Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Jak důkladně umýt koupelnu?

Jak důkladně umýt koupelnu?

img a301066 w1993 t1511183572Vánoce se kva­pem blí­ží a s nimi při­chá­zí vel­ký gene­rál­ní úklid. Koupelna a záchod jsou míst­nos­ti, u kte­rých je potře­ba dbát na hygi­e­nic­kou čis­to­tu. Měla by být voňa­vá, pro­to­že zapácha­jí­cí kou­pel­na odra­dí kaž­dou vaši návště­vu, kte­rá k vám o Vánocích uví­tá. Zaměřte se tedy také na kou­pel­nu a dodej­te ji doko­na­lou čis­to­tu a lesk. Předtím, než začne­te uklí­zet, si při­prav­te veš­ke­ré potřeb­né pomůc­ky – čis­ti­cí pro­střed­ky, vlh­če­né papí­ro­vé ubrous­ky, had­řík, kar­tá­ček na zuby, mop. Pak může­te začít. 

rozprašovač

1) Uklízejte od vrchu. Stejně jako při kaž­dém úkli­du, i zde se začí­ná uklí­zet od vrchu. V prv­ní řadě je tedy potře­ba omést pří­pad­né pavu­či­ny, násled­ně utřít prach ze skří­něk, zvlášť pokud máte skříň­ky pře­pl­ně­né voňav­ka­mi a podob­ný­mi věc­mi. Pro utí­rá­ní pra­chu jsou prá­vě veli­ce vhod­né vlh­če­né ubrous­ky, pomo­cí kte­rých prach nejen setře­te, ale nikde vám neví­ří a budou skříň­ky krás­ně vonět. Rovněž je důle­ži­té umýt všech­ny sere­pe­tič­ky, kte­ré máte vysta­ve­né.

2) Během utí­rá­ní pra­chu je vhod­né nastří­kat pro­stře­dek do všech odpa­dů a nechat zatím půso­bit. Do toa­le­ty nalij­te také čis­ti­cí pro­stře­dek, kte­rý zatím nechá­te půso­bit.

3) Následně se zaměř­te na umý­vá­ní umy­va­dla, vany či spr­cho­vé­ho kou­tu. Všechny tyto plo­chy je vhod­né umýt hou­bič­kou nebo had­ří­kem a vhod­ným čis­ti­cím pro­střed­kem. Dejte si oprav­du zále­žet a umyj­te všech­ny záhy­by. Právě zde se udr­žu­je vel­ká spous­ta bak­te­rií. Pro špat­ně dostup­ná mís­ta je vhod­né pou­žít sta­rý zub­ní kar­tá­ček, s jehož pomo­cí vše dočis­tí­te. Následně je vhod­né všech­ny plo­chy utřít do sucha. Snažte se co nej­víc zame­zo­vat udr­žo­vá­ní vody na těch­to plo­chách, pro­to­že může dojít k tvor­bě vod­ní­ho kame­ne.

4) Umyjte kach­lič­ky.Na kach­lič­ky šplí­chá voda ze spr­cho­vá­ní i s umý­vá­ní v umy­va­dle. Okolo ruč­ní­ků či vypí­na­čů jsou kach­lič­ky vět­ši­nou upatla­né. Proto je vhod­né had­ří­kem a vhod­ným čis­ti­cím pro­střed­kem jed­nou za čas tyto plo­chy umýt a vyleš­tit.

koupelna

5) Čistá toa­le­ta je základ.Není nic hor­ší­ho, než když k vám při­jde návště­va a vy nemá­te čis­tou toa­le­tu. Dejte si na ni oprav­du zále­žet. Umyjte prkýn­ko, opět si na špat­ně dostup­ných mís­tech může­te pomoct kar­táč­kem na zuby, vydrh­ně­te zácho­do­vou mís­tu s pomo­cí štět­ky a sapo­ná­tu, kte­rý jste tam nali­li již dří­ve. Jednou za čas je vhod­né zácho­do­vou mísu omýt také zven­ku.

6) Podlaha až nako­nec.Jakmile bude­te mít všech­no umy­té, vyčiš­tě­né a naleš­tě­né, tepr­ve potom se může­te vrh­nout na mytí pod­la­hy. V kou­pel­ně je spous­ta zákou­tí, někdy jsou pro­sto­ry obzvlášť malé, pro­to může být lep­ší, když vytře­te pod­la­hu na kole­nou s pomo­cí had­ry.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,24083 s | počet dotazů: 234 | paměť: 54826 KB. | 29.07.2021 - 05:55:48