Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak najít to pravé oblečení pro sebe?

Jak najít to pravé oblečení pro sebe?

obleceni

Styl a cit pro krásu je důležitý

Pokud máte styl a cit pro krá­su, pak může­te ostat­ním při­pa­dat jako div­ný člo­věk. Je to myš­le­no tak, že když jde­te tře­ba s kama­rád­kou naku­po­vat, vejde­te do obcho­du a vy už na prv­ní pod­hled vidí­te, co by se k ní nej­ví­ce hodi­lo. Ona na vás tak nevě­říc­ně kou­ká a má k tomu oble­če­ní jis­tý odpor. Může vám na rovi­nu říct, že by si toto oble­če­ní na sebe nikdy nevza­la, ale po vašem del­ším pře­mlou­vá­ní nako­nec usou­dí, že si jej zku­sí. Poté násle­du­je milé pře­kva­pe­ní ze stra­ny vaší kama­rád­ky, kte­rá si říká: „Jéé, tak v tomhle vypa­dám dob­ře. Nikdy by mě nena­padlo si to na sebe vzít.“

Najděte sama sebe

Jsou ženy, kte­ré vyrůs­ta­ly v rodi­nách, ve kte­rých se nikdy nepři­klá­da­la důle­ži­tost oble­če­ní. Často říka­jí, že už od malič­ka byly zvyk­lé na tu skrom­nost, pro­to­že jejich rodi­na byla chudá, a tak nosi­ly oble­če­ní tře­ba i po své sestře.

Důležitost oblečení

Když se pak s těmi žena­mi baví­te, kdo vlast­ně jsou a jaké oble­če­ní mají rády a ony řek­nou, že vůbec neví a že by chtě­ly vědět, kdo vlast­ně jsou. Odpověď na tako­vou otáz­ku není mnoh­dy vůbec jed­no­du­chá. Nemůžete tedy přes­ně říci, jsem ten a ten nebo tako­vá a tako­vá, jeli­kož máte spous­tu genů od svých rodi­čů či pra­ro­di­čů a i když si to tře­ba neu­vě­do­mu­je­te, tak od nich máte i jis­té pohle­dy na život. Jen si vzpo­meň­te, když jste si jako malé chtě­ly oblé­ci kost­ko­va­nou suk­ni a mamin­ka za vámi při­šla s tím, že si dnes do ško­ly pros­tě vez­me­te barev­né kalho­ty.

Základem jsou jednoznačně boty!

Může se to zdát div­né, ale nej­dů­le­ži­těj­ší pro nás jsou boty, kte­ré jsou tako­vým našim pro­po­je­ním se zemí. Je to spí­še para­dox, ale my všich­ni jsme vlast­ně ze stej­né­ho mate­ri­á­lu, jako země, čímž jsou myš­le­ny mine­rá­ly, soli, kys­lík atd. Tím pádem noha a boty komu­ni­ku­jí se zemí a my si vybí­rá­me boty pod­le toho, kým doo­prav­dy jsme. Zajděte si do obu­vi a tam zkou­šej­te vše­li­ja­ké boty, kte­ré se vám líbí a najde­te tak sama sebe. 


Foto: Pixabay

Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,40252 s | počet dotazů: 226 | paměť: 51083 KB. | 07.05.2021 - 06:16:58
X