Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti?

zvlhcovat vzduchu argo

Máte pocit, že vás stá­le čas­tě­ji škrá­be v krku? Do toho máte suchou pokož­ku, pálí vás oči a nemů­že­te se zba­vit chro­nic­ké rýmy, opa­ku­jí­cí se laryn­gi­ti­dy či častých záně­tů prů­du­šek? Své pro­blémy jste nej­spí­še řeši­li nej­růz­něj­ší­mi způ­so­by, ale mož­ná vás nena­padla jed­na pod­stat­ná věc – viní­kem vašich potí­ží může být suchý vzduch. Ten zvláš­tě v zimě, během top­né sezó­ny, trá­pí mno­ho rodin. Suchý vzduch totiž vysu­šu­je sliz­ni­ce, a tak může způ­so­bit všech­ny výše uve­de­né pro­blémy, včet­ně zvý­še­né úna­vy. Ve chví­li, kdy máte jinou nemoc, bude navíc vaše tělo v suchém pro­stře­dí hůře rege­ne­ro­vat.

Suchý vzduch škodí zdraví i domácnosti

Nejen vám a vašim domá­cím maz­líč­kům ško­dí suchý vzduch. Nedělá dob­ře ani vaší domác­nos­ti. Zvyšuje napří­klad prav­dě­po­dob­nost tvor­by sta­tic­ké elektři­ny, kte­rá může poško­dit elek­tro­ni­ku. V pří­liš suchém pro­stře­dí trpí elek­tro­ni­ka, hudeb­ní nástro­je, ale i náby­tek.

zvlhcovac vzduchu Helos

Mějte doma ideální vlhkost

Stejně, jako má suchý vzduch nega­tiv­ní vliv na vaše zdra­ví, může ho mít i pří­liš vlh­ké pro­stře­dí, kte­ré zase při­pra­vu­je ide­ál­ní půdu pro plís­ně a bak­te­rie. Proto bys­te měli hlí­dat hod­no­ty vlh­kos­ti vzdu­chu ve vnitř­ním pro­stře­dí a udr­žo­vat je v ide­ál­ním inter­va­lu mezi 40 a 60 %. Když se vlh­kost bude del­ší dobu držet nad ten­to inter­val, je na čase pro­blém řešit.

zvlhcovac vzduchu

Zvlhčovačem můžete i provonět byt

Se suchým vzdu­chem může­te bojo­vat růz­ný­mi způ­so­by, napří­klad odpa­řo­va­čem vzdu­chu na ven­ti­lá­tor nebo had­rem přes tope­ní. Všechny tyto sna­hy jsou ale krát­kým a spí­še psy­cho­lo­gic­kým řeše­ním, kdy bude­te mít pocit, že dělá­te ale­spoň něco pro lep­ší pro­stře­dí své rodi­ny.

Skutečně efek­tiv­ní vari­an­tou je pou­ži­tí zvlh­čo­va­če vzdu­chu. Vybírat může­te hned ze tří základ­ních typů - ultra­zvu­ko­vých, zvlh­čo­va­čů tep­lou párou a stu­de­ných zvlh­čo­va­čů.

Ultrazvukové zvlh­čo­va­če se vyzna­ču­jí níz­kou spo­tře­bou elek­tric­ké ener­gie a vyso­kým výko­nem, pro­to jsou vel­mi oblí­be­né. Navíc je může­te pou­ží­vat i v let­ním obdo­bí, pro­to­že pro­du­ku­jí stu­de­nou páru, a tedy nezvy­šu­jí tep­lo­tu uvnitř míst­nos­ti. Jejich prin­cip je při­tom jed­no­du­chý. Rozbíjejí vodu na malé kapič­ky, kte­ré postup­ně vypouš­tě­jí do pro­sto­ru.

Zvlhčovače tep­lou párou zase obsa­hu­jí top­né těle­so, kte­ré ohří­vá vodu, a ta se odpa­řu­je do míst­nos­ti. Výhodou toho­to typu je, že ohřev tep­lé vody likvi­du­je cho­ro­bo­plod­né zárod­ky. Na dru­hou stra­nu vás nepo­tě­ší účet za spo­tře­bu elek­tric­ké ener­gie.

Zvlhčovače stu­de­nou párou smí­chá­va­jí nasá­tý vzduch s vod­ní párou a odvá­dě­jí ho dále do míst­nos­ti.

Ocenit může­te i někte­ré dal­ší funk­ce, napří­klad pou­ži­tí von­ných olejů, díky kte­rým si během chví­le pro­vo­ní­te celý byt, a ješ­tě se vám ule­ví při pro­blé­mech s nachla­ze­ním a ucpa­ný­mi duti­na­mi.

Před náku­pem si ověř­te, jaká je hluč­nost zaří­ze­ní, jeho pro­voz­ní doba a do jak vel­ké míst­nos­ti je vhod­ný. Nejčastěji se pro­dá­va­jí zvlh­čo­va­če do míst­nos­tí o veli­kos­ti 20-30 m2.

zvlhcovat vzduchu dyson

Správné použití je zásadní

Dbejte na to, abys­te zvlh­čo­vač správ­ně pou­ží­va­li, zejmé­na dodr­žuj­te ide­ál­ní hod­no­ty vlh­kos­ti v míst­nos­ti, abys­te nevy­ře­ši­li jeden pro­blém a nezpů­so­bi­li si dal­ší v podo­bě pří­liš vlh­ké­ho vzdu­chu. Přístroj pou­ží­vej­te v uza­vře­né míst­nos­ti, čímž docí­lí­te jeho maxi­mál­ní účin­nos­ti a postav­te ho na rov­né mís­to do pro­sto­ru, aby mohl kolem něj dosta­teč­ně prou­dit vzduch.

TIP: Pokud chce­te mít doma ješ­tě zdra­věj­ší vzduch, pořiď­te si zvlh­čo­vač s ioni­zá­to­rem, kte­rý pomá­há bojo­vat s nežá­dou­cí­mi bak­te­ri­e­mi.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,59689 s | počet dotazů: 233 | paměť: 46888 KB. | 23.01.2021 - 01:18:17