Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak funguje lidské tělo - tajemství a zábavná fakta - lidské tělo v nákresech a schématech

Jak funguje lidské tělo - tajemství a zábavná fakta - lidské tělo v nákresech a schématech

telo
telo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, že mozek dneš­ní­ho člo­vě­ka váží 1,4 kg? Zajímá vás, kdo ze zví­řat má nej­vět­ší srd­ce, či jak dlou­há jsou naše stře­va? Toto a ješ­tě mno­hem více se může­te dozvě­dět, pokud si ote­vře­te novin­ku Cristiny Peraboniové Jak fun­gu­je lid­ské tělo. Opravdu sto­jí za to.

Co v kni­ze vlast­ně najde­te? Skutečně vel­ké množ­ství infor­ma­cí s jed­no­du­chý­mi a zají­ma­vý­mi obráz­ky, kte­ré slou­ží k jejich objas­ně­ní. Možnost porov­nat je s vlast­nost­mi zví­řat.

Každá sou­sta­va lid­ské­ho těla je detail­ně roz­pra­co­va­ná, nechy­bí obrov­ské ilu­stra­ce, kte­ré vám vysvět­lí záko­ni­tos­ti fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla. Nenásilnou for­mou se děti učí, jak fun­gu­je lid­ské tělo, co jsou vlast­ně sva­ly, jak vypa­dá naše kost­ra, co vše řídí náš mozek, jaké funk­ce plní kůže, cévy, jak fun­gu­je čich a sluch, či jak je to vlast­ně s gene­ti­kou a mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí. Barevné sché­ma­ta, čís­la, kte­rá vyja­dřu­jí veli­kos­ti, porov­ná­vá­ní se svě­tem živo­čiš­né říše, vel­ko­for­má­to­vá ency­klo­pe­die, zají­ma­vos­ti a fak­ta. Tato kni­ha neob­sa­hu­je žád­né slo­ži­té popis­ky, ale barev­ná, jed­no­du­chá a sro­zu­mi­tel­ná sché­ma­ta.

Pojďte spo­leč­ně se mnou a tou­to báječ­nou ency­klo­pe­dií obje­vo­vat taje lid­ské­ho těla a dozví­te se při­tom i mno­ho infor­ma­cí ze zví­ře­cí­ho svě­ta.

14 kapi­tol pojed­ná­va­jí­cí o tajem­stvích lid­ské­ho těla vás bude fas­ci­no­vat. Na kon­ci kni­hy je slov­ní­ček cizích poj­mů.

Jedinečnost této kni­hy spo­čí­vá v jejím for­má­tu, také i pře­hled­ných sché­ma­tech. Líbí se mě její obsa­ho­vé zamě­ře­ní, jeli­kož pro­ble­ma­ti­ka lid­ské­ho těla a stu­di­um ana­to­mie mě vra­cí do mých stu­dent­ských let. Takže mě tato kni­ha udě­la­la obrov­skou radost. Fascinovaně jsem si pro­hlí­že­la strán­ku po strán­ce a čet­la různá fak­ta o lid­ském těle. Kniha je vel­mi sro­zu­mi­tel­ná psa­ná, čti­vá a mys­lím si, že se bude líbit, jak dospě­lé­mu, tak i dět­ským čte­ná­řům. Zvídavé hla­vič­ky vašich dětí budou nad­še­né, jeli­kož kni­ha je pře­hled­ná a bude se jim líbit nejen její for­mát, ale po pro­hlí­že­ní této ency­klo­pe­die u nich vyvsta­ne hned něko­lik otá­zek, kte­ré bude­te spo­leč­ně s dět­mi zod­po­ví­dat.

Cristina Peraboniová

Veterinární lékař­ka s váš­ní pro pří­rod­ní vědy. Celý život pra­cu­je v obo­ru vědec­kých pub­li­ka­cí a vzdě­lá­vá­ní s pomo­cí moder­ních mul­ti­me­di­ál­ních apli­ka­cí. Organizuje vzdě­lá­va­cí kur­zy pro uči­te­le a muzej­ní peda­go­gy. Spolupracuje s něko­li­ka nakla­da­tel­ství­mi se zamě­ře­ním na kni­hy pro i děti i dospě­lé.

Giulia De Amicisová

Po absol­vo­vá­ní stu­dia magis­ter­ské­ho obo­ru komu­ni­kač­ní­ho desig­nu v roce 2012 se Gulia pus­ti­la do prá­ce vizu­ál­ní desig­nér­ky a ilu­strá­tor­ky. Soustřeďuje se pře­de­vším na obra­zo­vou pre­zen­ta­ci infor­ma­cí pro novi­ny, časo­pi­sy a růz­né spol­ky zabý­va­jí­cí se pro­ble­ma­ti­kou život­ní­ho pro­stře­dí s hlav­ním zamě­ře­ním na moř­skou eko­lo­gii, geo­gra­fii a lid­ská prá­va.

Kniha je urče­na dětem od 9 let a nejen pro ně.

Autor: Cristina Peraboniová

Ilustrace: Giulia De Amicisová

Přeložil: Jiří Baudyš

Vydáno: 2019, Vydala Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 72

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-2263-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,59288 s | počet dotazů: 240 | paměť: 58226 KB. | 13.08.2022 - 15:21:43