Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat alergii - Symptomy, alergeny a druhy alergií

Jak poznat alergii - Symptomy, alergeny a druhy alergií

Pyl

Alergie je hyper­sen­zi­tiv­ní reak­ce imu­nit­ní­ho sys­té­mu na lát­ky, kte­ré vstu­pu­jí do těla nebo při­chá­ze­jí do sty­ku s tělem. Tyto lát­ky obvykle zahr­nu­jí mate­ri­á­ly, jako je pet­ro­che­mie, pyl nebo vče­lí jed. Cokoliv může být aler­ge­nem, pokud to má na imu­nit­ní sys­tém nežá­dou­cí účin­ky.

Alergeny

Látka, kte­rá způ­so­bu­je aler­gic­kou reak­ci, se nazý­vá aler­gen. Alergeny lze nalézt v potra­vi­nách, nápo­jích nebo v pro­stře­dí. Mnoho aler­ge­nů je neškod­ných a vět­ši­nu lidí neo­vliv­ňu­je. U aler­gi­ků rea­gu­je imu­nit­ní sys­tém na aler­gen jako na cizí a škod­li­vou lát­ku, kte­rou se sna­ží zni­čit. Alergiemi trpí až 30 % všech dospě­lých.

Symptomy

Mezi mír­né sympto­my aler­gie pat­ří:

· Vyrážka,

· loka­li­zo­va­né svě­dě­ní,

· oto­ky.

Mírné aler­gic­ké reak­ce se neroz­ši­řu­jí do jiných čás­tí těla. Existují ale ješ­tě o něco závaž­něj­ší sympto­my, kte­ré už se do jiných čás­tí těla šíří, napří­klad:

· roz­ší­ře­né svě­dě­ní,

· potí­že s dýchá­ním.

Mezi sku­teč­ně závaž­né sympto­my, kte­ré mohou ovliv­nit celé tělo a postu­po­vat k dal­ším závaž­něj­ším pro­blé­mům, pat­ří:

· svě­dě­ní očí nebo obli­če­je,

· oto­ky úst, hrd­la a jazy­ka, kte­ré mohou ztí­žit dýchá­ní a poly­ká­ní,

· bolest bři­cha,

· kře­če,

· zvra­ce­ní, prů­jem,

· dušev­ní zma­te­nost nebo závra­tě.

Druhy alergií

Respirační aler­gie

1. Jarní aler­gie – nee­xis­tu­je na ně lék, může­te je pou­ze potla­čit (od léků až po domá­cí zvy­ky).

2. Letní aler­gie – obvykle jsou vyvo­lá­ny pylem z trá­vy a ple­ve­le.

3. Podzimní aler­gie – napří­klad plís­ně a prach.

4. Zimní aler­gie – aler­gie na někte­ré roz­to­če.

5. Senná rýma – je imu­nit­ní poru­cha cha­rak­te­ri­zo­va­ná aler­gic­kou odpo­vě­dí na zrna pylu a jiné lát­ky. Existují dva dru­hy, sezón­ní a trva­lá sen­ná rýma.

6. Alergie na pyl, koč­ky, psy, prach atd.

Alergie na jíd­lo

Typické jsou aler­gie na někte­ré potra­vi­ny, jako je lak­tó­za, vej­ce, obi­lo­vi­ny, oříš­ky, na ryby a moř­ské plo­dy, sóju a někte­ré dal­ší potra­vi­ny. Potravinové aler­gie nebo potra­vi­no­vé into­le­ran­ce posti­hu­jí téměř kaž­dé­ho v urči­tém oka­mži­ku. Lidé mají čas­to nepří­jem­nou reak­ci na něco, co jed­li, a pře­mýš­le­jí, jest­li mají potra­vi­no­vou aler­gii. Ne vždy tomu tak je.

Kožní aler­gie

Něco se dotkne kůže a váš imu­nit­ní sys­tém si mys­lí, že je pod úto­kem. Výsledkem je čer­ve­ná, svě­di­vá vyráž­ka. Může se jed­nat o aler­gii na hmyz, břeč­ťan nebo jiné rost­li­ny, ale také na slun­ce, kos­me­ti­ku nebo tře­ba nikl.


Foto

Description 
Translation to vi arrow.svgIf you can, help make this descrip­ti­on acces­si­ble to all by transla­ting it into other lan­gu­ages – thanks!
Date
SourceSource and pub­lic doma­in noti­ce at Dartmouth College Electron Microscope Facility ([1][2])
AuthorDartmouth College Electron Microscope Facility
Permission
(Reusing this file)
Public domainThis work has been rele­a­sed into the pub­lic doma­in by its author, Dartmouth College Electron Microscope Facility[3]. This applies worl­dwi­de.
In some coun­tries this may not be legally possi­ble; if so:
Dartmouth College Electron Microscope Facility[4] grants any­o­ne the right to use this work for any pur­po­se, without any con­di­ti­ons, unless such con­di­ti­ons are requi­red by law.

„These images are in the pub­lic doma­in. Do with them what you will. If you have ques­ti­ons about the images or the microsco­py and spe­ci­men pre­pa­rati­on used to obta­in images con­tact Louisa Howard . For ques­ti­ons regar­ding the research on the spe­ci­mens, con­tact the per­son noted in the cap­ti­on of the images.“[5]

  • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […] Posted in Jak...
  • Jak poznat anorexii - Symptomy27. září 2019 Jak poznat anorexii - Symptomy Anorexie je porucha stravování charakterizovaná abnormálně nízkou tělesnou hmotností, intenzivním strachem z nárůstu hmotnosti a zkresleným vnímáním hmotnosti. Lidé s anorexií mají svou […] Posted in Jak...
  • Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče7. června 2019 Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče Epilepsie je chronická porucha, která způsobuje neprovokované opakované záchvaty. Záchvat je náhlá spousta elektrických aktivit v mozku. Existují dva hlavní typy záchvatů. Generalizované […] Posted in Jak...
  • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […] Posted in Jak...
  • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […] Posted in Jak...
  • Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky20. prosince 2019 Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky Genitální opar je pohlavně přenosná nemoc. Způsobuje vředy, což jsou bolestivé puchýře, které se mohou snadno rozšířit a prasknout. Jsou plné tekutiny, která se po prasknutí šíří dále a je […] Posted in Jak...
  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […] Posted in Jak...
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […] Posted in Jak...
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...