Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled?

Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled?

SStylu
SStylu

Bez nad­sáz­ky iko­na mód­ní­ho sty­lu Barbara Nesvadbová vyda­la letos na pod­zim dlou­ho oče­ká­va­nou kni­hu Síla sty­lu. Vždy skvě­le oble­če­ná, nalí­če­ná, upra­ve­ná,… Bývalá redak­tor­ka a šéf­re­dak­tor­ka něko­li­ka pres­tiž­ních mód­ních časo­pi­sů… Kdo jiný by měl pře­dá­vat dál infor­ma­ce, o tom, jak se vkus­ně oblék­nout, co licho­tí kte­ré posta­vě, v jaké míře pou­ží­vat doplň­ky.

Síla sty­lu zaujme už svou obál­kou, na kte­ré je v umě­lec­ké póze zvěč­ně­na sama autor­ka jak jinak než ve své oblí­be­né čer­né. A co na obál­ce zaujme hned ve dru­hé řadě? Černá mat­ná barva, kte­rá je pou­ži­ta na pod­kla­du, na kte­ré je vidět kaž­dý otisk prs­tu, tak­že pokud bude­te pub­li­ka­ci čas­to vyu­ží­vat, bude vypa­dat jako sešit neši­kov­né­ho prv­ňáč­ka, kte­rý se učí zachá­zet s inkous­tem. Samá šmou­ha a otis­ky prs­tů, kam se podí­váš.

Tím bohu­žel nega­ti­va kni­hy nekon­čí. Už při prv­ním pro­lis­to­vá­ní zjis­tí­te, že více než kni­hu, drží­te v ruce ver­zi dra­hé­ho mód­ní­ho časo­pi­su, kde se to více než tex­tem, hemží fot­ka­mi oble­če­ní, kte­ré poří­dí­te vět­ši­nou jen v jed­né nejme­no­va­né uli­ci v cen­t­ru Prahy, pří­pad­ně v Londýně, Miláně a podob­ných mód­ních met­ro­po­lích. Podle názvu láka­vé kapi­to­ly Top 20, Kabelky, Boty, Šperky, Cesty svě­tem, apod. obsa­hu­jí vždy jen sou­bor foto­gra­fií vybra­ných kusů oděvů, bot a doplň­ků bez jakých­ko­liv dal­ších dopo­ru­če­ní. Pokud má kni­ha čte­nář­kám pomo­ci najít svůj styl, mož­ná by neško­di­lo napsat, co s čím, jak a kam zkom­bi­no­vat, kte­ré bar­vy pro kte­rý typ pou­žít, co se hodí a neho­dí k urči­té pří­le­ži­tos­ti,…

Oproti časo­pi­sům, kte­ré mají za hlav­ní cíl pre­zen­to­vat mód­ní tren­dy má tato kni­ha navíc ješ­tě jed­nu nevý­ho­du. Chybí zde ceny jed­not­li­vých polo­žek, což vět­ši­nou u fotek v mód­ních měsíč­ní­cích bývá uve­de­no.

Několik strá­nek tex­tu kni­hu beze­spo­ru vylep­šu­je a dočká­me se „sta­ré dob­ré“ Barbary Nesvadbové, jak ji zná­me už od dob Řízkařů a Brusinek. Spíše než rady, se jed­ná o osob­ní zamyš­le­ní, jak k módě při­stu­pu­je autor­ka s ohle­dem na věk a aktu­ál­ní fyzic­ké pro­por­ce. Ovšem rče­ní, že kaž­dá žena a kaž­dá veli­kost je krás­ná, ale obe­zi­ta by se pro­pa­go­vat nemě­la, už nás zase vra­cí na strán­ky sou­čas­ných časo­pi­sů zamě­ře­ných na žen­skou čte­nář­skou obec.

Závěr kni­hy pat­ří lidem, kte­ří módou žijí a je jejich den­ním chle­bem. Na stej­ný sou­bor otá­zek odpo­ví­da­jí napří­klad Liběna Rochová, Klára Nademlýnská nebo Taťána Kovaříková. Co oso­ba, to názor, ale prak­tic­kých tipů se zde opět moc nedo­čká­te.

Pokud se chce­te dozvě­dět prak­tic­ké tipy, jak být sty­lo­ví a nešla­pat v módě ved­le, nejsem si jis­tá, že se vám dosta­ne odpo­vě­di prá­vě v této kni­ze. Pro čte­ná­ře (respek­ti­ve čte­nář­ky) bude lep­ší, když se Barbara Nesvadbová bude autor­sky držet psa­ní poví­dek a feje­to­nů spí­še než mód­ních pub­li­ka­cí jako je Síla sty­lu.


  • Název kni­hy: Síla sty­lu
  • Autorka: Barbara Nesvadbová
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Nakladatelství: Motto (Albatros Media)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,66647 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56632 KB. | 04.07.2022 - 10:33:19