Jack Strong aneb Ozvěny LFŠ n.1

vlcsnap 2014 08 03 20h11m09s156 e1407090313806

Poláci se prý až pří­liš utá­pě­jí ve své minu­lost. To, ale vůbec není na ško­du, pokud díky tomu může vznik­nout kva­lit­ní kine­ma­to­gra­fie, tak v tom není vůbec žád­ný pro­blém. Už něja­kou dobu o sobě dáva­jí pol­ské sním­ky vědět na vše­mož­ných fes­ti­va­lech. Polští tvůr­ci doka­zu­jí, že mají na to točit zají­ma­vé sním­ky, kte­ré jsou schop­ny obstát ve svě­tě a v mno­hém pře­vý­šit Hollywood. V posled­ní době jsme měli mož­nost sly­šet o Idě, kte­rá se zabý­vá jak židov­skou pro­ble­ma­ti­kou, tak do sebe spo­ju­je otáz­ky víry, viny, komu­nis­mu a živo­ta samot­né­ho. Dnes to však nebu­de o Idě (to až příš­tě), ale chtěl bych se zmí­nit o cel­kem zají­ma­vém poči­nu Wladyslawa Pasikowskiho a to je Jack Strong. U nás zatím nevstou­pil v šir­ší pově­do­mí, ale za pozor­nost roz­hod­ně sto­jí.

Jedná se o pří­běh pol­ské­ho důstoj­ní­ka Kukiňského, kte­rý se roz­ho­dl spo­lu­pra­co­vat se Západem a díky své vyso­ké hod­nos­ti měl pří­stup k těm nej­taj­něj­ším spi­sům, kte­ré se týka­ly sovět­ské obra­ny pro­ti pří­pad­né inva­zi impe­ri­a­lis­tů.

vlcsnap-2014-08-03-20h08m54s75

Film budu­je úžas­ným způ­so­bem atmo­sfé­ru, kte­rá pano­va­la v Polsku po roce 68, kdy se val­ná část pol­ské armá­dy účast­ni­la „bra­tr­ské pomo­ci“ v Československu. Tvůrci však dra­ma nesta­ví na postu­pu od jed­no­ho fak­to­gra­fic­ké­ho úda­je ke dru­hé­mu, ale na sto­pá­ži dvou hodin vytvá­ří zají­ma­vý thriller s psy­cho­lo­gic­ký­mi prv­ky. Občas jsou vyu­ží­va­né retrospek­ti­vy, kdy je Kukiňský už v pokro­či­lém věku u výsle­chu (nebo aspoň tak je navo­ze­na atmo­sfé­ra), tím je divák udr­žo­ván v per­ma­nent­ním oče­ká­vá­ní a stra­chu jak to s hlav­ním hrdi­nou dopad­ne (vyjí­má his­to­ric­kých hni­do­pi­chů, kte­ří mají ten­to pří­běh načte­ný dáv­no před pro­jek­cí).

Více na Kritiky.cz
Temné kouty - Herecké obsazení ...
Jedna ruka netleská David Ondříček napsal ve spolupráci s Jiřím Macháčkem scénář a potom podle něj natočil ...
Výsledky soutěže o tričko Naše poslední, červencová soutěž nemá vítěze. Respektive nemá vítěze jednoho, ale hned d...
Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazý...
Lincoln speciál - část 4 - 500 stránkový scénář a průlom Spielberg věděl, že Tony Kushner – který v roce 1993 získal Pulitzerovu cenu za hru „An...

vlcsnap-2014-08-03-20h10m55s8

Jack Strong fun­gu­je skvě­le i v čás­ti špi­o­náž­ní­ho žán­ru a veli­ce dob­ře pra­cu­je se zná­mý­mi osob­nost­mi či udá­lost­mi, kte­ré však (jak bylo zmí­ně­no) nejsou sta­vě­ny do popře­dí spí­še jen tak mih­nou na poza­dí. Hlavní jsou zde posta­vy, jejich pří­běhy, reak­ce, emo­ce a osu­dy. Tato sku­teč­nost se výraz­ně odrá­ží v závě­ru fil­mu, kdy katar­ze fun­gu­je na 120%.

Kvalifikace akč­ní­ho žán­ru je zde poně­kud spor­ná. Jak bylo zmí­ně­no výše jed­ná se o komor­ní psy­cho­lo­gic­ký thriller (pod­le mého sou­du), abychom zařa­di­li ten­to jinak vyni­ka­jí­cí sní­mek do ška­tul­ky s pří­z­vis­kem „akč­ní“ musel by obsa­ho­vat logic­ky více akce, než jen auto­mo­bi­lo­vou honič­ku (kte­rá je mimo­cho­dem skvě­lá). Tato chy­ba však nevznik­la s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí u tvůr­ců nýbrž u redak­to­rů fil­mo­vých data­bá­zí.

vlcsnap-2014-08-03-20h11m09s156

Jack Strong je oprav­du skvě­lým fil­mem nejen díky tomu, že při­po­mí­ná těž­kou dobu tota­li­ty, ale i pro­to, že v jeho posel­ství může­me najít to důle­ži­té. Nebát se a i v časech morál­ní kri­ze bojo­vat za to co je správ­né.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: