Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak dělat reklamu?

Jak dělat reklamu?

reklama
reklama
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak vytvo­řit tu „správ­nou“ rekla­mu, kte­rá zaujme, vry­je se do pamě­ti a záro­veň neo­tra­vu­je a neroz­či­lu­je? Se kte­rou se spo­ju­jí pozi­tiv­ní emo­ce? Jak při­pra­vit reklam­ní kam­paň, jak sesta­vit roz­po­čet a zvo­lit média, ve kte­rých bude rekla­ma pre­zen­to­vá­na? Jak komu­ni­ko­vat s růz­ný­mi cílo­vý­mi sku­pi­na­mi. A nejen o tom je rekla­ma. Důležité je i správ­né pou­ži­tí barev a slov. Jak je účin­ně využívat,jak vybrat vhod­ný a hlav­ně chytla­vý název, jmé­no pro­duk­tu a logo? Nejen na tyhle otáz­ky vám odpo­ví Jitka Vysekalová, pre­zi­dent­ka České mar­ke­tingo­vé spo­leč­nos­ti.

Společně s Jiřím Mikešem, býva­lým pre­zi­den­tem Rady pro rekla­mu a dlou­ho­le­tým ředi­te­lem Asociace komu­ni­kač­ních agen­tur, se podu­ja­li zasvě­tit lidi do tajů rekla­my a její pří­pra­vy. Čtvrté dopl­ně­né vydá­ní jejich kni­hy aktu­a­li­zo­va­li o mož­nos­ti a význam nových médií, o glo­ba­li­za­ci a její dopad na rekla­mu a o pro­ble­ma­ti­ku udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je. Kromě toho, že odpo­vě­dí na všech­ny výše zmí­ně­né otáz­ky, vám taky vysvět­lí, jak vytvo­řit efek­tiv­ní rekla­mu nebo jak si zvo­lit správ­nou agen­tu­ru a obe­zná­mí vás s nový­mi tren­dy v mar­ke­tingo­vé komu­ni­ka­ci.

Autoři jed­not­li­vé pojmy sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lu­jí a dopl­ňu­jí je množ­stvím pří­kla­dů z pra­xe, tak­že je snad­no pocho­pí­te. Oceníte i legisla­ti­vu spo­je­nou s rekla­mou, pře­hled uka­za­te­lů měře­ní dopa­du reklam­ních kam­pa­ní, infor­ma­ce o sou­tě­žích v oblas­ti rekla­my, infor­ma­ce o aso­ci­a­cích komu­ni­kač­ních a reklam­ních agen­tur a o Radě pro rekla­mu a taky adre­sář aso­ci­a­cí a spo­leč­nos­tí a seznam odbor­né­ho tis­ku s mar­ke­tingo­vou tema­ti­kou.

Kniha je vhod­ná nejen pro lidi, kte­ří se s tímhle obo­rem chtě­jí sezná­mit, ale i pro ty, kte­ří se rekla­mě věnu­jí už dlou­ho a hle­da­jí shr­nu­tí všech základ­ních poznat­ků, ve kte­rém nechy­bí ani obo­ro­vé novin­ky.

Hodnocení: 100%

REKLAMA

Autoři: Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 232

Zdroj obráz­ku: grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Potkejte Brusel!13. července 2019 Potkejte Brusel! Brusel je hlavní město Belgického království a sídlí v něm Evropský parlament. To ví asi každý. To, jak vypadá v Bruselu každodenní život, už ale tak známé není. Víte, čemu zde obyvatelé […] Posted in Recenze knih
  • Anglická gramatika efektivně a přehledně20. prosince 2018 Anglická gramatika efektivně a přehledně Anglická gramatika není náročná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne každému, kdo se učí anglický jazyk nebo se v něm chce zdokonalit, však vyhovují tradiční učební metody, které se používají […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující20. prosince 2021 Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující Dáváte něco, co postupně sami ztrácíte. Obrovský nápor na psychiku zvětšuje ještě frustrace, únava, vyčerpání a někdy i vidiny konců bez naděje na zlepšení. Pečovatelé o staré lidi, těžce […] Posted in Recenze knih
  • Malé kroky s velkým účinkem27. července 2021 Malé kroky s velkým účinkem Dnes a denně čteme články, v televizi vyskakují reklamy, jací bychom měli být – zdraví, sebevědomí, nekouřit, nepít alkohol, být štíhlí, sportovat, být spokojení a to nejlépe vše najednou. […] Posted in Recenze knih
  • Cvičebnice tvůrčího psaní - novinka8. července 2021 Cvičebnice tvůrčího psaní - novinka Říká se, že život každého z nás by vydal za knihu, protože všichni bez výjimky mají v sobě nějaký příběh, životní příběh. Někdo si ho nese v hlouby duše, a někdo s ním chce vyjít ven na […] Posted in Recenze knih
  • Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce30. června 2021 Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce Bára má teprve 12 let a chodí do šesté třídy. V podstatě normální holka, řeklo by se. Ale Bára má tajemství. S rodiči se přestěhovala na venkov, což ze začátku nelibě nesla. To se dalo […] Posted in Recenze knih
  • Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina29. června 2021 Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina Klarissa neměla moc v lásce svoje jméno. Mnohem raději používala Klára. Nyní byla ještě nešťastnější. Musela totiž odjet k tetě a jejímu muži na venkov. Její nejlepší kamarádka Alvina ji […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,50747 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61476 KB. | 26.11.2022 - 13:01:16