Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR

OlgaNahl

Prügelknabe to nemá v živo­tě leh­ké a když se v téhle roli člo­věk doslo­va zabyd­lí, tak se z ní těž­ko dosta­ne. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otlou­ká­nek při­pa­dá a jedi­ným mís­tem, kde doká­že vydr­žet, je cha­ta, kam nikdo necho­dí. Samota může být pří­jem­ná, ale nemu­sí být dob­ré řeše­ní. Olga do samo­ty utí­ká a čeká, že se něco změ­ní. Co se jí děje v hla­vě, to nemá nikdo ani potu­chy a neví to ani ona sama. Prázdnota dává myš­len­kám pro­stor bez regu­la­ce. A když se Olga roz­hod­ně k radi­kál­ní změ­ně, pak je to ces­ta s trva­lou koneč­nou sta­ni­cí. Stane se posled­ní popra­ve­nou ženou v Československu.

Olga01Námět k fil­mu napsal Roman Cílek a na scé­ná­ři pra­co­va­la dvo­ji­ce Petr Kazda a Tomáš Weinreb. Příběh Olgy Hepnarové se ode­hrá­vá na kon­ci šede­sá­tých a začát­kem sedm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. Do její­ho živo­ta neza­sa­hu­je teh­dej­ší atmo­sfé­ra ve spo­leč­nos­ti a poli­tic­ké změ­ny. Její pro­blémy jsou osob­ní a sou­vi­sí s jejím vzta­hem k lidem kolem ní. Psychické pro­blémy, kte­ré má, nedo­ká­že nikdo v jejím oko­lí dob­ře odhad­nout ani řešit. Dospívání bývá sice obdo­bí vzdo­ru vůči dospě­lé gene­ra­ci, ale Olga měla pro­blé­mů více. Patřila mezi ně i nevy­hra­ně­ná sexu­ál­ní ori­en­ta­ce a obtíž­né při­je­tí sama sebe. Ve dva­a­dva­ce­ti letech se Olga roz­hod­la k činu, kte­rý šoko­val veřej­nos­ti i léka­ře. Tomáš Weinreb se s pří­bě­hem Olgy setkal při natá­če­ní stu­dent­ské­ho fil­mu Všechno je sračka(2009), kte­rý doku­men­tu­je oso­bi­té názo­ry na život Miroslava Davida, býva­lé­ho milen­ce Olgy. Tentokrát je fil­mo­vý pří­běh věno­ván pře­de­vším Olze a sle­du­je její pří­stup k živo­tu a lidem sle­do­vá­ním její­ho cho­vá­ní a pre­zen­ta­cí názo­rů včet­ně dopi­su léka­ři i čás­ti její­ho vystou­pe­ní u soud­ní­ho jed­ná­ní.

Olga02Tvůrci při­pra­vi­li scé­nář a také film reží­ro­va­li. Jednotlivé scé­ny zob­ra­zu­jí výraz­né situ­a­ce v obdo­bí dospí­vá­ní a chví­le, kdy se Olga od lidí sama izo­lu­je a utí­ká do samo­ty. To dalo vel­ký pro­stor pro její před­sta­vi­tel­ku, pol­skou hereč­ku Michalinu Olszańskou. Její posta­va se plou­ží téměř ve všech scé­nách v apa­tii nebo v nejis­to­tě, nebo jen zírá do neu­r­či­ta. Tvář bez emo­cí jen zříd­ka uka­zu­je názna­ky něja­ké změ­ny. Výbuchy nekon­t­ro­lo­va­né­ho vzte­ku pak při­chá­ze­jí zce­la neče­ka­ně. Hlavní posta­va je sle­do­vá­na kame­rou a film půso­bí téměř jako doku­ment. Časový sled  je zacho­ván, ale scé­ny pří­mo na sebe občas nena­va­zu­jí. Na vní­má­ní cel­ku to však nemá vliv, pro­to­že kaž­dá situ­a­ce je něčím zají­ma­vá nebo pro­vo­ku­je a sou­čas­ně se tak naba­lu­je sled obra­zů, ze kte­rých čiší nejis­to­ta, nezá­jem, apa­tie i ztlu­me­ný vztek. Postava Olgy je stře­dem pozor­nos­ti kame­ry a dal­ší posta­vy do její­ho svě­ta prů­běž­né vstu­pu­jí. Komplikované vzta­hy v rodi­ně pre­zen­tu­je cito­vě chlad­ná mat­ka (Klára Melíšková), kte­rá doká­že dce­ru záso­bo­vat léky, ale nedo­ká­že roz­po­znat její psy­chic­ké potí­že. Komplikované cito­vé vaz­by pre­zen­tu­je Miroslav (Martin Pechlát) a lesbic­ká pří­tel­ky­ně Jitka (Marika Šoposká). Režiséři zvo­li­li pro pre­zen­ta­ci těch­to vzta­hů roz­díl­né pro­střed­ky a zvý­raz­ni­li hlav­ně lesbic­kou scé­ny Olgy a Jitky. Detailně nechá­va­jí kame­ru sle­do­vat obě žen­ské posta­vy v intim­ní situ­a­ci a pro pří­pra­vu spo­leč­né­ho noco­vá­ní Miroslava a Olgy je určen stan kde­si v pří­ro­dě. Z nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů stan sta­ví v deš­ti a scé­na vypa­dá jako paro­die na Pata a Mata. Jinak jsou ostat­ní scé­ny nato­če­né vel­mi stro­ze a věc­ně. Většinou se jed­ná o základ­ní pohled na situ­a­ci, pak pad­ne něko­lik slov a někdy ani to ne. Strohost v tex­tu však kore­spon­du­je s cel­ko­vým čer­no­bí­lým poje­tím fil­mu a celek půso­bí výraz­ně depre­siv­ně.

