Jak pojistit dům

img a300983 w1993 t1511085380Co chcete pojistit?

Prvním kro­kem ke správ­né vol­bě pojiš­tě­ní je roz­hod­nout se, co potře­bu­ji pojis­tit. Pojištění nemo­vi­tos­ti se vzta­hu­je na pojiš­tě­ní domu samot­né­ho, zatím­co pojiš­tě­ní domác­nos­ti se vzta­hu­je na vnitř­ní vyba­ve­ní. Plánujete-li tedy v domě byd­let, je jis­tě lep­ší pojis­tit jak nemo­vi­tost, tak domác­nost. Naopak plánujete-li dům dále pro­na­jí­mat či jinak vyu­ží­vat, je mož­né pojis­tit pou­ze nemo­vi­tost, a pojiš­tě­ní domác­nos­ti nechat na nových oby­va­te­lích. Dalším fak­to­rem je pak poze­mek, na kte­rém dům sto­jí, a kte­rý je někdy nut­no pojis­tit zvlášť.     
 stavba domu

Vybírejte a čtěte

Na čes­kém trhu půso­bí mno­ho pojiš­ťo­va­cích domů, od nad­ná­rod­ních firem po lokál­ní pod­ni­ky. Je tedy dob­ré nene­chat se zlá­kat prv­ní atrak­tiv­ní nabíd­kou a pro­stu­do­vat si nabíd­ky více firem. Jakmile se pro něja­kou z pojiš­ťo­ven roz­hod­ne­te, nech­te si vypra­co­vat návrh smlou­vy. Tento návrh si peč­li­vě pročtě­te a měj­te na pamě­ti že „pode­psat můžeš, pře­číst musíš“! Ač se to zdá neu­vě­ři­tel­né, najdou se i v dneš­ní době lidé, kte­ří se tím­to jed­no­du­chým pra­vi­dlem neří­dí, a smlou­vu pode­pí­ší bez čte­ní. V pří­pa­dě pojiš­tě­ní domu se jim tak snad­no může stát, že dům je pojiš­tě­ný pro­ti vykra­de­ní, pří­rod­ním pohro­mám či požá­ru, ale již ne pro­ti van­da­lis­mu či nára­zu vozi­dla. Proto si návrh smlou­vy vždy důklad­ně pročtě­te, popří­pa­dě pro­ber­te s práv­ní­kem, a nejste-li si čím­ko­li jis­ti, nevá­hej­te se ozvat. Nikdy smlou­vu nepo­de­pi­suj­te narych­lo či pod nátla­kem.
 

Podpojištění     

Další čas­tou chy­bou mno­ha maji­te­lů je kro­mě pod­ce­ně­ní rizik také pod­ce­ně­ní hod­no­ty domu. Nižší uve­de­ná hod­no­ta domu sice zna­me­ná niž­ší měsíč­ní plat­by, ale v pří­pa­dě neho­dy obdr­ží maji­tel pou­ze část­ku uve­de­nou ve smlou­vě. Pokud si tedy nejste jis­ti, na jakou část­ku svůj dům pojis­tit, nech­te si buď pora­dit od exper­ta v obo­ru, nebo vyu­žij­te někte­rou z mno­ha inter­ne­to­vých kal­ku­la­ček. Myslete na to, že roz­díl pár desí­tek korun měsíč­ně může zna­me­nat mno­ha­ti­sí­co­vý roz­díl kry­tí.    
 dům na dlani

Příliš vysoká pojistka

Podle před­cho­zí­ho odstav­ce by se moh­lo zdát, že nej­lep­ší vol­bou je tedy pojis­tit nemo­vi­tost na co nej­vyš­ší mož­nou část­ku. Není tomu tak. V pří­pa­dě pojist­né udá­los­ti si pojiš­ťov­na nechá vypra­co­vat vlast­ní odhad hod­no­ty, a část­ku vyplá­cí v závis­los­ti na tom­to odha­du. Pokud si tedy nasta­ví­te pojist­ku pří­liš vyso­ko, může se snad­no stát, že bude­te pojiš­ťov­ně pla­tit pení­ze, kte­ré v pří­pa­dě neho­dy nikdy nedo­sta­ne­te zpět. Ideální je nasta­vit pojist­ku rea­lis­tic­ky, a postu­pem času její výši upra­vo­vat pod­le toho, jak hod­no­ta domu ros­te či kle­sá.
 

