Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jack a obři | Jack The Giant Slayer [75%]

Jack a obři | Jack The Giant Slayer [75%]

jack the giant slayer img09

Bryan Singer pat­ří mezi tvůr­ce, kte­ří vždy budou vzbu­zo­vat vel­ká divác­ká oče­ká­vá­ní svým dal­ším pro­jek­tem. Singer sto­jí za špič­ko­vou kri­mi­nál­kou Obvyklí pode­zře­lí, done­dáv­na posled­ním dílem pří­bě­hů o muži z oce­li Superman se vra­cí, ale hlav­ně a pře­de­vším za prv­ní­mi dvě­ma díly X-Menů kte­ří uká­za­li, že i komiksy můžou na plát­ně vypa­dat cool. Než se k nim však příští rok vrá­tí, do kin se letos dosta­la jeho adap­ta­ce kla­sic­ké­ho pohád­ko­vé­ho pří­bě­hu O kou­zel­né fazo­li, kte­rý je v našich kon­či­nách znám z díla brat­ří Grimmů. Z ame­ric­ké pro­duk­ce však v posled­ní době moc pohá­dek nevze­šlo. Jak si tedy vede Jack a obři?

Jack se svým strý­cem žijí v bídě. Skromný far­mář­ský život moc nene­se a tak jsou nuce­ni pro­dat koně i s povo­zem. Když se s ním Jack dosta­ví na trh do měs­ta, zaujme ho měst­ské diva­dlo, kte­ré insce­nu­je nej­slav­něj­ší pří­běh v celém krá­lov­ství, o krá­li Erikovi, jak si pora­dil z inva­zí krve­lač­ných obrů ze země vyso­ko v obla­cích. Právě v tom­to diva­dle potká­vá popr­vé prin­cez­nu Isabelle. Je to až však jejich dru­hé setká­ní, kte­ré je pro oba osu­do­vé. Jednou večer, když je prin­cez­na na útě­ku z hra­du, zablou­dí a skon­čí prá­vě u Jacka na far­mě. Ten se zrov­na chtěl vydat za naštva­ným strý­cem, kte­rý nebyl spo­ko­jen s tím, že Jack při­ne­sl z trhu za koně a povoz pou­ze pár oby­čej­ných fazo­lí. V době kdy Jack posky­tu­je prin­cezně oazyl před deš­těm se však pří­ro­da dosta­ne k těm­to fazo­lím a ty uká­žou svo­ji kou­zel­nou sílu. Když se Jack vzpa­ma­tu­je, prin­cez­na je pryč a obří fazo­le vyrost­ly až vyso­ko do oblak. Společně s krá­lo­vý­mi pod­da­ný­mi se tak vydá­vá po ston­cích vzhů­ru, za záchra­nou prin­cez­ny. To však ješ­tě netu­ší, co na ně naho­ře čeká.

jack-the-giant-killer-03

Singer si zaslou­ží pochva­lu. V ame­ric­ké pro­duk­ci se poměr­ně nevděč­ný žánr kla­sic­ké hra­né pohád­ky moc neno­sí. V posled­ní době jeho poten­ci­ál uká­za­lo pár tem­něj­ších adap­ta­cí kal­sic­kých pří­bě­hů jako Sněhurka a lovec nebo tře­ba Alenka v říši divů. Jack a obři však jedou ve více kla­sic­kých kole­jích, žád­ná psy­cho­lo­gi­za­ce, žád­né tem­né pod­tó­ny ani své­byt­ná vyso­ká sty­li­za­ce. Jednoduše kla­sic­ká pohád­ka, kte­rá mož­ná ne úpl­ně fun­gu­je v upou­táv­kách, nicmé­ně jako celek je pře­kva­pi­vě sym­pa­tic­ká.

Jack a obři totiž kla­mou tělem. Popravdě po upou­táv­kách jsem pří­liš pře­svěd­čen nebyl abych tomu­to sním­ku dal šan­ci. Během sle­do­vá­ní se však dosta­ví pocit „vždyť tohle je vlast­ně hod­ně fajn“. Prim tu hra­je pře­de­vším jed­no z nej­lep­ších obsa­ze­ní za posled­ní dobu. Osobitým posta­vám nicmé­ně kra­lu­je napros­to doko­na­lý Ewan McGregor, coby veli­tel krá­lov­ské­ho voj­ska. Pohádkový sym­paťák jak má být vede téměř výhrad­ně brit­ské obsa­ze­ní do boje pro­ti vyšper­ko­va­ným obrům vždy s nad­hle­dem a dosta­teč­ným cha­risma­tem. Dokonce i titul­ní posta­va, ačko­liv z trai­le­rů půso­bí dosti mimóz­ně, je doce­la sym­paťák, kte­ré­mu vlast­ně nako­nec i fan­dí­te.

jack-the-giant-slayer07

Jack a obři jsou tak vlast­ně pře­kva­pe­ním. To co Singer před­ve­dl, sice nedo­ká­že navna­dit, nicmé­ně jak tomu jed­nou pod­leh­ne­te, lito­vat roz­hod­ně nebu­de­te. Snímek má sice hned něko­lik men­ších, či poně­kud zásad­něj­ších chyb, nicmé­ně v koneč­ném důsled­ku to vlast­ně ani tro­chu neva­dí. Klasických pohá­dek, bez sna­hy uzpů­so­bit celý kolo­rit pře­de­vším dospě­lé­mu pub­li­ku, je jako šafrá­nu. Bryan Singer tuto ška­tul­ku ale vypl­ňu­je beze­zbyt­ku. Příběhově sil­ná, vizu­ál­ně pove­de­ná, napros­to exklu­ziv­ně obsa­ze­ná a hudeb­ně více než pod­ma­ni­vá podí­va­ná je tak zatím neji­de­ál­něj­ší rodin­nou podí­va­nou toho­to roku. S tro­chou štěs­tí, se z fil­mu sta­ne tro­chu nedo­ce­ně­ná kla­si­ka. Potenciál tu roz­hod­ně je.

Bryan Singer si po komik­sech a dru­hé svě­to­vé zkou­ší pohád­ku. A to ten­to­krá­te pro­sím bez jakých­ko­liv snah o dospě­lé zpra­co­vá­ní. Prostě kla­si­ku se vším všu­dy, tak jak to má být. Snímek roz­hod­ně není doko­na­lý a divác­ky roz­hod­ně v zámíř neu­spěl, nicmé­ně pod­ma­ni­vá audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ka sta­vě­jí­cí pře­de­vším na vel­mi sil­ném hudeb­ním dopro­vo­du Johna Ottmana, jed­no z nej­lep­ších herec­kých obsa­ze­ní posled­ní doby a vlast­ně i ta pohád­ko­vá atmo­sfé­ra, to jsou důvo­dy, proč rádi všech­ny chy­by kte­ré sní­mek má rádi pře­hléd­ne­te. Pokud neče­ká­te dal­ší rádo­by oso­bi­tou adap­ta­ci hra­jí­cí na moder­ní notu dospě­los­ti mís­to prv­ků na kte­ré by pohád­ka hrát měla, bude­te spo­ko­je­ni. Nedokážu si totiž vyba­vit, kdy jsem ze zámoř­ské pro­duk­ce viděl vyda­ře­něj­ší pohád­ko­vý pří­běh.

Hodnocení: 75%

Originál člán­ku ZDE

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,02522 s | počet dotazů: 216 | paměť: 54356 KB. | 19.04.2021 - 05:40:36
X