Kritiky.cz > Filmové recenze > Jak býti dobrou ženou

Jak býti dobrou ženou

JakByti

Paulette je žena v nej­lep­ších letech, kte­rá žije se svým man­že­lem Robertem v malém měs­teč­ku ve Francii. Společně pro­vo­zu­jí sou­kro­mou ško­lu pro dospí­va­jí­cí dív­ky, lido­vě řeče­no rodin­nou ško­lu. Cílem těch­to škol bylo vycho­vá­vat a vzdě­lá­vat dív­ky, aby se sta­ly dob­rý­mi žena­mi a man­žel­ka­mi. Ve ško­le se setká­va­jí dív­ky z růz­ných spo­le­čen­ských vrs­tev. Všechny jsou mla­dé a mají život před sebou. Najdeme mezi nimi dív­ky ostý­cha­vé, nad­še­né, zví­da­vé, ale také vyzý­va­vé až drzé. Ale v 60. letech 20. sto­le­tí měla mít mla­dá žena vhod­né způ­so­by a vycho­vá­ní, aby se moh­la vdát a zalo­žit si rodi­nu. Rodiče dívek mají zájem, aby se tak jejich dce­ry cho­va­ly. Ale někte­ré z dívek mají svo­ji před­sta­vu o živo­tě. I Paulette je tako­vá a udě­lá vše pro svo­ji rodi­nu a ško­lu. Jedinou trh­li­nou na fun­go­vá­ní ško­ly je smrt Paulettina man­že­la a zjiš­tě­ní, že ško­la se dosta­la do exis­tenč­ních pro­blé­mů. Najednou se Paulette musí roz­hod­nout, co udě­lat a jaký bude její dal­ší život. Zkrátka je potře­ba vykro­čit do živo­ta jako samo­stat­ná žena a oso­ba.

Scénář k fil­mu napsal Martin Provost, mezi jehož zná­mé sním­ky pat­ří “Jeden hot a dru­hý čeho“ či „Séraphine“. Film “Jak býti dobrou ženou“ jed­nak uka­zu­je vzdě­lá­vá­ní a život dívek v 60. letech ve Francii, ale sou­čas­ně zachy­cu­je tou­hu člo­vě­ka po svo­bo­dě a žít svůj život pod­le svých před­stav. Do živo­ta ale zasa­hu­jí vždy vněj­ší okol­nos­ti a samo­zřej­mě důle­ži­tou roli hra­je také rodi­na. Provost popi­su­je pří­běh hlav­ní hrdin­ky s nad­hle­dem a humo­rem. Pro sou­čas­nou gene­ra­ci může být film jako výlet do doby, kdy žili jejich pra­ro­di­če či pra­pra­ro­di­če, a jaké spo­le­čen­ské kon­ven­ce sva­zo­va­ly roz­hod­nu­tí mla­dých žen i zku­še­ných man­že­lek.

Do hlav­ní role Paulette je obsa­ze­na fran­couz­ská hereč­ka Juliette Binoche (Čokoláda, Kdo si mys­líš, že jsem, ad.), pro kte­rou je to dal­ší ze zaji­ma­vá role. Hraje „dobrou ženu“ vel­mi pře­svěd­či­vě a lid­sky, stej­ně tak jako nevá­za­nou a zami­lo­va­nou ženu. Skvěle jí sekun­du­jí hereč­ky Yolande Moreau (Když moře stou­pá, Séraphine), v roli švag­ro­vé a kuchař­ky, a Noémie Lvovsky (Backstage, Znovu zami­lo­va­ná) jako jep­tiš­ka a uči­tel­ka.

Důležitou roli ve fil­mu hra­jí ve fil­mu kos­týmy, kte­ré vra­cí divá­ky do doby 60tých let ve Francii a samo­zřej­mě také kame­ra. Záběry na růz­né situ­a­ce jsou výstiž­né, nevšed­ní pohle­dy jsou pak na okol­ní kra­ji­nu.

Na fil­mu se líbi­lo jeho téma, kte­ré mě vrá­ti­lo do časů rodin­ných škol a měš­ťan­ské­ho živo­ta. V dneš­ní době je to ale spí­še úsměv­né, jak se dív­ky vzdě­lá­va­ly a jaké byly náro­ky na ženu.


Photo © Memento Films Distribution

Shrnutí
Video Image
Datum recen­ze
Název polož­ky
Jak býti dobrou ženou
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray
Title
Jak býti dobrou ženou
Description
Příběh fil­mu se ode­hrá­vá na sklon­ku 60. let minu­lé­ho sto­le­tí na poklid­ném fran­couz­ském pohra­nič­ním malo­měs­tě. Paulette (Juliette Binoche) a její man­žel Robert (François Berléand) s pomo­cí výstřed­ní Gilberte (Yolande Moreau) a přís­né jep­tiš­ky Marie-Thérèse (Noémie Lvovsky) zde již řadu let pro­vo­zu­jí spe­ci­ál­ní sou­kro­mou ško­lu pro dospí­va­jí­cí dív­ky. Cílem výu­ky je vycho­vat z dívek doko­na­lé man­žel­ky při­pra­ve­né ve všech smě­rech odda­ně slou­žit svým dra­hým man­že­lům. Po Robertově náh­lém odcho­du z toho­to svě­ta však Paulette mimo jiné zjis­tí, že ško­la sto­jí na pokra­ji ban­kro­tu a tak musí poně­kud neče­ka­ně pře­vzít zod­po­věd­nost za její udr­že­ní. Paulette, kte­rá vždy byla přes­ně v duchu jejich ško­ly své­mu muži vzor­nou ženou, se při jed­ná­ní v ban­ce neče­ka­ně setká­vá s Andrém, svou prv­ní lás­kou. Díky tomu­to setká­ní pře­kva­pi­vě zaži­je svůj prv­ní orgas­mus. Nové zážit­ky, zku­še­nos­ti a neče­ka­ná dob­ro­druž­ství začí­na­jí nahlo­dá­vat její víru v tra­dič­ní rodin­né uspo­řá­dá­ní, k němuž dív­ky ve ško­le vedou. Navíc začí­na­jí být poně­kud jiné i jejich stu­dent­ky. Přemýšlí o osob­ní svo­bo­dě, nezá­vis­los­ti a dokon­ce mají i vlast­ní názo­ry a cíle. V této situ­a­ci se celá ško­la při­pra­vu­je na důle­ži­tou účast ve vel­ké celo­stát­ní tele­viz­ní sou­tě­ži zamě­ře­né na doko­na­lé říze­ní cho­du domác­nos­ti, kvů­li níž je čeká ces­ta do Paříže. Tam prá­vě pro­pu­ka­jí vel­ké stu­dent­ské bou­ře, kte­ré navždy změ­ní celou Francii.
Upload Date
16. Červenec 2020


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...