Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak mají hubnout dospívající dívky?

Jak mají hubnout dospívající dívky?

Puberta

V obdo­bí 12-17 let pro­chá­ze­jí dív­ky kom­plex­ním pro­ce­sem hor­mo­nál­ních změn. To zapří­či­ňu­je zra­ni­tel­nost dospí­va­jí­cích a může způ­so­bit prud­ký nárůst hmot­nos­ti. Nespokojenost se svým obra­zem v zrca­dle čas­to vede k tomu, že tee­nage­ři, kte­ří chtě­jí ztra­tit kilo­gra­my navíc, se nej­pr­ve odva­žu­jí bru­tál­ně expe­ri­men­to­vat se svým zdra­vím a roz­hod­nou se držet níz­ko­ka­lo­ric­ké die­ty nebo hla­do­vět. To může nepří­z­ni­vě ovliv­nit zdra­ví žen a stav těla jako cel­ku, pro­to­že dív­ka v tom­to obdo­bí stá­le ros­te. Chcete-li bez­peč­ně zhub­nout, musí­te dodr­žo­vat šet­ří­cí potra­vi­no­vý sys­tém s malým kalo­ric­kým defi­ci­tem, pit­ný režim a spor­to­vat.

Co vede dospívající dívky k nadváze

Dospívání je důle­ži­té obdo­bí a sku­teč­nost, že posta­va neod­po­ví­dá moder­ním stan­dar­dům krá­sy se může stát úrod­nou půdou pro kom­plexy. Ve věku 12-17 let mohou dív­ky v důsled­ku hor­mo­nál­ní­ho při­způ­so­be­ní těla při­bí­rat na váze v bocích a v pase a zís­ká­vat zaob­le­né tva­ry.

Dospívajícím nad­váhu způ­so­bu­je:

 • Nevyvážená, nepra­vi­del­ná stra­va a hoj­nost rych­lé­ho občer­stve­ní, nezdra­vých potra­vin a slad­kých nápo­jů s obsa­hem cuk­ru.
 • Stres během stu­dia.
 • Nedostatečná těles­ná akti­vi­ta odpo­ví­da­jí­cí věku.

Nespokojenost s obra­zem v zrca­dle, kom­plexech a výsměch spo­lu­žá­ků vede tee­nage­ra ke stre­su. To zhor­šu­je pro­blém nad­váhy.

Je důle­ži­té zvo­lit správ­nou stra­te­gii, nejen zhub­nout, ale také zhub­nout správ­ným a bez­peč­ným způ­so­bem. Dobrou zprá­vou je, že ztrá­ta hmot­nos­ti mezi 12 a 17 lety je mno­hem jed­no­duš­ší než v poz­děj­ším obdo­bí, pro­to­že meta­bo­lic­ké pro­ce­sy jsou v této době inten­ziv­něj­ší. Během dospí­vá­ní dív­ka stá­le ros­te a při­dá­ní něko­li­ka kilo­gra­mů na těle je zce­la při­ro­ze­ný pro­ces.

Jak zhubnout rychle a bezpečně

Hlavním před­po­kla­dem rych­lé­ho a bez­peč­né­ho hub­nu­tí je sní­že­ní kalo­ric­ké­ho pří­jmu, správ­né­ho pit­né­ho reži­mu, spa­ní nejmé­ně 8 hodin den­ně, zvý­še­ní domá­cích akti­vit a atle­tic­ké akti­vi­ty. Tato pra­vi­dla se zda­jí být jed­no­du­chá a zřej­má, ale hlav­ní pro­blém spo­čí­vá v tom, že k dosa­že­ní sta­bil­ní­ho výsled­ku v hub­nu­tí bys­te měli tyto zása­dy pra­vi­del­ně dodr­žo­vat. Je život­ně důle­ži­té vzít v úva­hu, že tělo tee­nage­ra je odliš­né od těla dospě­lé­ho a pro nor­mál­ní fun­go­vá­ní všech sys­té­mů potře­bu­je sta­bil­ní tok vita­mí­nů a sto­po­vých prv­ků a dosta­teč­né množ­ství kalo­rií (nejmé­ně 2000 kilo­ka­lo­rií den­ně). To je důle­ži­té! Dobrý spá­nek je nut­ný pro úspěš­né hub­nu­tí.  Takže sto­jí za to jít včas spát a ne vyse­dá­vat do ran­ních hodin na soci­ál­ních sítí.

Tvrdé die­ty, kte­ré přís­ně ome­zu­jí den­ní kalo­rie na 500–1200 kalo­rií a zaka­zu­jí vel­ké sku­pi­ny potra­vin, mohou způ­so­bit mno­ho zdra­vot­ních pro­blé­mů. Prudké ome­ze­ní kalo­rií, bíl­ko­vin, tuků, mine­rá­lů a vita­mí­nů je fak­to­rem, kte­rý při­spí­vá ke zhor­še­ní pokož­ky a neh­tů, vypa­dá­vá­ní vla­sů, men­stru­ač­ních poruch, naru­še­ní pohy­bo­vé­ho apa­rá­tu a pokle­su kogni­tiv­ních funk­cí. Chcete-li zhub­nout a zlep­šit své tělo v dlou­ho­do­bém hori­zon­tu, musí­te najít indi­vi­du­ál­ní rov­no­váhu stra­vy a fyzic­ké akti­vi­ty, změ­nit své stra­vo­va­cí návy­ky a najít vzdě­lá­va­cí pro­gram.

Základní principy hubnutí dospívající dívky

Nemůžete pře­sko­čit jíd­lo, pro­to­že to v roz­po­ru s oče­ká­vá­ním inhi­bu­je hub­nu­tí a zpo­ma­lu­je meta­bo­lis­mus. Je nut­né jíst v malých por­cích kaž­dé 3-4 hodi­ny. Optimálně jíst pět­krát den­ně včet­ně sní­da­ně. Tento režim pomá­há udr­žo­vat sta­bil­ní hla­di­nu cuk­ru v krvi a zabra­ňu­je pře­jí­dá­ní.

Touha dív­ky zhub­nout může sjed­no­tit své blíz­ké a stát se rodin­nou zále­ži­tos­tí. Pokud požá­dá­te svou mámu nebo tátu o pomoc a pod­po­ru, bude to pří­no­sem pro celou rodi­nu a umož­ní vám dosáh­nout vyni­ka­jí­cích výsled­ků při hle­dá­ní har­mo­nie.

Je nut­né odmít­nout nápo­je s cuk­rem. Balená šťá­va, slad­ká voda, ener­ge­tic­ké nápo­je obsa­hu­jí obrov­ské množ­ství rych­lých sacha­ri­dů. Jen opuš­tě­ní návy­ku uha­še­ní žíz­ně těmi­to nápo­ji ušet­ří 200 kalo­rií den­ně.

Je lep­ší odmít­nout škod­li­vé potra­vi­ny, jako jsou slad­kos­ti, rych­lé občer­stve­ní, peči­vo ve pro­spěch syro­vé zele­ni­ny a ovo­ce. Vzhledem k vel­ké­mu množ­ství vlákni­ny se pocit sytos­ti obje­ví rych­le­ji a vydr­ží déle. Není nut­né zce­la vypus­tit rych­lé občer­stve­ní. Dvakrát za měsíc si může­te dovo­lit sníst svou oblí­be­nou čoko­lá­do­vou zmrz­li­nu nebo ham­bur­ger.

Během hub­nu­tí, hlav­ní věc je neztra­tit sva­lo­vou hmo­tu, ale zhub­nout hlav­ně kvů­li tukům. Klíčem k tomu je správ­ný fit­ness pro­gram, včet­ně kar­di­o­vasku­lár­ní­ho cvi­če­ní, silo­vé­ho tré­nin­ku a cvi­če­ní pruž­nos­ti. Přiměřená fyzic­ká akti­vi­ta pod­po­ří efek­tiv­ní hub­nu­tí. Je-li těž­ké donu­tit vás k tré­nin­ku doma, může­te vyzkou­šet týmo­vé spor­ty.


Foto:

Edvard MunchPuberta  wikidata:Q3432673
Tvůrce
Edvard Munch: Puberta
Název
Puberta
Druh objek­tumal­ba
ŽánrAkt
Datum1894-95
Technikaolej na plát­ně
RozměryVýška: 151,5 cm; Šířka: 110 cm
Inventární čís­lo
NG.M.00807
História vysta­ve­nia
Reference
Zdroj/Fotografhttp://samling.nasjonalmuseet.no/no/object/NG.M.00807 Nasjonalmuseet / Lathion, Jacques
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Toto je věr­ná foto­gra­fic­ká repro­duk­ce původ­ní­ho dvou­roz­měr­né­ho umě­lec­ké­ho díla. Ono dílo je samo vol­ným dílem, a to z násle­du­jí­cí­ho důvo­du:
Public domainAutor zemřel v roce 1944, tak­že toto dílo je vol­né také v zemích, jejichž práv­ní řád chrá­ní majet­ko­vá autor­ská prá­va po dobu živo­ta auto­ra a 75 let po jeho smr­ti.

Toto dílo je ve Spojených stá­tech ame­ric­kých dílem vol­ným (pub­lic doma­in), pro­to­že tam bylo regis­tro­vá­no u U.S. Copyright Office nebo zve­řej­ně­no před 1. led­nem 1925.

Oficiálním sta­no­vis­kem nada­ce Wikimedia Foundation je, že „věr­né repro­duk­ce dvou­roz­měr­ných vol­ných děl jsou také vol­né a opač­ná tvr­ze­ní jsou úto­kem na samot­ný kon­cept vol­ných děl.“ Podrobnosti nalez­ne­te na strán­ce Commons:When to use the PD-Art tag.
Tato foto­gra­fic­ká repro­duk­ce se tedy také pova­žu­je za vol­né dílo.

Uvědomte si, že v závis­los­ti na míst­ních záko­nech může být dal­ší uži­tí toho­to díla ve vaší jurisdik­ci zaká­zá­no či ome­ze­no. Vizte Commons:Reuse of PD-Art pho­to­gra­phs.

 • Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika28. června 2019 Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika Trombóza nastává, když se v jedné nebo více hlubokých žilách v těle tvoří krevní sraženina (trombus), obvykle je to v nohou. Hluboká žilní trombóza může způsobit bolest nebo otoky nohou, […] Posted in Jak...
 • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […] Posted in Jak...
 • Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny21. června 2019 Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny Rakovina plic je typ rakoviny, který vzniká v plicích. Vaše plíce jsou dva houbovité orgány v hrudníku, které přijímají kyslík, když vdechujete, a uvolňují oxid uhličitý, když vydechujete. […] Posted in Jak...
 • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […] Posted in Jak...
 • Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky19. července 2019 Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky Infarkt myokardu je poměrně častým onemocnění mužů i žen na celém světě. Naštěstí jsou k dispozici postupy jako léky na rozpouštění sraženiny, které mohou rychle otevřít blokované tepny, […] Posted in Jak...
 • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […] Posted in Jak...
 • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […] Posted in Jak...
 • Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba6. prosince 2019 Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba Dna je typ artritidy způsobené tvorbou krystalů kyseliny močové v kloubech. Kyselina močová je produkt rozkladu purinů, které jsou součástí mnoha potravin, které jíme. Abnormalita při […] Posted in Jak...
 • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […] Posted in Jak...
 • Na co před dovolenou nezapomenout? Na užívání BETAKAROTENU!27. prosince 2019 Na co před dovolenou nezapomenout? Na užívání BETAKAROTENU! Stejně jako u vyřízení pasu před letní dovolenou byste měli postupovat i u užívání betakarotenu - začít byste s tím měli co nejdříve. Doporučená doba je až 3 týdny před plánovanou […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...