Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Jak básníci čekají na zázrak

Jak básníci čekají na zázrak

KRR612cf7 Basnicitrailer
Uuuuf!!! Utrpení trva­jí­cí celé dvě hodi­ny mám koneč­ně za sebou a mohu se podě­lit o svůj pohled na (zatím) posled­ní díl dnes již hexa­lo­gie bás­ní­ků.
Na úvod jeden zají­ma­vý pozna­tek: Čtvrtá epi­zo­da bás­ní­ků se jme­nu­je Konec bás­ní­ků v Čechách. KONEC!!! Ale konec celé ságy to není, Klein potře­bu­je pení­ze a pro­to, pře­svěd­čen prý kva­lit­ním Pecháčkovým scé­ná­řem (hmm, zají­ma­vé, kdy­by si rad­ši dal fala­fel a kaš­lal na to) natá­čí roku 2003 pátý díl zva­ný Jak bás­ní­ci neztrá­ce­jí nadě­ji. A pak při roz­ho­vo­ru pro idnes.cz řek­ne, že dal­ší díl již natočt nestih­ne. Zajímavé, dal­ší díl je tady a já se ptám: „Kleine, jsi správ­ný Žid? Ti takhle nelžou!!!“
Teď již k šes­té­mu dílu, kte­rý se jme­nu­je Jak bás­ní­ci čeka­jí na zázrak. Snad nebu­de spo­i­ler, když napíšu, že se ho roz­hod­ně nedo­čka­jí (pokud nepo­čí­tám to, že svat­bu čekal díky trai­le­ru kaž­dý)!!! Příběh fil­mu je dopře­du jas­ně před­ví­da­tel­ný, spous­ta scén je napros­to zby­teč­ná a pře­de­vším je sní­mek asi tak o čty­ři­cet minut del­ší, než by mu sta­či­lo. A „geni­ál­ní“ Klein těch minut navíc vyu­žil jen a jen k před­sta­ve­ní nových i sta­ro­no­vých postav, o kte­rých se podrob­ně roze­pí­ši v dal­ším člán­ku.
Taktický tah. Tvůrci umís­ti­li ten­to záběr do trai­le­ru a pro­zra­di­li nám konec hez­ky dopře­du. Skvělé, bla­ho­pře­ji!!!
Básně vypl­ňu­jí z celé 120 minu­to­vé sto­pá­že odha­dem asi tak minu­tu a půl, což je vzhle­dem k názvu hoo­od­ně smut­né. Navíc jsou to krom jed­né recyk­la­ce z před­cho­zích epi­zod. Je vidět, že jak Štěpán Šafránek v podá­ní „hit­le­rov­ské­ho“ Pavla Kříže stár­ne, nedo­ká­že již vymýš­let nové ver­še.
Štěpánovi přá­te­lé Kendy (David Matásek) a Karas (Lukáš Vaculík) si ve fil­mu zahrá­li důstoj­něj­ší roli než samot­ný Kříž, Vaculík byl dokon­ce asi nej­lep­ším her­cem celé­ho fil­mu...
Karas má ve svém auto­sa­lo­nu vel­ký výběr. Tedy vlast­ně jen, pokud hle­dá­te Mazdy.
Slabotu celé­ho fil­mu pod­trh­ly i extrém­ně ubo­hé vti­py, kte­rým se zasmě­jí mož­ná pří­sluš­ní­ci star­ší gene­ra­ce, ale nám již nic moc neřek­nou. Já se sice smál celou dobu, ale spí­še komič­nos­ti a naiv­ní debi­li­tě fil­mu.
Nejkontroverznější věcí na celém sním­ku je bez­po­chy­by nelid­sky obrov­ský pro­duct pla­ce­ment, kte­rý srá­ží hod­no­ce­ní ješ­tě níže. Hartmann, Proton the­ra­py cen­ter, Mazda, Preventan, Dr. Max a dal­ší nad­ná­rod­ní znač­ky nás pro­vá­ze­jí celým fil­mem. A ješ­tě hůře, šíří zde o sobě lži. Označení lékár­ny Dr. Max pří­dom­kem lev­ná je neho­rázná drzost (neznám draž­ší lékár­nu :D). Doufejme, že PP v tako­vé míře již nikdy v čes­kém fil­mu neu­vi­dím.
Nízké ceny pro vaše zdra­ví. Přesně tohle chci ve fil­mu vidět. Bravo!!!
Celkově jsou tedy noví bás­ní­ci fraš­kou, kte­rá nemá s prv­ní­mi tře­mi vyni­ka­jí­cí­mi epi­zo­da­mi kro­mě něko­li­ka postav nic spo­leč­né­ho. Je to jen snůš­ka náhod­ných scén, ve kte­rých vystu­pu­jí obrov­ské herec­ké hvězdy, vyu­ží­va­jí­cí něja­ký pro­dukt, aby zvý­ši­li jeho pro­dej­nost. Věta závě­rem: „Vážený pane Kleine, přes­ťan­te se pro­sím koneč­ně zesměš­ňo­vat, vyko­nej­te pouť do Izraele, smiř­te se s Jahvem a dej­te již čes­ké kine­ma­to­gra­fii pokoj!!!“
Hodnocení: 20% (a to jsem při­vřel obě oči)
zdroj obráz­ků: fdb.cz, idnes.cz

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,63849 s | počet dotazů: 239 | paměť: 54899 KB. | 02.08.2021 - 16:20:20