Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA

Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA

Basnici2
Basnici2

V kaž­dém pokra­čo­vá­ní se Štěpán Šafránek zami­lo­val do jiné dív­ky, kaž­dé z nich psal ver­še a kaž­dá z nich dosta­la  poe­tic­ké jmé­no – Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, Superpopelka, Veverka… Teprve nedáv­no autor Básníků  Ladislav Pecháček pro­zra­dil, že ta jmé­na vymýš­lel kvů­li bás­nič­kám, pro­to­že vždy se mu někte­ré z nich hodi­lo do  rýmu. Tak tomu bylo u prv­ních dílů, u čtvr­té­ho se k pohád­ko­vé lás­ce Popelce při­da­lo super, pro­to­že měla ješ­tě čty­ři  sest­ry! Každá dív­ka se liši­la i bar­vou vla­sů. Když se vystří­da­ly blon­dý­ny, čer­no­vlás­ky, bru­ne­ty, tak pro pátý díl si  Pecháček s Kleinem vymys­le­li zrzku, a pro­to Veverka.

A tak zbý­vá otáz­ka – jak se bude jme­no­vat sou­čas­ná lás­ka? A proč se vlast­ně nový díl točí kolem sna­hy dva­nác­ti­le­té­ho  syna Štěpánka a kama­rá­dů Kendyho a Karase sehnat novou mamin­ku? Sám autor to vysvět­lu­je: „Kdybych  navá­zal na před­po­sled­ní díl a vyprá­věl o krás­ném har­mo­nic­kém man­žel­ství Štěpána a Veverky Zrzečky, tak by film  byl nuda. Ale bylo vel­kým oříš­kem, jak se humán­ně zba­vit Veverky a při­tom zacho­vat Šafránkův smy­sl pro fair play.“

A obje­ví se v šes­tém díle nová bás­nič­ka? To nech­me uta­je­né, ale pro­to­že ve fil­mu nebu­dou opět chy­bět ani pís­nič­ky  Jaroslava Uhlíře s tex­ty Ladislava Pecháčka, před­sta­ví­me vám úvod­ní song, kte­rý s nad­še­ním zpí­va­jí Junior se svou  novou kama­rád­kou Vanesskou ve sbo­ru Bambini Felici.

Každý tať­ka má svou mam­ku,
kaž­dý zají­ček svou jam­ku.
Každá kočka má kocou­ra,
co se pořád někde cou­rá.

Každý muž má svo­ji ženu,
kaž­dý Radúz Mahulenu.
Jenom my dva s tatín­kem
jsme jak Spejbl s Hurvínkem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52124 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56793 KB. | 03.07.2022 - 12:53:35