky této nemoci, abyste ji odhalili v samém začátku a předešli významným zdravotním […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat alkoholika - Příznaky30. srpna 2019 Jak poznat alkoholika - Příznaky Pro většinu lidí, kteří pijí, je alkohol neškodnou součástí večera - pivo po práci, sklenka vína s večeří nebo popíjení s přáteli. Odborníci se shodují na tom, že ženy by neměly vypít více […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba6. prosince 2019 Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba Dna je typ artritidy způsobené tvorbou krystalů kyseliny močové v kloubech. Kyselina močová je produkt rozkladu purinů, které jsou součástí mnoha potravin, které jíme. Abnormalita při […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat anorexii - Symptomy27. září 2019 Jak poznat anorexii - Symptomy Anorexie je porucha stravování charakterizovaná abnormálně nízkou tělesnou hmotností, intenzivním strachem z nárůstu hmotnosti a zkresleným vnímáním hmotnosti. Lidé s anorexií mají svou […]
  • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […]