Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.

Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.

Robot

2. Robot musí upo­slech­nout pří­ka­zu člo­vě­ka, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tyto pří­ka­zy jsou v roz­po­ru s prv­ním záko­nem.

3. Robot musí chrá­nit sám sebe před zni­če­ním, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tato ochra­na je v roz­po­ru s prv­ním nebo dru­hým záko­nem

Příručka robo­ti­ky 56. vydá­ní, 2058 n. l.

Několik desí­tek let jsme čeka­li na seri­óz­ní adap­ta­ci něja­ké­ho díla Isaaca Asimova, přes něko­lik poku­sů věno­va­ných dět­ské­mu pub­li­ku (Andrew - člen naší rodi­ny) se do čes­kých vln vrh­la vel­kou rych­los­tí akč­ní adap­ta­ce neslav­něj­ší­ho díla auto­ra. Je sice vol­ná, jak se na správ­né ame­ric­ké fil­my slu­ší, ale v urči­tém ohle­du dává hold a čest skvě­lé­mu spi­so­va­te­li.

Změn u fil­mu je opro­ti před­lo­ze doce­la dost, a film si bere Asimova jako zdroj námě­tu a myš­le­nek, včet­ně tří záko­nu robo­ti­ky.

Chicago v roce 2035, kdy už je svět zapl­něn robo­ty, posluš­ný­mi, přes­ně plní­cí­mi tři robo­tic­ké záko­ny. Převážná vět­ši­na lidí je napros­to spo­ko­je­na, pou­ze jedin­ci, jako je tře­ba detek­tiv Spooner (Will Smith) nema­jí tyto ple­cho­vé miláč­ky lidí rádi. Ten ješ­tě svo­ji nená­vist zvět­šil, když se zase­be­vraž­dí jeho takřka otec Alfred Panniny (James Cromwell), kte­rý vyví­jel novou řadu robo­tů. Ona to ješ­tě ani sebe­vraž­da neby­la, pro­to­že se během něko­li­ka minut zjis­tí, že vlast­ně za to může, tře­ba i nemu­sí, kdo ví, robot. A ten při odha­le­ní ute­če z míst­nos­ti, kte­rou Panniny opus­til, byla hod­ně vyso­ko a sko­čil z okna. A tím­to začí­ná zají­ma­vé klub­ko postup­ně odha­lo­va­ných sou­vis­los­tí, nových infor­ma­cích, a zjiš­ťo­vá­ní, kdo všech­no za tím sto­jí? Robot, Člověk, mezi­ná­rod­ní kor­po­ra­ce…

A taky jak je hezká a šikov­ná paní, mož­ná i sleč­na, Calvinová (Bridget Moynahan), kte­rá už je sice v kníž­kách dost sta­rá, ale ve fil­mu je to doce­la sym­pa­tic­ká bru­net­ka.

Možná, že by se Asimov otá­čel ve svém hro­bě, jak živý a akč­ní film to je, jak nově poja­tý, zají­ma­vě sestří­ha­ný, zají­ma­vě tri­ko­vě udě­la­ný, ale mož­ná i ne. Kdo ví, kníž­ku Já robot napsal před dlou­hý­mi časy a tak neměl před­sta­vu, jak se může jeho lát­ka pojmout.

Filmové adap­ta­ce se ujal, pro někte­ré lidi nezná­mý, reži­sér Alex Proyas, kte­rý nato­čil fil­my jako je Vrána, Smrtihlav a jiné. A popr­vé dostal vel­ký roz­po­čet a vel­kou hvězdu. Hvězdu jako je Will Smith.Ano je to ten jeden z neslav­něj­ších ame­ric­kých her­ců – čer­no­chů. Režie se ujal zruč­ně. Je to jeden z mála ame­ric­kých fil­mů, ve kte­rém je vidět, že je za nimi hro­ma­da prá­ce. Hlavně, akce je nato­če­ná zruč­ně, není to Michaley Bay, ani Matrix, je to něco lep­ší­ho, pro­to­že to nenu­dí, a hlav­ně stá­le člo­věk ješ­tě ví, co se v akci na plát­ně děje.

