Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak jsem šel pro mléko a vrátil se s kolem – co se skrývá za našimi rozhodnutími?

Jak jsem šel pro mléko a vrátil se s kolem – co se skrývá za našimi rozhodnutími?

jak jsem šel pro mléko
jak jsem šel pro mléko

Dnes a den­ně se roz­ho­du­je­me. Chceme, někdy ale musí­me. Co sto­jí za naši­mi roz­hod­nu­tí­mi? Rozhodujeme se vždy stej­ně? Co muži a ženy, je jejich roz­ho­do­vá­ní oprav­du roz­díl­né? Tato pub­li­ka­ce je zamě­ře­na na to, co sto­jí za naši­mi roz­hod­nu­tí­mi, jak ten­to pro­ces vlast­ně pro­bí­há. Jochen Mai je eko­no­mic­ký novi­nář a sou­kro­mý porad­ce v oblas­ti soci­ál­ních médií a mar­ke­tingu. Je řeč­ní­kem a účast­ní­kem dis­ku­sí, vydal řadu úspěš­ných knih. Kniha Jak jsem šel pro mlé­ko a vrá­til se s kolem je veli­ce prak­tic­ká a zábav­ná kni­ha. 

Kniha je veli­ce inspi­ra­tiv­ní. Poskytuje mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí, kte­ré mohou všem pomoct zkva­lit­nit jejich roz­ho­do­vá­ní a lépe poznat mecha­nismy, kte­ré se v nás ode­hrá­va­jí. Náš život je plný roz­hod­nu­tí. Vědci spo­čí­ta­li, že den­ně jich udě­lá­me až dva­cet tisíc . Každé z nich bychom měli činit vědo­mě a s roz­va­hou. Většina z nich pro­bí­há bles­ko­vě. Týká se kaž­dé­ho z nás. Limbický sys­tém v moz­ku tvo­ří funkč­ní jed­not­ku zalo­že­nou na emo­cích, pudech a uče­ní. Těm, kte­rým to jde snáz jsou pře­ci jen muži. Umí lépe vylu­čo­vat alter­na­ti­vy. Ženy si dopřá­va­jí více času na vše.  Ženy dospí­va­jí ke kva­lit­něj­ším roz­hod­nu­tím, dají do toho více ener­gie. Ráno moud­řej­ší veče­ra urči­tě pla­tí a toho se musí­me držet. Chyby a omy­ly fun­gu­jí jako jeden z nej­vět­ších zdro­jů pozná­ní. Důležité je také správ­né nača­so­vá­ní. Velice zají­ma­vá byla stu­die o tom, jak se při naku­po­vá­ní cho­va­jí ženy a jak muži. U mužů je pro­ces naku­po­vá­ní brán jako pro­stře­dek zvy­šo­vá­ní sebe­vě­do­mí.  Výběr part­ne­ra, vzta­hy a lás­ka jsou důle­ži­tým mez­ní­kem v živo­tě kaž­dé­ho člo­vě­ka. Proč se vlast­ně zami­lo­va­ní roz­ho­du­jí ira­ci­o­nál­ně?

V kni­ze nalez­ne­te řadu zají­ma­vých stu­dií, kte­ré byly v rám­ci této pro­ble­ma­ti­ky usku­teč­ně­ny. Např. tech­ni­ky, jak se správ­ně roz­hod­nout, jaké jsou cíle po nej­dů­le­ži­těj­ší oblas­ti v živo­tě – rodi­na, pení­ze, zdra­ví, kari­é­ra, vol­ný čas. Generalizace, pauša­li­za­ce a zby­teč­né ška­tul­ko­vá­ní v nás vyvo­lá­va­jí před­sud­ky a čas­to činí­me unáh­le­né kro­ky. Brýlatý člo­věk v nás vyvo­lá aso­ci­a­ci vzdě­la­né­ho a inte­li­gent­ní­ho člo­vě­ka, ačko­li to nemu­sí být prav­da. A co dělat, když se roz­hod­ne­me špat­ně? I to se zde dozví­te.

Kniha se mě moc líbi­la a musím říci, že jsem v ní našla oprav­du hod­ně inspi­ra­ce. Nedala mě spát a muse­la jsem pře­mýš­let, jak to vlast­ně s naku­po­vá­ním, výbě­rem své­ho part­ne­ra či vol­bou povo­lá­ní mám já. Jedno vím jis­tě, urči­tě není jed­no­du­ché na řadu otá­zek odpo­věď ihned, ale nechat si odde­cho­vý čas a vše si pro­mys­let. Knihu bych dopo­ru­či­la všem. Stojí za to si ji pře­číst a zamys­let se nad svým živo­tem. Co může­me změ­nit, ba pří­mo dělat jinak. Věřte že to oprav­du jde.

Autor: Jochen Mai

Žánr: popu­lár­ně – nauč­ná pub­li­ka­ce

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 278

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN: 978-80-262-1379-6.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,49297 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56643 KB. | 29.06.2022 - 00:08:23