Kritiky.cz > Pro ženy > Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti?

Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti?

zvlhcovat vzduchu argo

Máte pocit, že vás stá­le čas­tě­ji škrá­be v krku? Do toho máte suchou pokož­ku, pálí vás oči a nemů­že­te se zba­vit chro­nic­ké rýmy, opa­ku­jí­cí se laryn­gi­ti­dy či častých záně­tů prů­du­šek? Své pro­blémy jste nej­spí­še řeši­li nej­růz­něj­ší­mi způ­so­by, ale mož­ná vás nena­padla jed­na pod­stat­ná věc – viní­kem vašich potí­ží může být suchý vzduch. Ten zvláš­tě v zimě, během top­né sezó­ny, trá­pí mno­ho rodin. Suchý vzduch totiž vysu­šu­je sliz­ni­ce, a tak může způ­so­bit všech­ny výše uve­de­né pro­blémy, včet­ně zvý­še­né úna­vy. Ve chví­li, kdy máte jinou nemoc, bude navíc vaše tělo v suchém pro­stře­dí hůře rege­ne­ro­vat.

Suchý vzduch škodí zdraví i domácnosti

Nejen vám a vašim domá­cím maz­líč­kům ško­dí suchý vzduch. Nedělá dob­ře ani vaší domác­nos­ti. Zvyšuje napří­klad prav­dě­po­dob­nost tvor­by sta­tic­ké elektři­ny, kte­rá může poško­dit elek­tro­ni­ku. V pří­liš suchém pro­stře­dí trpí elek­tro­ni­ka, hudeb­ní nástro­je, ale i náby­tek.

zvlhcovac vzduchu Helos

Mějte doma ideální vlhkost

Stejně, jako má suchý vzduch nega­tiv­ní vliv na vaše zdra­ví, může ho mít i pří­liš vlh­ké pro­stře­dí, kte­ré zase při­pra­vu­je ide­ál­ní půdu pro plís­ně a bak­te­rie. Proto bys­te měli hlí­dat hod­no­ty vlh­kos­ti vzdu­chu ve vnitř­ním pro­stře­dí a udr­žo­vat je v ide­ál­ním inter­va­lu mezi 40 a 60 %. Když se vlh­kost bude del­ší dobu držet nad ten­to inter­val, je na čase pro­blém řešit.

zvlhcovac vzduchu

Zvlhčovačem můžete i provonět byt

Se suchým vzdu­chem může­te bojo­vat růz­ný­mi způ­so­by, napří­klad odpa­řo­va­čem vzdu­chu na ven­ti­lá­tor nebo had­rem přes tope­ní. Všechny tyto sna­hy jsou ale krát­kým a spí­še psy­cho­lo­gic­kým řeše­ním, kdy bude­te mít pocit, že dělá­te ale­spoň něco pro lep­ší pro­stře­dí své rodi­ny.

Skutečně efek­tiv­ní vari­an­tou je pou­ži­tí zvlh­čo­va­če vzdu­chu. Vybírat může­te hned ze tří základ­ních typů - ultra­zvu­ko­vých, zvlh­čo­va­čů tep­lou párou a stu­de­ných zvlh­čo­va­čů.

Ultrazvukové zvlh­čo­va­če se vyzna­ču­jí níz­kou spo­tře­bou elek­tric­ké ener­gie a vyso­kým výko­nem, pro­to jsou vel­mi oblí­be­né. Navíc je může­te pou­ží­vat i v let­ním obdo­bí, pro­to­že pro­du­ku­jí stu­de­nou páru, a tedy nezvy­šu­jí tep­lo­tu uvnitř míst­nos­ti. Jejich prin­cip je při­tom jed­no­du­chý. Rozbíjejí vodu na malé kapič­ky, kte­ré postup­ně vypouš­tě­jí do pro­sto­ru.

Zvlhčovače tep­lou párou zase obsa­hu­jí top­né těle­so, kte­ré ohří­vá vodu, a ta se odpa­řu­je do míst­nos­ti. Výhodou toho­to typu je, že ohřev tep­lé vody likvi­du­je cho­ro­bo­plod­né zárod­ky. Na dru­hou stra­nu vás nepo­tě­ší účet za spo­tře­bu elek­tric­ké ener­gie.

Zvlhčovače stu­de­nou párou smí­chá­va­jí nasá­tý vzduch s vod­ní párou a odvá­dě­jí ho dále do míst­nos­ti.

Ocenit může­te i někte­ré dal­ší funk­ce, napří­klad pou­ži­tí von­ných olejů, díky kte­rým si během chví­le pro­vo­ní­te celý byt, a ješ­tě se vám ule­ví při pro­blé­mech s nachla­ze­ním a ucpa­ný­mi duti­na­mi.

Před náku­pem si ověř­te, jaká je hluč­nost zaří­ze­ní, jeho pro­voz­ní doba a do jak vel­ké míst­nos­ti je vhod­ný. Nejčastěji se pro­dá­va­jí zvlh­čo­va­če do míst­nos­tí o veli­kos­ti 20-30 m2.

zvlhcovat vzduchu dyson

Správné použití je zásadní

Dbejte na to, abys­te zvlh­čo­vač správ­ně pou­ží­va­li, zejmé­na dodr­žuj­te ide­ál­ní hod­no­ty vlh­kos­ti v míst­nos­ti, abys­te nevy­ře­ši­li jeden pro­blém a nezpů­so­bi­li si dal­ší v podo­bě pří­liš vlh­ké­ho vzdu­chu. Přístroj pou­ží­vej­te v uza­vře­né míst­nos­ti, čímž docí­lí­te jeho maxi­mál­ní účin­nos­ti a postav­te ho na rov­né mís­to do pro­sto­ru, aby mohl kolem něj dosta­teč­ně prou­dit vzduch.

TIP: Pokud chce­te mít doma ješ­tě zdra­věj­ší vzduch, pořiď­te si zvlh­čo­vač s ioni­zá­to­rem, kte­rý pomá­há bojo­vat s nežá­dou­cí­mi bak­te­ri­e­mi.

  • Recenze skladovacích kontejnerů Sklady Staněk13. dubna 2021 Recenze skladovacích kontejnerů Sklady Staněk Před nějakým časem jsem spustila svůj vlastní e-shop. Jenže s čím jsem nepočítala, bylo množství objednávek, které se každým dnem navyšovalo. Proto jsem musela začít řešit dočasné […] Posted in Pro muže
  • William Hill a Joe Coral - první bookmakeři2. dubna 2021 William Hill a Joe Coral - první bookmakeři To byla doba, kdy se začaly objevovat důležité postavy hazardních her, jako jsou William Hill a Joe Coral. Oficiálně byla skupina Coral založena poprvé v roce 1926, ale mladý Joe zahájil […] Posted in Pro muže
  • Investiční mince pro laiky i profesionální investory9. března 2021 Investiční mince pro laiky i profesionální investory Hledáte bezpečnou a zároveň výhodnou investici? Máte pocit, že už jste zkusili své úspory uložit do všeho možného, ale pokaždé jste narazili? Není divu, většina mainstreamových […] Posted in Peníze
  • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy […] Posted in Zajímavosti
  • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
  • Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ?19. ledna 2021 Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ? Dle mého názoru nejzázračnější strom na naší planetě. Roste už stovky, možná tisíce let v oblasti Indonésie a jejího okolí. Tamní lidé využívají listů tohoto stromu k přípravě […] Posted in Zdraví
  • Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit?11. ledna 2021 Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit? Jak první, co si určitě dámy koupí, je dámská zimní parka s kožíškem, která je opravdu moc hezká. Má odnímatelnou kožešinu s kapucí, je ze stoprocentní bavlny a samozřejmě ji lze prát na […] Posted in Trendy
  • 5 tipů: Jak získat vysněnou práci?10. ledna 2021 5 tipů: Jak získat vysněnou práci? Změna práce občas potká každého z nás. V letošním roce se navíc dá očekávat velký nárůst nezaměstnanosti vzhledem k vývoji situace okolo covidu. Na jedno pracovní místo se tedy bude hlásit […] Posted in Návody
  • Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto!26. listopadu 2020 Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto! Nudíte se? Tak to tedy vážně nemusíte. Vyrobte báječný vánoční dárek, kterým potěšíte každého ve svém okolí. Máte-li chytrý telefon nebo počítač plný pěkných fotek, je to jasné: můžete se […] Posted in Návody
  • Kam uložit fotografie?9. listopadu 2020 Kam uložit fotografie? Pro tuto dobu nejoptimálnější variantou, jak uložit své fotografie, je zálohování do tzv. "cloudu", na internet, kde si fotografové můžou své fotografie bez problémů prohlížet a nesdílet […] Posted in Jak...
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,88874 s | počet dotazů: 224 | paměť: 54319 KB. | 17.04.2021 - 00:22:30
X