Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak odstranit pach po velkém pití alkoholu?

Jak odstranit pach po velkém pití alkoholu?

Beer

Téměř kaž­dý dospě­lý čelil tomu­to pro­blé­mu.  Boj s koco­vi­nou ráno po spous­tě pití není pří­jem­ný stej­ně jako se zba­vit cha­rak­te­ris­tic­ké­ho pachu. Vůně bouř­li­vé noci má čas­to nepří­jem­né násled­ky v prá­ci, v dopra­vě - řidi­či aut mohou ztra­tit řidič­ský prů­kaz.

Abyste se vyhnu­li tako­vé­mu nepo­hod­lí, jed­no­du­še nepij­te, pokud musí­te na dru­hý den do prá­ce. Existují však situ­a­ce, kdy neby­lo mož­né vzdát se alko­ho­lu, a ráno čeká mno­ho důle­ži­tých věcí. Pak bys­te měli vědět, jak se rych­le a efek­tiv­ně zba­vit alko­ho­lo­vé­ho dechu doma.

První znám­ky se obje­vu­jí asi půl hodi­ny po pití. Někdy si lidé mys­lí, že vůně alko­ho­lu pochá­zí ze žalud­ku. To je však chyb­ný názor, pro­to­že ve sku­teč­nos­ti vychá­zí z plic.

Hlavní příčiny zápachu

Ethylalkohol je sou­čás­tí kaž­dé­ho alko­ho­lic­ké­ho nápo­je. Nakonec je trá­ven v ten­kém stře­vě. Mezi plí­ce­mi, led­vi­na­mi a kůží vychá­zí 10 až 30 pro­cent.  Veškerá zbý­va­jí­cí teku­ti­na je zpra­co­vá­na ját­ry. Tvoří ace­tal­de­hyd, kte­rý vytvá­ří nepří­jem­ný zápach. Po při­je­tí vel­ké­ho množ­ství alko­ho­lu nemá čas být zpra­co­ván a absor­bo­ván do jiných lid­ských orgá­nů.

Je to octo­vý alde­hyd, kte­rý příští ráno po zábav­né hos­ti­ně vytvá­ří nepří­jem­ný zápach z úst.  Všechny meto­dy jeho odstra­ňo­vá­ní jsou zalo­že­ny na odstra­ně­ní této lát­ky z těla.

Způsoby, jak odstranit vůni alkoholu

V prv­ní řadě musí­te urych­lit meta­bo­lis­mus v těle.  Doporučuje se pít zele­ný čaj ve vel­kém množ­ství nebo čis­tá voda. Vhodná je sau­na, par­ní lázeň nebo vířiv­ka.

Tyto postu­py však lze pou­žít pou­ze u lidí, kte­ří mají abso­lut­ně zdra­vý kar­di­o­vasku­lár­ní sys­tém.

Druhým kro­kem je správ­ná sní­da­ně. Měla by zahr­no­vat co nej­ví­ce diu­re­tic­kých pro­duk­tů. Skvělou vol­bou by byly kuře­cí vývar, ovo­ce, jogur­ty a cere­á­lie.

Pokud není čas čekat, až kouř zmi­zí sám, může­te v pří­pa­dě nepřed­ví­da­ných situ­a­cí pou­žít níže dole uve­de­né meto­dy.

Mezi hlav­ní pat­ří:

Ústní hygi­e­na je účin­ným způ­so­bem. Stačí si jen vyčis­tit zuby, a pokud to není mož­né ve správ­ný čas, může­te pou­žít spe­ci­ál­ní osvě­žu­jí­cí sprej. Tyto pro­střed­ky účin­ku­jí oka­mži­tě, ale efekt trvá pou­ze 15 minut.

Žvýkačka je jed­no­du­chou a dostup­nou alter­na­ti­vou, pokud není mož­né čis­tit si zuby.

Přírodní pří­chu­tě. Po dobu tří minut musí­te žvý­kat mušká­to­vý oří­šek, petr­žel, pra­že­né semín­ka nebo kávo­vá zrna. Tato meto­da pomů­že vyře­šit pro­blém po dobu 30-40 minut.

Správné jíd­lo.  Jakákoliv polév­ka – prv­ní způ­sob a dru­hý mícha­né vej­ce. Tělo tak dosta­ne mno­ho vita­mí­nů, bíl­ko­vin a ami­no­ky­se­lin. Tyto prv­ky se pomo­hou vypo­řá­dat se zpra­co­vá­ním zbyt­ků etha­no­lu. Jako dezert může­te jíst ovo­ce s diu­re­tic­kým účin­kem - meloun, jaho­dy nebo jaho­dy.

Fyzická akti­vi­ta. Stačí půl hodi­ny. Prospěšné bude leh­ké cvi­če­ní, decho­vá cvi­če­ní akti­vu­jí prá­ci plic.

Farmaceutické výrob­ky - Litorsal šumi­vé table­ty, Vyprošťovák šumi­vé a

Anti Ethanol 07.

Sůl. Na něja­kou dobu, odstra­ně­ní vůně alko­ho­lu pomů­že s fyzi­o­lo­gic­kým roz­to­kem. Lžíci soli je nut­né pro­mí­chat ve 200 gra­mech tep­lé vody a vyplách­nout ústa.

Bobkový list - dob­ře žvý­kat.

Účinný recept je oby­čej­ná mine­rál­ní voda se lžič­kou medu a cit­ro­no­vé šťá­vy. Vypijte teku­ti­nu na lač­ný žalu­dek.


Fotka od Free-Photos z Pixabay

  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […] Posted in Jak...
  • Jak poznat stříbro18. října 2019 Jak poznat stříbro Možná jste si koupili něco ze stříbra z pochybného obchodu, nebo jste našli nějaký stříbrný šperk. Ať už je váš důvod pro zjištění stříbra jakýkoli, dobrou zprávou je, že stříbro skutečně […] Posted in Jak...
  • Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny2. srpna 2019 Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny Otrava alkoholem je vážným - a někdy i smrtelným - důsledkem pití velkého množství alkoholu v krátkém časovém období. Příliš mnoho alkoholu může ovlivnit vaše dýchání, srdeční frekvenci, […] Posted in Jak...
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […] Posted in Jak...
  • Jak účinně zhubnout v nohou?7. února 2020 Jak účinně zhubnout v nohou? Pokud jde o hubnutí, ženy často touží zhubnout na nohou a v bocích. V přítomnosti nadváhy je nadbytek tukové tkáně distribuován v celém těle, ale v některých oblastech je jeho akumulace […] Posted in Jak...
  • Jak určit slepé střevo?31. ledna 2020 Jak určit slepé střevo? Apendicitida nastává zánětem slepého střeva. Příznaky apendicitidy se snadno zaměňují s projevy jiných onemocnění. Mezi nimi jsou otrava, zažívací potíže nebo ledvinová kolika. Proto, aby […] Posted in Jak...
  • Jak odstranit bílé tečky na obličeji?26. června 2020 Jak odstranit bílé tečky na obličeji? Bílé tečky na obličeji jsou malé vady dermis, které svým vzhledem připomínají zrna prosa. Takové vady vážně kazí vzhled. Proto se mnoho lidí zajímá, jak se zbavit bílých skvrn na obličeji […] Posted in Jak...
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […] Posted in Jak...
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...