Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat alkoholika - Příznaky

Jak poznat alkoholika - Příznaky

94385019

Pro vět­ši­nu lidí, kte­ří pijí, je alko­hol neškod­nou sou­čás­tí veče­ra - pivo po prá­ci, sklen­ka vína s veče­ří nebo popí­je­ní s přá­te­li. Odborníci se sho­du­jí na tom, že ženy by nemě­ly vypít více než jeden alko­ho­lic­ký nápoj den­ně, muži pak více než dva. U někte­rých lidí ale alko­hol nekon­čí jen něko­li­ka nápo­ji, ale může se z něj vyvi­nout závis­lost.

Kdy vzniká alkoholismus?

Alkoholismem se nazý­vá stav, kdy uží­vá­ní alko­ho­lu půso­bí pro­blémy v osob­ním či pra­cov­ním živo­tě. Známky alko­ho­lis­mu zahr­nu­jí:

· Užívání alko­ho­lu ve vel­kém množ­ství nebo po del­ší dobu.

· Rozvoj tole­ran­ce k alko­ho­lu, při němž jsou pro dosa­že­ní stej­ných účin­ků v prů­bě­hu času potřeb­né vět­ší množ­ství alko­ho­lu.

· Vynakládání znač­né­ho množ­ství času a ener­gie, ve sna­ze zís­kat alko­hol, uží­vat alko­hol a zota­vit se z jeho účin­ků.

· Osoba nepl­ní své povin­nos­ti (v prá­ci, ve ško­le, doma…).

· Vyhledávání pří­le­ži­tos­tí s podá­vá­ním alko­ho­lu – spo­le­čen­ské nebo rekre­ač­ní akti­vi­ty za úče­lem uží­vá­ní alko­ho­lu.

· Pokračování v uží­vá­ní alko­ho­lu, i když to způ­so­bu­je stres nebo nega­tiv­ní důsled­ky v soci­ál­ních nebo mezi­lid­ských vzta­zích.

· Pocení.

· Zrychlená srdeč­ní frek­ven­ce

· Úzkost.

· Nespavost.

· Zmatek nebo třes.

· Nevolnost nebo zvra­ce­ní.

· Vizuální, hma­to­vé nebo slu­cho­vé halu­ci­na­ce.

· Záchvaty.

Pokud někdo, koho zná­te, spl­ňu­je ale­spoň dvě z těch­to kri­té­rií, může mít poru­chu uží­vá­ní alko­ho­lu (nebo být alko­ho­lik) a potře­bu­je pomoc.

Alkoholismus

Další příznaky alkoholismu

Jiné pří­zna­ky, že někdo může být závis­lý na alko­ho­lu, pat­ří:

• Intoxikace v nety­pic­kých časech, napří­klad během dopo­led­ne nebo během důle­ži­tých povin­nos­tí.

• Čistění zubů ve zvlášt­ní době, aby oso­ba mas­ko­va­la pach alko­ho­lu z dechu.

• Obranné cho­vá­ní, při kte­rém se oso­ba sna­ží uta­jit množ­ství zkon­zu­mo­va­né­ho alko­ho­lu.

• Podezřelé, nečest­né nebo pod­vod­né cho­vá­ní.

• Je čas­to nedo­sa­ži­tel­ný.

• Nevysvětlené mod­ři­ny nebo zra­ně­ní.

• Netypická nála­da.

• Alkoholik jen obtíž­ně něče­mu věnu­je pozor­nost, je zapo­mnět­li­vý nebo ospa­lý.

• Ztráta zájmu o obvyk­lé záli­by nebo akti­vi­ty.

• Ztráta moti­va­ce nebo ener­gie.

• Nevysvětlitelné pro­blémy s výko­nem nebo účas­tí v prá­ci nebo ve ško­le.

• Nevysvětlené posu­ny v osob­nos­ti nebo pri­o­ri­tách.

• Vynaložení více peněz na alko­hol, než lze ušet­řit.

• Krádež peněz nebo žádost o ně bez podá­ní vysvět­le­ní.

 • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […] Posted in Jak...
 • Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky29. listopadu 2019 Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky Dehydratace nastane, když vaše tělo nemá tolik vody, kolik potřebuje. Bez dostatečného množství vody nemůže vaše tělo správně fungovat. Můžete mít mírnou, středně těžkou nebo těžkou […] Posted in Jak...
 • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […] Posted in Jak...
 • Jak se projevuje závislost na alkoholu10. ledna 2020 Jak se projevuje závislost na alkoholu Závislost na alkoholu je vážná a nebezpečná nemoc.  Jeho eliminace vyžaduje systematický přístup a dlouhé období léčby. Konzumace alkoholu v ohromném množství způsobuje velké poškození […] Posted in Jak...
 • Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny21. června 2019 Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny Rakovina plic je typ rakoviny, který vzniká v plicích. Vaše plíce jsou dva houbovité orgány v hrudníku, které přijímají kyslík, když vdechujete, a uvolňují oxid uhličitý, když vydechujete. […] Posted in Jak...
 • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […] Posted in Jak...
 • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […] Posted in Jak...
 • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […] Posted in Jak...
 • Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba6. prosince 2019 Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba Dna je typ artritidy způsobené tvorbou krystalů kyseliny močové v kloubech. Kyselina močová je produkt rozkladu purinů, které jsou součástí mnoha potravin, které jíme. Abnormalita při […] Posted in Jak...
 • Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje1. listopadu 2019 Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje Salmonela je infekce, která vzniká kvůli bakterii s názvem salmonella. Existuje mnoho možných zdrojů infekce salmonelou. Může jít o maso, zejména drůbeží, ale také hovězí a vepřové, a […] Posted in Jak...

Jak poznat alkoholika - Příznaky
Hodnocení: 2.8 - ‎470 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

10 komentářů

 1. Nevím no, někte­ré věci jako ano, ale..

  tole­ran­ce k alko­ho­lu - u alko­ho­li­ka se spíš sni­žu­je

  Vynakládání znač­né­ho množství...zotavit se z jeho účin­ků - alko­ho­lik se nechce zota­vo­vat z jeho účin­ků, při nej­bliž­ší mož­nost se napi­je zas

  Vyhledávání pří­le­ži­tos­tí s podá­vá­ním alko­ho­lu - alko­ho­lik pro pití nepo­tře­bu­je pří­le­ži­tost

  Obranné cho­vá­ní - ano, ale ješ­tě mno­hem hor­ší je, když toto pře­ko­ná a dosta­ne se do fáze ´piju, ale to nic nezna­me­ná´

 2. U kaž­dé­ho je to jinak, já piju víno s mine­ral­kou tzv vin­ný strik a to hlav­ně v létě, je to lep­ší než ty pres­la­ze­ne limo­ná­dy a ját­ra, led­vi­ny mám pod­le výsled­ků jako dva­ce­ti­le­tá....

 3. Petra Pospíšilová a jako dva­ce­ti­la­tá máte i mozek evi­dent­ně. Co je střik tzv. asi všich­ni vědí a srov­ná­vač­ka víno vs. přesla­ze­ná limo­ná­da a do toho zamo­tat ját­ra a led­vi­ny 😀 Potřebujete se not­ně obhá­jit 😀

 4. Lehké dro­gy jsou tře­ba alko­hol, ciga­re­ty, mari­hu­a­na, těž­ké dro­gy jsou tře­ba hero­in, koka­in, per­vi­tin atd.
  Návyk vzni­ká na kaž­dou dro­gu, s tím alko­ho­lem je to prý tak, že alko­ho­lis­mus může být gene­tic­ky vro­ze­ný, je to vlast­ně nefér, někdo chlas­tá pra­vi­del­ně vět­ší množ­ství alko­ho­lu (tře­ba v těž­kém život­ním obdo­bí, kte­ré může klid­ně trvat i něko­lik let), pak se dá do kupy a pití ome­zí na mini­mum, jako dří­ve než začal hod­ně pít. Druhá sku­pi­na lidí si dá jen troš­ku a zachut­ná jim to, ta chuť, ten stav a dáv­ky stá­le zvy­šu­jí až to kon­čí po léčeb­nách. Nevim no, pod­le mě 1 oro­se­ný piv­ko je 100 pro­cent­ně zdra­věj­ší než půl lit­ru coca-coly.

 5. Piji alko­hol veli­ce málo, jed­nu, dvě skle­nič­ky za týden, někdy ani to ne. Vybírám si, čeho se napi­ju. Pokud není můj sor­ti­ment, nena­pi­ju se vůbec. Ve spo­leč­nos­ti se bavím i bez alko­ho­lu. Prostě alko­hol k tomu nepo­tře­bu­ji. To pak bohu­žel sle­du­ji ostat­ní, jak si dáva­jí do nosu. Někdo stříd­mě, někdo to do sebe láme. A je jed­no, jest­li je to chlap nebo žen­ská. Vidíte hned jiný výraz v obli­če­ji, pří­blb­lý úsměv, motá­ní se, atd. Nejhorší je, že kon­zu­men­tům „naros­tou kří­d­la“. A co pak, když tako­vý člo­věk pije den­ně! A ani si to nechce při­pus­tit.
  Jak píše Pavel, jed­no pivo je lep­ší než cola. Souhlasím, ale mnoh­dy u jed­no­ho či dvou piv bohu­žel nezů­sta­ne.

