Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak pečovat o svetry, aby dlouho vydržely jako nové

Jak pečovat o svetry, aby dlouho vydržely jako nové

svetr 1500355885

V žád­ném žen­ském, ani v pán­ském šat­ní­ku v dneš­ní době nesmí chy­bět něja­ký ten sve­třík, a to nejen na zimu, ale na kaž­dé roč­ní obdo­bí. Svetry jsou pros­tě in a nosí se de fac­to kdy­ko­liv a kam­ko­liv. Jenomže také vyža­du­jí spe­ci­ál­ní zachá­ze­ní, pro­to­že jsou vyro­be­ny z vel­mi jem­ných mate­ri­á­lů. Nesprávná péče sve­t­rům ubí­rá na krá­se, funkč­nos­ti a život­nos­ti. Víte, jak pečo­vat o sve­t­ry, aby vám vydr­že­ly co nejdéle jako nové?

Základem péče je materiál

S péčí o sve­t­ry začně­te již s náku­pem. Péče o sve­tr se odví­jí od mate­ri­á­lu, z něhož je vyro­ben. Ponejvíce jsou sve­t­ry vyro­be­ny z meri­no vlny, ale čím dál čas­tě­ji kla­sic­ké pří­ze začí­ná nahra­zo­vat syn­te­ti­ka, jako tře­ba akryl. Kromě nich se v posled­ní době čím dál více obje­vu­je i bam­bu­so­vé vlák­no, alpa­ko­vá vlna, angor­ská vlna, mohé­ro­vá vlna a kaš­mír. K těm nej­draž­ším pak pat­ří vlna vyrá­bě­ná z lamy. Součástí kaž­dé moder­ní pří­ze jsou však i elasta­nu. Každý sve­tr pro­to potře­bu­je zce­la jinou péči, stej­ně jako kaž­dý z nich má i jinou život­nost.

Mohér

Mohérová vlna pat­ří k těm nej­o­dol­něj­ším vlák­nům, ale i tak péči o sve­t­ry z toho­to mate­ri­á­lu nepod­ce­ňuj­te. Mohérová vlna se pere ruč­ně ve vlaž­né vodě mýdlem. Důležité je, abys­te sve­tr před pra­ním nej­pr­ve do láz­ně s mýdlem namo­či­li a necha­li tak chvil­ku odle­žet. Mohér se nedrh­ne, ale jem­ně mne. Přidat může­te i tro­chu avi­vá­že. Svetr vymač­kej­te a nech­te uschnout na rov­né plo­še.

Svetr z merino vlny

Svetr z meri­na před pra­ním pře­vrať­te naru­by. Prát jej může­te v prač­ce spo­lu s dal­ší­mi sve­t­ry z totož­né­ho mate­ri­á­lu a bar­vy. Důležité však je, abys­te zvo­li­li ten správ­ný pro­gram, tedy tako­vý, kte­rý je určen pro jem­né nebo ruč­ní pra­ní (pro­gram na vlnu). Na pra­ní tako­vé­ho sve­t­ru uží­vej­te vždy jen jem­ný teku­tý prá­šek urče­ný pro tyto mate­ri­á­ly. Svetr suš­te roz­lo­že­ný na rov­nou plo­chu.

Kašmír

Kašmírová vlna je vel­mi jem­ná a cit­li­vá na neše­tr­né zachá­ze­ní, a pro­to zákla­dem správ­né péče je ruč­ní pra­ní. Ať už máte na cedul­ce coko­liv, kaš­mír váž­ně do prač­ky nepat­ří. Perte jej ve stu­de­né vodě za uži­tí jem­né­ho pra­cí­ho pro­střed­ku nebo ješ­tě lépe dět­ské­ho šam­po­nu. Časté pra­ní je pro kaš­mír škod­li­vé, ide­ál­ní je pra­ní jed­nou za tři měsí­ce a jed­nou za půl roku bys­te mu měli dopřát odbor­nou péči v čis­tír­ně. Kašmírový sve­tr ze zása­dy nesuš­te zavě­še­ný, ale rov­ně roz­lo­že­ný, pomo­ci mu může­te fro­té ruč­ní­kem.

Důležité je i jak svetry uchováváte

Svetry ze zása­dy nevěš­te na úzká ramín­ka, vyta­hu­je jim to totiž rame­na. Pro ucho­vá­ní krá­sy vašich sve­t­rů je radě­ji peč­li­vě sklá­dej­te a rov­nej­te do komín­ků v poli­ci.

 

Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,32093 s | počet dotazů: 222 | paměť: 52272 KB. | 07.05.2021 - 07:20:02
X