Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith

jada2
jada2

Jada Pinkett Smith, přes­to­že kva­lit­ní hereč­ka, pro­slu­la spí­še man­žel­stvím s Willem Smithem, než svý­mi fil­my, ale nyní, poté, co se věno­va­la mateř­ským povin­nos­tem se vra­cí, aby uká­za­la, že není jen ženou slav­něj­ší­ho part­ne­ra. Jedna z hvězd Matrix Reloaded se před­sta­vu­je...

18. září 1971, Baltimore, Maryland 

Co je Matrix? Pro Jadu Pinkett Smith brá­na do prv­ní holly­wo­od­ské ligy…

Její fil­mo­vá kari­é­ra je poměr­ně krát­ká, ale i přes­to se stih­la zhos­tit mno­ha odliš­ných cha­rak­te­rů, přes dív­ku, do níž se zakou­ká Eddie Murphy v Zamilovaném pro­fe­so­ro­vi, po trestan­ky­ni v Povídkách ze záhro­bí.

I tak se do nedáv­né doby dala ozna­čit za nováč­ka ve svě­tě stří­br­né­ho plát­na. Před svou kari­é­rou dala před­nost rodi­ně, a to způ­so­bi­lo, že její hvězda takřka vyhas­la. Ale poté, co spl­ni­la své mateř­ské povin­nos­ti, roz­hod­la se v kari­é­ře hereč­ky pokra­čo­vat. A to rov­nou jed­nou z vel­kých rolí v pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní sci-fi Matrix, nazva­né Matrix Reloaded (obje­ví se i v díle tře­tím – Matrix Revolutions, kte­rý se natá­čel sou­čas­ně s Matrix Reloaded). Ale k této, jis­tě, uni­kát­ní roli Niobe, ved­la mno­hem del­ší ces­ta, než by se moh­lo zdát…

Své dět­ství strá­vi­la Jada v Severní Karolíně. Právě zde se roz­hod­la stu­do­vat umě­lec­kou ško­lu. To v ní, jako v mno­ha dal­ších, pro­bu­di­lo tou­hu stát se hereč­kou. A roz­hod­ně k tomu měla nej­lep­ší před­po­kla­dy, byla vzdě­la­ná v mno­ha umě­lec­kých obo­rech – dra­ma­tu, hud­bě i tan­ci. Hollywood pro ní byl ces­tou, jak zís­kat dal­ší zku­še­nos­ti…

Ale styl živo­ta v tom­to měs­tě, továr­ně na sny jí vydě­sil.

Možná by Hollywood opus­ti­la, ale naštěs­tí jí osud poslal do ces­ty Keenana Ivory Wayanse, kte­rý pra­co­val v tele­vi­zi na In Living Color. Setkala se s ním na večír­ku. Snažila se ho pře­svěd­čit, aby jí zaměst­nal v jeho novém pro­jek­tu Fly Girls jako cho­re­o­gra­f­ku, ale její jedi­né zku­še­nos­ti s tím­to postem pochá­ze­ly ješ­tě ze střed­ní ško­ly, a tak Keenan odmí­tl. Místo toho se roz­ho­dl, že jí sezná­mí se svým agen­tem…

Díky tomu zís­ka­la roli v Moe´s World, tele­viz­ní­mu pilo­tu, kte­rý se, ale na obra­zov­ce nikdy neob­je­vil. Ale Jada se nevzda­la. A díky její vytr­va­los­ti se obje­vi­la v seri­á­lech Cosby Show a A Different World, její kari­é­ra se zača­la slib­ně roz­jíž­dět…

Role Ronnie v Menace II Society jí zajis­ti­la pozor­nost holly­wo­od­ských pro­du­cen­tů. V tom­to fil­mu ztvár­ni­la ženu, kte­rá je nuce­na bojo­vat s mno­ha život­ní­mi kru­tost­mi, aby moh­la být ona a její rodi­na, ale­spoň oka­mžik šťast­ná…

A úměr­ně její stou­pa­jí­cí hvězdě se zača­ly obje­vo­vat dal­ší a dal­ší nabíd­ky. Mohli jsme jí vidět v mno­ha titu­lech, jako napří­klad v Zamilovaném pro­fe­so­ro­vi nebo ve Vřískotu 2.

Její kari­é­ře, ale také jis­tě pomohl sva­zek s rap­pe­rem a fil­mo­vou stá­li­cí Willem Smithem. Setkali se během natá­če­ní seri­á­lu Prince z Bel Air, kde byl Will Smith hlav­ní hvězdou. V roce 1997 (31. pro­sin­ce) se vza­li.

Zatímco, Will pokra­čo­val v prá­ci na dal­ších fil­mo­vých pro­jek­tech, Jada se roz­hod­la napl­no věno­vat rodi­ně. V roce 1998 se šťast­né­mu páru naro­dil syn Jaden.

Jada se napl­no odda­la jeho výcho­vě, ale ve chví­li, kdy si uvě­do­mi­la, že jejich syn je dosta­teč­ně vel­ký, zača­la zno­vu uva­žo­vat o herec­tví. A svou fil­mo­vou dráhu nemoh­la opět nastar­to­vat lépe - zís­ka­la roli v obou pokra­čo­vá­ních cyber­pun­ko­vé­ho sci-fi Matrix (oba díly při­jdou do kina v prů­bě­hu roku 2003).

Jakožto sou­část pří­pra­vy na natá­če­ní pro­šla inten­ziv­ním výcvi­kem bojo­vých umě­ní, pro­to­že brat­ři Wachowští, reži­sé­ři všech tří dílů Matrixu, vyža­du­jí, aby si co nej­ví­ce scén toči­li her­ci sami. Kromě toho ješ­tě namlu­vi­la jed­nu ze dvou hlav­ních postav ve hře Enter The Matrix, kte­rá je samo­zřej­mě inspi­ro­va­ná zmi­ňo­va­ný­mi fil­my, a pro­klá­dá­na hra­ný­mi scé­na­mi, kte­ré byly spe­ci­ál­ně stvo­ře­ny pro ten­to her­ní titul.

Jada koneč­ně vystou­pi­la ze stí­nu své­ho, ješ­tě nedáv­no, slav­něj­ší­ho man­že­la Willa Smitha, a před­ved­la, že netě­ží z úspě­chu své­ho part­ne­ra, ale že ona je také hvězdou prv­ní veli­kos­ti… 

Výběrová fil­mo­gra­fie:

Matrix Revolutions – pre­mi­é­ra v dru­hé polo­vi­ně roku 2003

Matrix Reloaded – 2003

Ali – 2001

Woo – 1998

Vřískot 2 – 1997

Zamilovaný pro­fe­sor – 1996

Povídky ze záhro­bí: Rytíř démo­nů – 1995

A Different World – 1987

A mno­ho dal­ších…

 

Některé tele­viz­ní role:

Ellen – 1998

The Chris Rock Show – 1997

True Colors – 1990

Jump Street 21 – 1987

A mno­ho dal­ších…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,59132 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56665 KB. | 02.07.2022 - 06:45:28