Kritiky.cz > Pro domov > Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu?

Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu?

img a303254 w1993 t1513544484Ať už kou­pě nebo rekon­struk­ce bytu či domu vždy to spolk­ne vel­kou část rodin­né­ho roz­počtu. Někdy není zby­tí a je potře­ba finan­co­vat i z jiných zdro­jů. Ale co je pro Vás nej­lep­ší? Záleží na mno­ha fak­to­rech. A to je výše půjč­ky, úro­ku, doby splá­ce­ní. Je jas­né, že výše úro­ku je pro Vás vel­mi důle­ži­tý aspekt při roz­ho­do­vá­ní. Ale není dob­ré se roz­ho­do­vat pou­ze na tom­to úda­ji.  Zajímat by Vás měli i úda­je o poplat­cích spo­je­ných se zří­ze­ním napří­klad hypo­té­ky. Ať se nedo­sta­ne­te do nemož­nos­ti splá­cet, je dob­ré si pro­mys­let výši splát­ky po celou dobu fixa­ce, jeli­kož ta se nemě­ní.
 konstrukce domu

Koupě bytu nebo domu

 
Při kou­pi domu nebo bytu je počá­teč­ní inves­ti­ce vždy vel­mi vyso­ká. U kou­pě se dopo­ru­ču­je finan­co­vá­ní pomo­cí hypo­ték díky níz­ké­mu úro­ku, ale také s výbě­rem širo­ké šká­ly pro­duk­tů.  Výběr správ­né hypo­té­ky závi­sí na mno­ha fak­to­rech, kte­ré ovliv­ňu­jí hypo­té­ku. Jedná se o odhad­ní cenu nemo­vi­tos­ti, množ­ství vlast­ních finanč­ních pro­střed­ků.  Za odhad ceny zapla­tí­te při­bliž­ně 5 000 Kč. U hypo­té­ky si také nasta­ví­te dobu fixa­ce. Ta je mož­ná od 1 roku až po dobu kdy bude­te hypo­té­ku splá­cet. Vyjádření ban­ky zda Vám poskyt­ne hypo­té­ku, je vět­ši­nou do jed­no­ho týd­ne. Pokud něče­mu ve smlou­vě nero­zu­mí­te, ptej­te se. Při poz­děj­ší úpra­vě smlou­vy už bude­te hra­dit ban­ce poplat­ky za změ­nu.
domeček na kalkulačce 

Rekonstrukce domu nebo bytu

 
Ať už se jed­ná o rekon­struk­ci kou­pel­ny nebo tře­ba dět­ské­ho poko­je vypla­tí se Vám finan­co­vá­ní pomo­cí úvě­ru ze sta­veb­ní­ho spo­ře­ní ane­bo úče­lo­vá půjč­ka na byd­le­ní.  Zde totiž neru­čí­te svou nemo­vi­tos­tí. Výhodou je, že někte­ré ban­ky dovo­lu­jí čer­pat až do 20 % úvěr neú­če­lo­vě a také ho spla­tit bez sank­cí dří­ve. Určitě počí­tej­te s men­ší rezer­vou. Stačí jed­na neče­ka­ná udá­lost a může­te se ocit­nout ve finanč­ní pro­pas­ti.
 
Ať už se jed­ná o kou­pi nebo rekon­struk­ci domu či bytu není to pou­ze móda mla­dých. Bydlení řeší i lidé po 50 roku živo­ta. I pro ně mají ban­ky nabíd­ky na finan­co­vá­ní a není potře­ba tedy zaha­zo­vat sny o novém byd­le­ní.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,17056 s | počet dotazů: 215 | paměť: 46885 KB. | 09.03.2021 - 07:24:41