Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Jágr, legenda

Jágr, legenda

DSCN3864

Každá zná­má a uzná­va­ná osob­nost si zaslou­ží, aby slou­ži­la nejen jako vzor pro budou­cí gene­ra­ce, ale čas­to i jako inspi­ra­ce pro umě­lec­ká díla. Jaromír Jágr se tako­vou legen­dou stal již za své­ho živo­ta a jako spo­lu­au­tor se podí­lel již na něko­li­ka kni­hách. Osobní zážit­ky a názo­ry jsou zají­ma­vým zdro­jem infor­ma­cí zejmé­na pro dospě­lé čte­ná­ře. Scénárista Lukáš Csiscely se nechal inspi­ro­vat jeho život­ním pří­bě­hem a vytvo­řil komiks, kte­rý je určen spí­še nastu­pu­jí­cí gene­ra­ci a těm čte­ná­řům, pro kte­ré je vizu­ál­ní vjem důle­ži­tý pro vta­že­ní do děje nebo při­blí­že­ní se urči­té posta­vě. Csiscely však nepra­co­val pou­ze se scé­ná­řem pro výtvar­ní­ka Vojtěcha Šedu, ale zvo­lil poně­kud neob­vyklou vari­an­tu stří­dá­ní obra­zo­vých kapi­tol s tex­tem, kte­rý má osvě­to­vý a vzdě­lá­va­cí cha­rak­ter, byť je zaba­len do kon­ver­zač­ní for­my dvo­ji­ce obdi­vo­va­te­lů hlav­ní­ho hrdi­ny a pře­de­vším hoke­je. Jejich pro­střed­nic­tvím je pří­běh čes­ké­ho hoke­jis­ty pro­po­jen s his­to­rií počát­ků hoke­je, sou­tě­ží NHL a zapo­je­ním čes­kých hrá­čů do hry v zámoř­ských hoke­jo­vých klu­bech. Andy a Dave jsou jako dva hoke­jo­ví komen­tá­to­ři, kte­ří při­po­mí­na­jí zají­ma­vé momen­ty nebo pří­běhy hoke­jo­vých osob­nos­tí, jako byli Mario Lemieux nebo Wayne Gretzky. Jejich komen­tá­ře mají ten­den­ci „naťuk­nout“ pro­blém nebo sdě­lit zají­ma­vá fak­ta, jako by dopl­ňo­va­ly komen­tář hoke­jo­vé­ho zápa­su během reklam­ní pře­stáv­ky. Chápu tako­vou hoke­jo­vou inspi­ra­ci pro cel­ko­vé vyzně­ní, ale vadí mi, že někte­ré tex­to­vé a obra­zo­vé čás­ti na sebe občas nena­va­zu­jí a mys­lím, že tex­ty moh­ly tvo­řit i samo­stat­né tema­tic­ky uce­le­né kapi­to­ly.

Obrazová část začí­ná Jágerovým dět­stvím a jeho začát­ky v kla­den­ském hoke­jo­vém klu­bu. Většinu času však uka­zu­je Jágrovo angaž­má mezi Pittsburgh Penguins, Washington Capitals a New York Rangers. V pří­bě­hu se obje­ví i zná­má osob­nost spor­tov­ní­ho men­to­ra Mariana Jelínka. Tato posta­va se sice v kni­ze obje­ví jen v něko­li­ka málo scé­nách, ale je důle­ži­tá zejmé­na pro osob­ní vývoj hlav­ní­ho hrdi­ny. Jelínek mimo jiné říká: „Člověk musí tré­no­vat nejen tělo, ale i myš­len­ky.“ V této sou­vis­los­ti je tře­ba zmí­nit, že Jelínek se v minu­los­ti věno­val i tré­nin­ku. Právě Jágr sou­stře­dil veš­ke­ré své úsi­lí na zlep­še­ní své fyzic­ké kon­di­ce, ale postu­pem času zjis­tí, že ke zlep­še­ní potře­bu­je ješ­tě něco jiné­ho, a začne spo­lu­pra­co­vat se svým novým men­to­rem. Tak se pro­je­vu­je Jágrova schop­nost pra­co­vat na sobě a najít způ­sob, jak se vypo­řá­dat s urči­tý­mi život­ní­mi situ­a­ce­mi. V tom­to kon­tex­tu je mož­né pocho­pit jeho ces­tu k víře.

Kniha má výraz­ný umě­lec­ký ruko­pis Vojtěcha Šedy, kte­rý doká­že dob­ře roz­li­šit růz­né situ­a­ce. Dobře kres­lí reál­né spor­tov­ní scé­ny, pro emo­tiv­ní výje­vy volí výraz­né bar­vy a kresbu s nad­sáz­kou při zob­ra­ze­ní napí­na­vých hoke­jo­vých zápa­sů. Na kon­ci kni­hy jsou por­tréty a krát­ké medai­lon­ky někte­rých spo­lu­hrá­čů, rodin­ných pří­sluš­ní­ků a přá­tel hlav­ní­ho hrdi­ny. Oba auto­ři kni­hy se také před­sta­ví.

Doby, kdy komiksy zob­ra­zo­va­ly fik­tiv­ní­ho super­hr­di­nu, jsou dáv­no pryč. Již dlou­hou dobu vychá­ze­jí komiksy, kte­ré zachy­cu­jí auten­tic­ké život­ní osu­dy růz­ných osob­nos­tí všech mož­ných pro­fe­sí. Forma komik­su je zábav­ná, neza­tě­žu­je čte­ná­ře množ­stvím tex­tu a nená­pad­ným způ­so­bem může nabíd­nout i tro­chu vzdě­lá­ní. Nenabízí sice ency­klo­pe­dic­ké zna­los­ti, ale doká­že zaujmout a moti­vo­vat. Kniha Jágr, legen­da do této sku­pi­ny komik­sů pat­ří. Kniha se mi jeví jako zají­ma­vé a pro­myš­le­né dílo, kte­ré má nejen poba­vit, ale také uká­zat, že život­ní boj hlav­ní­ho hrdi­ny nebyl pro­cház­kou růžo­vou zahra­dou a byly chví­le, kdy potře­bo­val radu a pomoc. Pokud jsem na začát­ku napsa­la, že sil­ná osob­nost by měla být urči­tým vzo­rem, tak se o to auto­ři sna­ži­li. Vybrali někte­ré důle­ži­té život­ní situ­a­ce a důle­ži­tá roz­hod­nu­tí, kte­rá Jágr uči­nil. Atmosféra spor­tov­ní­ho pro­stře­dí domi­nu­je zejmé­na v kresbě, ale auto­ři necha­li pro­stor i pro zachy­ce­ní vzta­hu hlav­ní­ho hrdi­ny s rodi­či a kama­rá­dy.

Rozdělení tex­to­vé a obra­zo­vé čás­ti do kapi­tol mi nepři­pa­dá jako dob­ré řeše­ní, i když tex­to­vá část obsa­hu­je zají­ma­vé infor­ma­ce. Kniha s for­má­tem 215 × 304 mm a hmot­nos­tí 754 g není malá a v knihov­ně bude potře­bo­vat více mís­ta. Je však pěk­ným dár­kem pro milov­ní­ky komik­sů a spor­tov­ní fanouš­ky.

Vydalo nakla­da­tel­ství 65. pole za finanč­ní pod­po­ry Ministerstva kul­tu­ry ČR.


Foto: Karolína Černá & Nakladatelství 65. pole

  • Kovář z Podlesí - 40 %3. prosince 2021 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 %1. prosince 2021 Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 % V důsledku pandemie a protahovaného dokončování filmových projektů došlo k tomu, že ani ne dva měsíce poté, co nás čtyřiaosmdesátiletý režisér Ridley Scott oblažil výborným historickým […] Posted in Filmové recenze
  • Rambo: Do pekla a zpět1. prosince 2021 Rambo: Do pekla a zpět Rambo: Do pekla a zpět (může mi někdo vysvětlit, co distributorovi vadilo na originálním názvu John Rambo?) se však od Rockyho Balboy dost liší. Zatímco šestý díl boxerského příběhu byl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tváří v tvář30. listopadu 2021 Tváří v tvář Člen protiteroristické jednotky FBI Sean Archer (John Travolta) a psychopatický zločinec Castor Troy (Nicolas Cage) jsou nepřátelé, přičemž Troy zabil Archerova syna Michaela. V zájmu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ran - Slavný film Akiry Kurosawy30. listopadu 2021 Ran - Slavný film Akiry Kurosawy Zámožný pan Hidetora (Tatsuya Nakadai) se na oslavě svých 70. narozenin rozhodne rozdělit panství mezi tři syny. Nejmladší Saburo (Daisuke Ryu) se ho pokouší odradit od ukvapeného […] Posted in Retro filmové recenze
  • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
  • Oslík a vánoční andělíček - krásný vánoční příběh30. listopadu 2021 Oslík a vánoční andělíček - krásný vánoční příběh Hledáte krásný a laskavý adventní příběh pro vaše děti či vnoučata? Máte rádi pohádky Otfrieda Preußlera? Tak právě vám je určena novinka nakladatelství Portál, kterou pro vás přeložila […] Posted in Recenze knih
  • Sám doma 2: Ztracen v New Yorku30. listopadu 2021 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku Jsou Vánoce a rodina McCallisterů se chystá na Floridu. Ráno zaspí, nastane zmatek, ale na letiště odjedou všichni. Přes letištní halu musejí běžet, aby letadlo stihli, a tak se stane, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly30. listopadu 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly je americký fantasy film z roku 2003, který režíroval Gore Verbinski a který je prvním filmem ze série Piráti z Karibiku. Film produkovaný […] Posted in Speciály
  • Hobit: Šmakova dračí poušť28. listopadu 2021 Hobit: Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří celovečerních filmů. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,71037 s | počet dotazů: 219 | paměť: 53302 KB. | 03.12.2021 - 15:25:48