Slovo závěrem

Ačkoli pře­mýš­le­ní o mož­ných pohro­mách není nic pří­jem­né­ho, roz­hod­ně je lep­ší obě­to­vat na začát­ku pár hodin kli­du brouz­dá­ní po inter­ne­tu a seze­ní na poboč­ce, než pak v pří­pa­dě kri­zo­vé situ­a­ce narych­lo řešit, co dál. Mnoho pojiš­ťo­ven dnes navíc nabí­zí i asi­s­tenč­ní služ­by, tak­že na kata­stro­fy nebu­de­te nikdy sami. Pojištění se zkrát­ka vypla­tí.


Foto: Pixabay

  • Pryč je doba povozů16. prosince 2020 Pryč je doba povozů Moderní technika nahradila v mnohém zvířata, která se kdysi používala jak na práci, tak například na převoz lidí a také surovin. Zapřáhl se povoz na něj vozík a jelo se s celým […] Posted in Pro domov
  • Co vás může ohrozit?6. prosince 2020 Co vás může ohrozit? Člověk nechce hned myslet na nejhorší. Zvláště ne ve chvíli, kdy se raduje z nově nabytého majetku. Ale neštěstí nechodí po horách, nýbrž po lidech. A nejen po těch druhých. Může […] Posted in Pro domov
  • Pojištění na nemocenskou6. prosince 2020 Pojištění na nemocenskou Určitě už jste někdy slyšeli o pojištění na nemocenskou. Tenhle typ pojištění má rozhodně mnoho výhod, ale také nevýhod. Pojištění pracovní neschopnosti funguje velmi jednoduše. Po […] Posted in Pro domov
  • Co dělat v případě pojistné události20. listopadu 2020 Co dělat v případě pojistné události Krok první: bezpečnost především Máte-li podezření, že vaše pojistná událost vyžaduje asistenci policie, mělo by vytočení čísla 158 být vaším prvním a jediným krokem. Policii […] Posted in Pro domov
  • S vyšší teplotou roste riziko vzniku nežádoucích jevů ve vodě8. listopadu 2020 S vyšší teplotou roste riziko vzniku nežádoucích jevů ve vodě Léto je v plném proudu a vy si užíváte koupání každý den, s vyššími teplotami ale roste pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků ve vodě. Majitelé zahradního koupání dobře vědí, že je […] Posted in Pro domov
  • Sjednat si pojištění domácnosti? Rozhodně ANO!2. listopadu 2020 Sjednat si pojištění domácnosti? Rozhodně ANO! Nemít pojištěnou domácnost, se dnes může opravdu pokládat za čistý hazard. Vybavení domácností už není mnohdy vůbec levnou záležitostí. Jelikož i v České republice chtějí žít lidé, […] Posted in Pro domov
  • Obaly krabiček PS5 her13. června 2020 Obaly krabiček PS5 her Obaly krabiček PS5 her Posted in Krátké aktuality
  • Transformers: Zánik - 50 %26. června 2014 Transformers: Zánik - 50 % Kdysi jsem byl malý, hrál jsem si s jedním Transformerem. Uměl jsem ho rozkládat a skládat znova do autíčka. Byl jsem malý, bavilo mne to. Ale je tomu už skoro dvacet pět let. Teď si hraji […] Posted in Filmové recenze
  • X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%6. června 2019 X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohnivou jednohubku ze světa X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zkušený producent a scénárista, […] Posted in Filmové recenze
  • CHADWICK BOSEMAN15. února 2018 CHADWICK BOSEMAN             CHADWICK BOSEMAN (T'Challa/Black Panther) je rodák z Jižní Karolíny, který vystudoval Howardovu univerzitu a následně navštěvoval Britskou americkou dramatickou akademii v […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,93331 s | počet dotazů: 217 | paměť: 46991 KB. | 23.01.2021 - 18:48:41