Kritiky.cz > Speciály > Jack Ryan: V utajení

Jack Ryan: V utajení

JackRian
JackRian
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mentor

            Muž, kte­rý při­jme Jacka Ryana do CIA a zapo­jí ho do úko­lu, kte­rý má otes­to­vat jeho odol­nost, je sám o sobě tro­chu záhad­ný. Thomas Harper, agent vete­rán, kte­rý moc dob­ře ví, jak v tom cho­dit. Harpera ztvár­nil drži­tel Oscara®, fil­mař a herec Kevin Costner. Touto rolí napl­nil svůj vel­mi oče­ká­va­ný návrat na fil­mo­vé plát­no, kte­rý násle­du­je po jeho vel­kém úspě­chu v tele­viz­ním seri­á­lu Hatfields a McCoys, za kte­rý zís­kal cenu Emmy.

            Je iro­nií, že Costnerovi původ­ně nabíd­li roli Jacka Ryana ve sním­ku Hon na ponor­ku, ale ten­krát musel roli odmít­nout, aby se mohl napl­no věno­vat své­mu epic­ké­mu vyprá­vě­ní Tanec s vlky, za kte­ré zís­kal Oscara®.

            Branagh byl potě­šen Costnerovým zájmem o pře­vy­prá­vě­ní pří­bě­hu v této nové podo­bě, stej­ně jako jeho zájmem o roli Ryanova chyt­ré­ho nad­ří­ze­né­ho. „Je to role, kte­rá je v jis­tém smys­lu na míru šitá Kevinovi,“ říká reži­sér. „Harper je vyso­ce posta­ve­ným v řadách CIA a Kevin ho hra­je s leh­kos­tí a ele­gan­cí. Nese si s sebou sílu všech rolí, kte­ré v minu­los­ti ztvár­nil, tak­že své posta­vě dodá­vá cosi, co je úzce spja­té s ame­ric­kou kul­tu­rou, a to jde nad rámec slov vytiš­tě­ných ve scé­ná­ři. A samo­zřej­mě to je úžas­ný herec.“

            Chris Pine je Costnerovým dlou­ho­le­tým fanouš­kem a jeho fil­mo­vé prá­ce před i za kame­rou. Takže byl nad­še­ný, když Costner prá­ci na fil­mu při­jal. „Vzbuzuje to respekt, když vel­ká fil­mo­vá hvězda a vel­ký ame­ric­ký reži­sér, jakým Kevin je, při­jde na plac,“ pře­mí­tá. „Pracovat s ním bylo jako dostat mis­trov­skou lek­ci. Harper se Jackovi stá­vá důle­ži­tou opo­rou. Neustále mu při­po­mí­ná, kým je a proč ho pro tuto misi vybral.“

            Costnerovi se na fil­mu líbi­la sku­teč­nost, že ten­to fil­mo­vý pří­běh o Jacku Ryanovi začí­ná na samém počát­ku jeho kari­é­ry a vývo­je. „Špionážní film je základ­ním arti­k­lem fil­mo­vé tvor­by, ale čas­to se ocit­ne­te ve fil­mu a netu­ší­te, jak to všech­no vlast­ně zača­lo,“ pozna­me­ná­vá. „Takže tady jsem měl šan­ci se zeptat ‘Jak se to sta­lo’? ’Jak ten­to CIA agent začí­nal?’“

            Harper sehrá­vá ústřed­ní roli během Ryanových začát­ků, ale Costner vní­má jeho vztah s Jackem jen jako sou­část vět­ší­ho úko­lu – chrá­nit svou zemi. „Dalo by se říct, že je Jackovým men­to­rem, ale nemys­lím, že to tak Harper nebo Jack vidí,“ pozna­me­ná­vá. „Pro Harpera je Jack chla­pík, kte­ré­ho má pod dohle­dem. Ví o Jackových schop­nos­tech a je pro něj důle­ži­té, aby plnil úko­ly dob­ře. Jack zahá­jí svou kari­é­ru spíš jako finanč­ní ana­ly­tik s dok­to­rá­tem. Myslím, že u sebe ani nemá zbraň, když se dosta­ne do Moskvy. Ale Harper záro­veň ví, že je Jack vel­mi vyna­lé­za­vý.“

            Přetahovaná mezi Costnerem a Pinem v rolích Harpera a Ryana se sta­la oči­vid­nou během samot­né­ho fil­mo­vá­ní,“ říká pro­du­cent David Barron. „Chris je mla­dou fil­mo­vou hvězdou a v Kevinovi máte uzná­va­nou fil­mo­vou hvězdu. Když je dáte dohro­ma­dy, jsou bez­kon­ku­renč­ní. Byli jsme nesmír­ně šťast­ní, že jsme s nimi moh­li spo­lu­pra­co­vat.“

            Di Bonaventura, kte­rý s Costnerem pra­co­val již něko­li­krát, dodá­vá: „Měl jsem pří­le­ži­tost Kevina sle­do­vat, když dělal na mno­ha fil­mech, kte­ré sla­vi­ly v 90. letech vel­ké úspě­chy. Myslím si, že u něj vždy uvi­dí­te poslá­ní, myš­len­ku. Jeho posta­vy vždy přes­ně vědí, co chtě­jí udě­lat a proč. Jeho odda­nost prá­ci je tak zřej­má, že ho bude­te násle­do­vat při kaž­dé jízdě, ať se vydá jakým­ko­liv smě­rem. Na této posta­vě je skvě­lé, že Harper je zku­še­ný agent CIA, kte­rý se náh­le sra­zí se dvě­ma nováč­ky jako je Jack a Cathy, kte­ří jsou sku­teč­ně tro­chu mimo rea­li­tu. A je to prá­vě jeho úkol, aby se ujis­til, že jsou na tuto misi při­pra­ve­ni. Kevin je při­ro­ze­nou auto­ri­tou a tudíž mu věří­te, že doká­že těm­to dvě­ma lidem pomo­ci a pro­vést je tak neu­vě­ři­tel­ně slo­ži­tou situ­a­cí.“

        


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,80802 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61859 KB. | 22.09.2023 - 00:28:36