Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Jak básníci čekají na zázrak - film, který poslal do světa desítky zbytečných postav

Jak básníci čekají na zázrak - film, který poslal do světa desítky zbytečných postav

570bb6e894236 pk7 520x346
Jak jsem slí­bil, tak po bás­nic­ké recen­zi se nyní zamě­řím na popis postav, kte­ré Klein a Pecháček posla­li na plát­no. Drtivá vět­ši­na z nich je totiž napros­to ale napros­to zby­teč­ná!!! Pojďme na to...
Rozhodl jsem se tady udě­lat žeb­ří­ček TOP 20 postav posled­ní­ho dílu. U kaž­dé napí­ši, jak dlou­ho se ve fil­mu vysky­to­va­la, zda-li je nová či sta­ro­no­vá a jak pro­mlu­vi­la do děje. Definuji též tzv. míru zby­teč­nos­ti od 1 do 10.
Pozor, člá­nek obsa­hu­je židov­ské naráž­ky, kte­ré samo­zřej­mě nesmí­te chá­pat jako pro­jev anti­se­mi­tis­mu!!!
1. Štěpán Šafránek
herec: Pavel Kříž
výskyt: celý film
míra zby­teč­nos­ti: méně než 1
hod­no­ce­ní: 8/10
Štěpán je stár­nou­cí svo­bod­ný otec, kte­rý má na krku dese­ti­le­té­ho syna. S obli­bou vaří vej­ce, měří si tlak a oku­ku­je Vendulku Utěšitelku či Rybičku. Během fil­mu má i bez­po­čet vtip­ných hlá­šek. Taky je důle­ži­té si říci, že jeho účes při­po­mí­nal Trickstera ze seri­á­lu Flash.
2. Kendy
herec: David Matásek
výskyt: téměř celý film
míra zby­teč­nos­ti: 1-2
hod­no­ce­ní: 6/10
Šafránkův nej­vět­ší kama­rád stá­le točí rekla­my a sní o celo­ve­čer­ním fil­mu. Ve fil­mu by v pod­sta­tě být nemu­sel, ale jeli­kož je to stá­li­ce již od prv­ní epi­zo­dy, bylo by jeho neob­sa­ze­ní brá­no jako zra­da, což by dost mož­ná ved­lo k tomu, že by radi­kál­ní bás­ní­kov­ci žáda­li Kleinovu hla­vu :D.
3. Karas
herec: Lukáš Vaculík
výskyt: téměř celý film
míra zby­teč­nos­ti: 1-2
hod­no­ce­ní: 9/10
Karas je ten v popře­dí (pozn. redak­to­ra)
Majitel mazdo­sa­lo­nu Karas zasáh­ne do děje fil­mu hned v něko­li­ka pří­pa­dech. Sbalil Nelu Boudovou a Evu Holubovou (brrr) a šel za svěd­ka na svat­bu. Vskutku důstoj­ný part.
4. Bouchal
herec: František Ringo Čech
výskyt: 2 minu­ty
míra zby­teč­nos­ti: 10+
hod­no­ce­ní: -10/10
Velký návrat!!! Bouchal se obje­vil už v prv­ním díle, kde zapěl nestár­nou­cí hit Šubyduby Amerika, a dnes je zpět jako správ­ce bazé­nu. Řekl si ve fil­mu krás­né tři nebo čty­ři věty a byl tak zby­teč­ný, že je mi líto peněz, kte­ré Ringo za roli nafa­so­val. Za ty pení­ze se mohl rea­li­zo­vat s kli­dem něja­ký stu­dent­ský fil­me­ček...
5. Hanousek
herec: Miroslav Táborský
výskyt: odha­dem 20 minut
míra zby­teč­nos­ti: 4-5
hod­no­ce­ní: 8/10
Hospodský v podá­ní skvě­lé­ho Mirka Táborského si ve fil­mu stři­hl pár scén, ve kte­rých měl něko­lik dia­lo­gů. Vzhledem k tomu, že na kon­ci celé­ho fil­mu pomohl uspo­řá­dat jed­nu důle­ži­tou udá­lost, může­me ho ozna­čit za důstoj­nou ved­lej­ší posta­vu.
6. Rybička
hereč­ka: Linda Rybová
výskyt: téměř celý film
míra zby­teč­nos­ti: 2-3
hod­no­ce­ní: 10/10
Nová Šafránkova lás­ka v podá­ní křeh­ké a půvab­né Lindy Rybové roz­hod­ně neu­ra­zí. Vyskytuje se ve fil­mu asi tak ako­rát a je pro Pavla Kříže dobrou herec­kou part­ner­kou. Navíc má vel­mi krás­ný hlas, což její hod­no­ce­ní zvy­šu­je.
7. Ivetka
hereč­ka: Markéta Hrubešová
výskyt: 40 sekund
míra zby­teč­nos­ti: 10+
hod­no­ce­ní: 0/10
Hrubešová je tak zby­teč­ná, že na inter­ne­tu není ani jeden scre­en pří­mo z fil­mu, pro­to sem dávám foto z pre­mi­é­ry (ved­le ní sedí samot­ný Ewige Jude).
8. Vendulka Utěšitelka
hereč­ka: Eva Jeníčková
výskyt: 20-30 minut
míra zby­teč­nos­ti: 5-6
hod­no­ce­ní: 6/10
Vendulku Utěšitelku zná­me už z před­cho­zích Básníků, pro­vá­zí nás již od dru­hé epi­zo­dy. V šes­tém pokra­čo­vá­ní se vyšvih­la do pozi­ce ředi­tel­ky nemoc­ni­ce a koneč­ně si spl­ni­la svůj dáv­ný taj­ný sen. Jakýpak asi? Krom něko­li­ka roz­ho­vo­rů se Štěpánem je však ve fil­mu vlast­ně taky k niče­mu.
9. Ute
hereč­ka: Tereza Brodská
výskyt: vysky­tu­je se naho­di­le po celý film, vždy však jen na jed­nom jedi­ném mís­tě (její scé­ny se toči­ly odha­dem tak den)
míra zby­teč­nos­ti: 5-6
hod­no­ce­ní: 5/10
Ute je ta vpra­vo :D.
Další sta­rá zná­má na scé­ně. A opět zby­teč­ná. Postava Ute je ve fil­mu jen a jen kvů­li pro­pa­go­vá­ní lékár­ny Dr. Max a Preventanu Akut. Styďte se, nad­ná­rod­ní paká­ži, mor na vás.
10. Vojtěcha
hereč­ka: Eva Holubová
výskyt: 2x 5 minut
míra zby­teč­nos­ti: 8-9
hod­no­ce­ní: 7/10
Vrchní sest­ra z Domova na kon­ci ces­ty, Vojtěcha, v podá­ní skvě­lé Evy Holubové je posta­va, kte­rá svou komič­nos­tí roze­smě­je všech­ny pří­tom­né. Holubová doká­že sebe­de­bil­něj­ší film svým humo­rem spa­sit, však tady to i kvů­li dél­ce nevy­šlo. Byť je tak­též úpl­ně zby­teč­ná, má ve sní­mu skvě­lou scé­nu, v níž uka­zu­je neu­vě­ři­tel­ný kome­di­ál­ní talent. Kdyby s ní v Básnících účin­ko­val i Bob Klepl, moh­lo to být ješ­tě lep­ší...
11. Důchodce 1
herec: Josef Abrhám
výskyt: 10 minut
míra zby­teč­nos­ti: 10+
hod­no­ce­ní: 1/10
Bezejmenný důchod­ce zahra­ný herec­kým bar­dem Josefem Abrhámem má ve fil­mu asi čytři mono­lo­gy, kte­ré jsou totál­ně o ničem. Proč nám to býva­lý Vrána či kní­že Alexej dělá?
12. Důchodce 2
herec: Jiří Lábus
výskyt: 10 minut
míra zby­teč­nos­ti: 10+
hod­no­ce­ní: 1/10
Další zby­teč­ný dědek, víc netře­ba dodá­vat.
13. Důchodce 3
herec: Rudolf Hrušínský ml.
výskyt: 10 minut
míra zby­teč­nos­ti: 10+
hod­no­ce­ní: 1/10
Třetí senil, kte­ré­ho si zahrál Rudolf Hrušínský je snad nej­pro­tiv­něj­ší. Rudolf nikdy nedo­sá­hl a nedo­sáh­ne kva­lit své­ho otce a měl by s herec­tvím praš­tit!!!