Musíme taky do toho­to fil­mu při­číst tri­ky, pro­to­že robo­ti jsou utvá­ře­ní kom­plet­ně na počí­ta­či. Ale stej­nou tech­ni­kou, jako je nato­čen Glum. Tedy s věr­nou předlou­hou her­ce, kte­rý pře­de­hrá­val akce, aby počí­ta­če vědě­li, co mají vypo­číst. A tak veli­ce důle­ži­tá koo­pe­ra­ce počí­ta­čo­vých objek­tů, robo­tů, je zaru­če­na. A roz­hod­ně se v tom­to fil­mu poved­la, pro­to­že není vidět, kde kon­čí deko­ra­ce, živí her­ci, a kde začí­ná počí­ta­čo­vá ani­ma­ce.

Co na závěr? No pros­tě pra­vý let­ní odde­cho­vý film, plný hlá­šek, chyt­ré­ho humo­ru, dob­ře nato­če­né akce, kte­rá nenu­dí. Bez žád­ných vel­kých chyb, kte­ré by ško­di­ly fil­mu, kte­rý se může, i nemu­sí, líbit všem.


Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.
Hodnocení: 4.5 - ‎15 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Riddick: Kronika temna19. října 2019 Riddick: Kronika temna Hned na začátku bych vás měl upozornit na to, že pokud čekáte film ve stylu Černočerná tma, tak čekáte marně. Riddick: Kronika temna je stylově velice odlišný film. Ano, oficiálně jde o […]
  • Aladin - O TVŮRCÍCH22. května 2019 Aladin - O TVŮRCÍCH             WILL SMITH (džin) je herec, producent a hudebník, který byl dvakrát nominován na Oscara a je držitelem ceny Grammy a který se těší bohaté kariéře, jež zahrnuje filmy, televizní […]
  • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, […]
  • Aladin - Obsah & O filmu22. května 2019 Aladin - Obsah & O filmu             OBSAH               Ulice města Agrabah jsou domovem Aladina (Mena Massoud), sympatického zlodějíčka, který touží po tom, aby mohl zlodějiny zanechat, neboť je přesvědčen o […]
  • Aladin - Zajímavosti o natáčení22. května 2019 Aladin - Zajímavosti o natáčení                 Natáčení snímku Aladdin probíhalo v ateliérech Longcross a Arborfield ve Velké Británii, a také na jihu Jordánského hášimovského království.                 Natáčelo se […]
  • Já, legenda - když ještě Francis Lawrence nenatáčel sérii Hunger Games23. srpna 2019 Já, legenda - když ještě Francis Lawrence nenatáčel sérii Hunger Games Will Smith je herec, který dokáže sám utáhnout celý film anebo seriál. Dokazoval to ve Fresh Princovi, ale i ve filmech Já, robot nebo Hitch. A jak už z jeho snímků vyplývá, není to zrovna […]
  • Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální "District 9".19. října 2018 Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální "District 9". Neill Blomkamp uhranul svět svým filmem District 9, a tak každý očekával, jaký bude asi jeho další film. No, to čekání bylo trochu rozporuplné, protože se změnily podmínky. Neill měl za […]
  • Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé…28. října 2018 Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé… Jedna věta říká, že: „Život je postupným směřováním ke Smrti“, zní to možná pesimisticky, ale je to tak. Smrti se možná dá chvíli unikat, ale jednou si nás stejně najde… Thillery, které […]
  • Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana13. října 2018 Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana M. Night Shyamalan byl před desíti lety na vrcholu. Vyvolený, Šestý smysl, Znamení a Vesnice, to byly filmy, kterými se tento původem indický režisér etabloval mezi hollywoodskou špičku a […]
  • Ďábel nosí Pradu - Taky nevíte, co je to Prada?23. září 2019 Ďábel nosí Pradu - Taky nevíte, co je to Prada? Pak jste na tom podobně jako Andrea, hlavní hrdinka této komedie. Vy asi bez této znalosti vcelku lehce proplouváte životem, ale Andrea dostala místo asistentky šéfredaktorky předního […]