Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak kombinovat společenskou košili

Jak kombinovat společenskou košili

kosile

Někdo nosí for­mál­ní oděv den­ně, pro něko­ho je tato chví­le čis­tě výji­meč­nou zále­ži­tos­tí. Až však nasta­ne den, kdy se roz­hod­ne­te oblé­ci si oblek a kra­va­tu, je dob­ré vědět, jak na to. V tom­to člán­ku vám uve­de­me něko­lik pra­vi­del, jak vhod­ně kom­bi­no­vat pán­skou spo­le­čen­skou koši­li s oble­kem a kra­va­tou. Poradíme vám, jak se vyhnout pře­kom­bi­no­vá­ní barev a vzo­rů a jak dosáh­nout korekt­ní­ho out­fi­tu.

Pravidla pro kombinaci košile s dalším oblečením

Řiďte se základ­ním pra­vi­dlem, vymýš­lej­te kom­bi­na­ci vždy od nej­vět­ší­ho kusu oble­če­ní k nejmen­ší­mu. Nejprve tedy začně­te od oble­ku, násled­ně při­způ­sob­te koši­li do oble­ku a kra­va­tu vybí­rej­te jako posled­ní. Oblek polož­te na postel, do něj vlož­te koši­li a na ni kra­va­tu.
Rozhodně nevol­te stej­ný vzor na oble­ku, koši­li i kra­va­tě. Trojkombinaci prouž­ků či kos­ti­ček může­te snad­no roz­bít tím, že si vez­me­te jed­no­ba­rev­nou koši­li bez vzo­rů.

Stejně tak i opač­ná troj­kom­bi­na­ce hlad­ké­ho jed­no­ba­rev­né­ho oble­ku, koši­le a stej­no­ba­rev­né kra­va­ty bude vypa­dat poměr­ně nud­ně. Jednobarevné sesta­vě může­te dodat na vzhle­du výbě­rem kra­va­ty ve výraz­ných tónech. Nejlepší kom­bi­na­cí je oble­če­ní se vzo­rem s oble­če­ním bez vzo­ru.
Celkového efek­tu dosáh­ne­te i teh­dy, pokud váš oblek, koši­le i kra­va­ta budou mít správ­ný vyvá­že­ný poměr kon­tras­tu a barev. Zvolíte-li k tma­vě mod­ré­mu oble­ku svět­le mod­rou koši­li, vyhně­te se kra­va­tě v ost­rých pro­ni­ka­vých bar­vách, pro­to­že kon­trast mezi tma­vě mod­rým oble­kem a svět­le­mod­rou koši­lí je dosta­teč­ně vel­ký.
Rozhodnete-li se pro svět­le šedý oblek a svět­le­mod­rou koši­li, pou­žij­te výraz­něj­ší kra­va­tu tře­ba se šir­ší­mi prouž­ky a domi­nant­ní­mi prv­ky bar­vy rudé nebo bor­dó.

K jem­ně kos­tič­ko­va­né­mu oble­ku zvol­te jinak vel­ké kost­ko­vá­ní na koši­li nebo na kra­va­tě. K oble­ku s jem­ným prouž­ko­vá­ním zvol­te kra­va­tu s co nej­ví­ce odliš­ným výraz­ným prouž­kem. Třetí část oble­če­ní (pán­ská koši­le) by pak měla být jed­no­ba­rev­ná bez vzo­ro­vá­ní.
K oble­ku se střed­ně výraz­ným prouž­ko­vá­ním vol­te spí­še kra­va­tu se střed­ně vel­kou kost­kou. U koši­le s výraz­ným prouž­ko­vá­ním zvol­te stej­ně výraz­ně kos­tič­ko­va­né vzo­ro­vá­ní na kra­va­tě.
Vyhněte se však kom­bi­na­ci dvou růz­ných malých vzo­rů.

Jak kombinovat více vzorů najednou?

Kombinace tří růz­ných vzo­rů lze také sla­dit, ale nepo­kou­šej­te se ris­ko­vat, že „šláp­ne­te ved­le“, mno­hem radě­ji se této kom­bi­na­ci vyhně­te.
Naopak kom­bi­na­ce dvou stej­ných vzo­rů a jed­no­ho odliš­né­ho může půso­bit vel­mi vkus­ně. Dbejte na dodr­že­ní něko­li­ka pra­vi­del. I stej­ný vzor by měl být záro­veň co nej­ví­ce odliš­ný - oblek s jem­ným prouž­ko­vá­ním a kra­va­ta se sil­ně výraz­ným prouž­kem. Společenská koši­le, by pak měla mít tako­vý vzor, kte­rý se svou veli­kos­tí skvě­le při­způ­so­bí veli­kos­tí vzo­ru na domi­nant­ním kusu oble­če­ní, v našem pří­pa­dě oble­ku.
Výsledná kom­bi­na­ce oble­ku s jem­ným prouž­ko­vá­ním spo­lu s jem­ně kos­tič­ko­va­nou koši­lí a kra­va­tou s výraz­ným prouž­kem bude vypa­dat vel­mi úchvat­ně, zejmé­na teh­dy, pokud se vám poda­ří per­fekt­ně sla­dit bar­vy, aby neby­ly pří­liš kon­trast­ní.


Foto: Pixabay


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...