Kritiky.cz > Recenze knih > Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled?

Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled?

SStylu

Bez nad­sáz­ky iko­na mód­ní­ho sty­lu Barbara Nesvadbová vyda­la letos na pod­zim dlou­ho oče­ká­va­nou kni­hu Síla sty­lu. Vždy skvě­le oble­če­ná, nalí­če­ná, upra­ve­ná,… Bývalá redak­tor­ka a šéf­re­dak­tor­ka něko­li­ka pres­tiž­ních mód­ních časo­pi­sů… Kdo jiný by měl pře­dá­vat dál infor­ma­ce, o tom, jak se vkus­ně oblék­nout, co licho­tí kte­ré posta­vě, v jaké míře pou­ží­vat doplň­ky.

Síla sty­lu zaujme už svou obál­kou, na kte­ré je v umě­lec­ké póze zvěč­ně­na sama autor­ka jak jinak než ve své oblí­be­né čer­né. A co na obál­ce zaujme hned ve dru­hé řadě? Černá mat­ná barva, kte­rá je pou­ži­ta na pod­kla­du, na kte­ré je vidět kaž­dý otisk prs­tu, tak­že pokud bude­te pub­li­ka­ci čas­to vyu­ží­vat, bude vypa­dat jako sešit neši­kov­né­ho prv­ňáč­ka, kte­rý se učí zachá­zet s inkous­tem. Samá šmou­ha a otis­ky prs­tů, kam se podí­váš.

Tím bohu­žel nega­ti­va kni­hy nekon­čí. Už při prv­ním pro­lis­to­vá­ní zjis­tí­te, že více než kni­hu, drží­te v ruce ver­zi dra­hé­ho mód­ní­ho časo­pi­su, kde se to více než tex­tem, hemží fot­ka­mi oble­če­ní, kte­ré poří­dí­te vět­ši­nou jen v jed­né nejme­no­va­né uli­ci v cen­t­ru Prahy, pří­pad­ně v Londýně, Miláně a podob­ných mód­ních met­ro­po­lích. Podle názvu láka­vé kapi­to­ly Top 20, Kabelky, Boty, Šperky, Cesty svě­tem, apod. obsa­hu­jí vždy jen sou­bor foto­gra­fií vybra­ných kusů oděvů, bot a doplň­ků bez jakých­ko­liv dal­ších dopo­ru­če­ní. Pokud má kni­ha čte­nář­kám pomo­ci najít svůj styl, mož­ná by neško­di­lo napsat, co s čím, jak a kam zkom­bi­no­vat, kte­ré bar­vy pro kte­rý typ pou­žít, co se hodí a neho­dí k urči­té pří­le­ži­tos­ti,…

Oproti časo­pi­sům, kte­ré mají za hlav­ní cíl pre­zen­to­vat mód­ní tren­dy má tato kni­ha navíc ješ­tě jed­nu nevý­ho­du. Chybí zde ceny jed­not­li­vých polo­žek, což vět­ši­nou u fotek v mód­ních měsíč­ní­cích bývá uve­de­no.

Několik strá­nek tex­tu kni­hu beze­spo­ru vylep­šu­je a dočká­me se „sta­ré dob­ré“ Barbary Nesvadbové, jak ji zná­me už od dob Řízkařů a Brusinek. Spíše než rady, se jed­ná o osob­ní zamyš­le­ní, jak k módě při­stu­pu­je autor­ka s ohle­dem na věk a aktu­ál­ní fyzic­ké pro­por­ce. Ovšem rče­ní, že kaž­dá žena a kaž­dá veli­kost je krás­ná, ale obe­zi­ta by se pro­pa­go­vat nemě­la, už nás zase vra­cí na strán­ky sou­čas­ných časo­pi­sů zamě­ře­ných na žen­skou čte­nář­skou obec.

Závěr kni­hy pat­ří lidem, kte­ří módou žijí a je jejich den­ním chle­bem. Na stej­ný sou­bor otá­zek odpo­ví­da­jí napří­klad Liběna Rochová, Klára Nademlýnská nebo Taťána Kovaříková. Co oso­ba, to názor, ale prak­tic­kých tipů se zde opět moc nedo­čká­te.

Pokud se chce­te dozvě­dět prak­tic­ké tipy, jak být sty­lo­ví a nešla­pat v módě ved­le, nejsem si jis­tá, že se vám dosta­ne odpo­vě­di prá­vě v této kni­ze. Pro čte­ná­ře (respek­ti­ve čte­nář­ky) bude lep­ší, když se Barbara Nesvadbová bude autor­sky držet psa­ní poví­dek a feje­to­nů spí­še než mód­ních pub­li­ka­cí jako je Síla sty­lu.


 • Název kni­hy: Síla sty­lu
 • Autorka: Barbara Nesvadbová
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Nakladatelství: Motto (Albatros Media)

 • Diář Báry Nesvadbové4. září 2017 Diář Báry Nesvadbové Toužíte po diáři, který by byl tak akorát do kabelky, a přesto byste při hledání v něm nemusela používat brýle? Toužíte po diáři, jehož vazba vydrží a už v červenci nebude připomínat […] Posted in Recenze knih
 • Barbara Nesvadbová: Laskonky4. prosince 2016 Barbara Nesvadbová: Laskonky Kniha pro pobavení i lehké zamyšlení. Pokud hledáte nenáročnou četbu a jste žena, pak jsou pro vás Laskonky skvělou volbou. Barbara Nesvadbová nám v této knize předkládá dvacet šest […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • Mýty 2: Farma zvířat - 65 %24. září 2017 Mýty 2: Farma zvířat - 65 % Po prvním díle "Legendy v exilu" přišel poměrně logicky díl druhý, který nese název "Farma zvířat". Už samotný název napovídá, kde asi bude hlavní východisko tohoto příběhu, což je možná i […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Podle náhodného výběru - Max Eisen8. ledna 2017 Podle náhodného výběru - Max Eisen V podobě knížky přichází další autentické svědectví člověka, který přežil peklo zvané Osvětim. Knížka nastiňuje příběh židovského chlapce, který je plný zvratů, lhostejnosti, násilí, […] Posted in Recenze knih
 • Co mě naučil tučňák - audiokniha - život s neobvyklým opeřencem - 100 %18. března 2017 Co mě naučil tučňák - audiokniha - život s neobvyklým opeřencem - 100 % Jedním slovem krásná. Tak by se dala označit audiokniha Co mě naučil tučňák. Původní psanou knihu stvořil anglický spisovatel Tom Michell, který vlastně vypráví jakoby svůj příběh, jen […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...