14. Profesor Ječmen
herec: Josef Somr
výskyt: 20 minut
míra zby­teč­nos­ti: 5
hod­no­ce­ní: 7/10
Josef Somr si (opět) zopa­ko­val svou nej­zná­měj­ší roli. Tentokrát pro­fe­sor už jen leží a má kecy na super otrav­nou sest­ru v podá­ní napros­to neta­len­to­va­né, ale dnes vel­mi čas­to obsa­zo­va­né Libuše Švormové. Nemusel by ve fil­mu být, ale je to pře­ce jen kla­sik, tak mu to odpus­tí­me.
15. Nemocniční per­so­nál
her­ci: Leoš Mareš, Veronika Gajerová, Jan Cimický, Miloš Mejzlík
výskyt: 4-5 minut
míra zby­teč­nos­ti: 10+
hod­no­ce­ní: 1/10
Veronika Gajerová a Leoš Mareš
Proč? Všichni jsou tam na dvě věci a psy­chi­at­ric­ký psy­cho­pat Cimický se sna­ží sršit vti­pem.
16.Venoš
herec: Václav Mareš
výskyt: 10 minut
míra zby­teč­nos­ti: 7
hod­no­ce­ní: 4/10
Tento Moravák pomů­že hlav­ním hrdi­nům zor­ga­ni­zo­vat jed­nu akci. Tím jeho part kon­čí. Ovšem ve fil­mu jsou zby­teč­něj­ší posta­vy...
17. Sahulák
herec: Tomáš Töpfer
výskyt: 10 minut
míra zby­teč­nos­ti: 7
hod­no­ce­ní: 5/10
Sahulák udě­lal ve fil­mu vel­mi dobrou rekla­mu autům znač­ky Mazda a do pří­bě­hu pro­mlu­vil jen urči­tou nabíd­kou prá­ce pro Šafránka.
18. Emil Nádeníček
herec: Oldřich Navrátil
výskyt: 5 minut
míra zby­teč­nos­ti: 8
hod­no­ce­ní: 10/10
Hlavní padouch prv­ní­ho dílu, Emil Nádeníček, je v šest­ce poslan­cem a mís­tosta­ros­tou. Ve fil­mu není vůbec důle­ži­tý, ale o Oldřichu Navrátilovi se dá říci to samé, co o Holubové. Kdyby měl více scén, byl by film pře­ce jen vtip­něj­ší.
19. Režiséři v rolích her­ců
her­ci: Ondřej Kepka, Jiří Strach
výskyt: 2 minu­ty
míra zby­teč­nos­ti: 10+
hod­no­ce­ní: 10/10
Jiří Strach jako hote­lo­vý por­týr
Ondřej Kepka i Jirka Strach si ve fil­mu zahrá­li malič­ké ště­ky, jež však sála­ly vti­pem.
20. Děti
her­ci: Filip Antonio, Emily L. Hassmanová
výskyt: celý film
míra zby­teč­nos­ti: 0-1
hod­no­ce­ní: oba 10/10
Syn Štěpána Šafránka a dcer­ka Rybičky byli urči­tě nej­lep­ší­mi posta­va­mi v celém fil­mu. Co víc dodat?
Tak, jsme na kon­ci. A to jsem ješ­tě vyne­chal Nelu Boudovou, šered­nou Švormovou či pány Zedníčka a Krause.
Jak vidí­te, jsou noví Básníci fil­mem, kte­rý pro­mr­hal nej­ví­ce postav.
Za všech­no děkuj­me naše­mu kama­rá­do­vi, Dušanu Kleinovi, kte­rý si úspěš­ně rezer­vo­val mís­to v sou­čas­né „reži­sér­ské eli­tě“, kde dostá­vá mís­ten­ku ved­le Filipa Renče, Tomáše Magnuska, Zdeňka Trošky, Vlada Lanného či Víta Olmera.
Pan Klein se koneč­ně dostal do vybra­né spo­leč­nos­ti.
Tak a to je defi­ni­tiv­ní konec...jsem vyčer­pán. Přečtu si něja­kou pasáž z Tóry a budu dou­fat, že milos­ti­vý Jahve ztres­tá Kleina za toto díl­ko něja­kou bib­lic­kou ranou.
zdroj obráz­ků: magazin.ceskenoviny.cz, sedmicka.tyden.cz, youtube.com, fdb.cz, revue.idnes.cz, novinky.cz, aplausin.cz, bleskove.cz, kultura.zpravy.idnes.cz, bioscop.cz, super.cz, kultura.eurozpravy.cz, dram.cz, cervenykoberec.cz, bulvar24.cz, gastrovylety.cz

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,06756 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55201 KB. | 28.07.2021 - 08:16:53