Kritiky.cz > Pro domov > Jak naložit se starými a neplatnými bankovkami

Jak naložit se starými a neplatnými bankovkami

img a309118 w1993 t1520080979Určitě se už kaž­dé­mu z vás sta­lo, že jste tře­ba při úkli­du domác­nos­ti našli ban­kov­ky, u kte­rých již byla ukon­če­na plat­nost. Pokud se jed­ná o deset­ní­ky nebo pár drob­ných nej­spíš nad tím jen máv­ne­te rukou. V pří­pa­dě, že najde­te papí­ro­vé ban­kov­ky s vět­ší hod­no­tou, asi už vás to tro­chu zamr­zí. Smůlu máte v pří­pa­dě, že výmě­na sta­rých ban­ko­vek již byla ukon­če­na. Podrobné infor­ma­ce o mož­nos­ti ter­mí­nu do kdy a v jaké hod­no­tě je mož­né ban­kov­ky vymě­nit najde­te vždy na strán­kách České národ­ní ban­ky. Toto upra­vu­je zákon ČNB, kte­rý urču­je, za jakých pod­mí­nek bude ban­kov­ka vymě­ně­na. Výměna neplat­ných ban­ko­vek není zpo­plat­ně­na.
hromada jednodolarovek
Co dělat s ban­kov­kou poško­ze­nou?
Pokud máte ban­kov­ku jen mír­ně poško­ze­nou s utr­že­ným růž­kem, vel­mi ušpi­ně­nou nebo zmač­ka­nou nej­spíš se s ní poku­sí­te zapla­tit někde v obcho­dě. Když bude­te mít štěs­tí, pro­dej­ce vám ban­kov­ku nevrá­tí. Většinou si, ale pro­dej­ce od vás poško­ze­nou ban­kov­ku nevez­me, správ­ně by vám, ale ban­kov­ku odmít­nout neměl dokon­ce ani v pří­pa­dě, že bys­te chtě­li pla­tit ban­ko­vou sle­pe­nou.
Standardně poško­ze­nou ban­kov­ku vám vymě­ní na počká­ní v kaž­dé ban­ce, kde je poklad­na na vyplá­ce­ní peněz.
U nestan­dard­ně poško­ze­né ban­kov­ky už bude výmě­na slo­ži­těj­ší. Nestandardně poško­ze­ná ban­kov­ka je napří­klad oho­ře­lá, roz­tr­ha­ná na malé kous­ky nebo ples­ni­vá nezříd­ka i vypra­ná a nelze u ní určit plat­nost nebo pra­vost. U tako­vé­to ban­kov­ky vám výmě­nu může ban­ka odmít­nout a pení­ze vám budou bez náhra­dy ode­jmu­ty.
peněženka v ruce
Výměna ban­ko­vek v cizí měně bude nej­slo­ži­těj­ší. Určitě nepo­čí­tej­te s tím, že výmě­nu vám pro­ve­de kaž­dá ban­ka. Některá čes­ká ban­ka vám sice výmě­nu pro­ve­de, ale tato služ­ba je zpo­plat­ně­na pod­le sazeb­ní­ku. Výměnu ban­kov­ky v cizí měně může­te uplat­nit u Centrální ban­ky pří­sluš­né­ho stá­tu. Bankovky budou muset spl­ňo­vat kri­té­ria, kte­rá cen­t­rál­ní ban­ky poža­du­jí.
Pokud bude ban­kov­ka poni­če­na úmy­sl­ně vymě­ně­na vám nebu­de.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,37056 s | počet dotazů: 229 | paměť: 46869 KB. | 06.03.2021 - 15:06:03