 6. V prů­bě­hu vzni­ku a trvá­ní závis­los­ti na alko­ho­lu se tole­ran­ce na něj nej­pr­ve zvy­šu­je až na urči­tou mez a po del­ší, či krat­ší době(trvání v roz­sa­hu jed­no­tek, až desí­tek let) se veli­ce rych­le a rapid­ně sní­ží, může pak dojít i k napros­té into­le­ran­ci . Zde se pak jed­ná o ter­mi­nál­ní sta­di­um toho­to chro­nic­ké­ho reci­di­vu­jí­cí­ho one­moc­ně­ní. Pokud jde o vaše vyjá­d­ře­ní, že alko­ho­lik se k tomu to vždy vrá­tí a při nej­bliž­ší pří­le­ži­tos­ti, tak se mýlí­te. Znám se celý život s člo­vě­kem, kte­rý ješ­tě před dese­ti lety kon­zu­mo­val lahev tvr­dé­ho alko­ho­lu den­ně. teh­dy jsem mu řekl, že s ním kon­čím a jeho rodi­na tak­též, pokud bude dál pít. Deset let absti­nu­je. Je si vědom reci­di­vy, i toho, že rodi­na je to nej­cen­něj­ší, co má. Místo pití cho­dí do posi­lov­ny. Viděl jsem něko­li­krát jeho reak­ci na nabíd­ku alko­ho­lu:“ Ano, napi­ju se s tebou. Ale nej­pr­ve půjde­me do posi­lov­ny a jest­li dáš to, co já, tak se s tebou pak napi­ju.“ Ten člo­věk, bez pro­blé­mů, zved­ne na ban­ch­press 100 Kg.

 7. Dobre rano.Tak jsem si pře­čet­la komen­ta­ře a je videt,že vůbec nero­zu­mi­te, co je oprav­du alkoholismus.Ja jsem alko­ho­lik a nesty­dim se za to.Byla jsem neko­li­krat na leče­ni a bylo to hrozne,ty jejich nesmy­sl­ne tkzv.„minusaky„za neco co jste ude­la­li špat­ne atd.Jedinec,ktery pou­ži­va alko­hol ve vet­šim množ­st­vi se musi sam z toho dostat,nikdo mu nepo­mů­že ani lečebny.Ti co jsou oprav­du alko­ho­li­ci a pro­ži­li si to při­šer­ne peklo jako ja,kdy Vaše telo pro­tes­tu­je, nemů­že­te cho­dit a nej­ra­de­ji by jste se dopla­zi­li do te nej­bliž­ši ben­zin­ky nebo obchodu,ale nejde to, tak trpi­te a čeka­te sko­ro na „smrt“,ale pokud chce­te žit tak to pře­ko­na­te a date do toho vše,aby Vam bylo lep­ši a veřte,že to jde.Po mem posled­nim zata­hu to bylo to nej­hor­ši dno,ale vše jsem zvladla a jsem na sebe pyšna,že jsem to dokazala.Abstinuji už del­ši dobu a veřte,že ten můj život je čim dal tim krasnej­ši a když vidim jak oko­li „kope„ty pana­ky do sebe je mne na bliti.Mam se moc rada a milu­ji svůj život,mam úžas­ne zviřatka,ktere mne byly vice opo­rou než vlast­ni rodi­na a kte­re jsou můj život.A nikdy nedo­pus­tim aby se to nekdy ješ­te jed­nou opakovalo.Alkohol je DEMON LIDSTVA a tak to asi zůstane,protože lidi chlas­ta­ji 1 ligu a sta­le se bude vyra­bet a zdra­žo­vat a stej­ne to niko­ho nezastavi.Tak pro­sim Vas neplet­te do toho poli­ti­ku a neplet­te se do toho,když vůbec nezna­te tu pra­vou pod­sta­tu veci.Na zaver „Život je krasny,ale musi­te jej umet žit“ !!! Hlavne bez chlastu.Přeji hez­ky den.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...