Olga03Líbilo se mi, že film nehod­no­tí a nechá pří­běh půso­bit svou syro­vos­tí. Také oce­ňu­ji, že se auto­ři sna­ži­li držet zná­mých fak­tů a zby­teč­ně do pří­bě­hu nevsou­va­li dal­ší posta­vy. Námět i jeho fil­mo­vé zpra­co­vá­ní spo­lu vytvá­ří půso­bi­vé dílo, kte­ré pro­vo­ku­je k zamyš­le­ní. Je ale pro­blém, nad čím a jakým smě­rem se pře­mýš­le­ní bude ubí­rat.  Za herec­ký výkon chvá­lím Michalinu Olszańskou, Mariku Šoposkou a Kláru Melíškovou.

Nedoporučuji film lidem psy­chic­ky labil­ním, pro­to­že jim roz­hod­ně nepo­mů­že k dob­ré nála­dě.

Hodnocení: 70 %


Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR
Hodnocení: 4.3 - ‎11 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

2 komentáře

 1. Zlí jazy­ko­vé tvr­dí, že Olga Hepnarová neby­la popra­ve­na, ale že roz­věd­ka zne­u­ži­la její mánii vraž­dit lidi. Udělali z ní „bru­tál­ní Nikitu“

 2. Nad pří­bě­hem Olgy Hepnarové se dodnes vzná­ší mno­ho otaz­ní­ků, sám film je dob­ře pro­ve­de­ným násti­nem pří­bě­hu, vel­mi vhod­ným dopl­ně­ním infor­ma­cí je zmí­ně­ná kni­ha Romana Cílka, dále spe­ci­a­li­zo­va­ný web (ve více­ro jazy­cích), pro­fil na Facebooku, zají­ma­vé jsou zahra­nič­ní ohla­sy na film. K hlav­ním pochyb­nos­tem pat­ří pro­ces­ní úko­ny kolem vypra­co­vá­ní zna­lec­kých posud­ků z obo­rů psy­cho­lo­gie a psy­chi­atrie, za spor­nou bývá ozna­čo­vá­na jejich nezá­vis­lost. Mnohá zkla­má­ní údaj­ně vyjá­d­řil obháj­ce, pro­ble­ma­tic­ká je též osob­nost­ní iden­ti­ta, kdy sice byla odsou­ze­na Hepnarová, ale poz­dě­ji (před popra­vou) se pro­je­vo­va­la jako Winiferová.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)22. srpna 2018 Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu) Olga Hepnarová, poslední popravená žena v Československu, po letech čekání dostala "svůj" film. V režii dua Tomáš Weinreb (který si téma dostatečně osahal už v roce 2009 snímkem "Všechno […]
 • Krásno - 60%27. ledna 2014 Krásno - 60% Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kamarádem Michalem (Martin Finger) do rodného města Šumperku, vrací se vzpomínkami zpět k dětským zážitkům a k neobjasněné smrti maminky Michala. […]
 • Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna.21. ledna 2014 Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna. Na následující tiskové konferenci představil film s přehledem a nadhledem sobě vlastním režisér, scénárista i herec Ondřej Sokol.Na scénáři pracoval ještě  Martin Finger a Petr Vydra. Na […]
 • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
 • Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost.24. února 2019 Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost. Je pravdou, že sportovních snímků v ČR (potažmo v Československu) zrovna moc nevzniklo, zejména ty věnované atletice (fotbal je zastoupen celkem slušně) jsou do počtu asi jako ony pověstné […]
 • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
 • Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové19. dubna 2018 Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby. 49 mrtvých, přes sto trvale zdravotně postižených, 80 obviněných, tisíce stran soudních spisů. V září roku 2012 vypukla tzv. […]
 • „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable23. srpna 2017 „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable Česká televize připravila komediální seriál režiséra Michala Vajdičky, který vznikl podle scénáře spisovatelky Ireny Obermannové, Trapný padesátky. „Padesátka je pro ženu důležitý životní […]
 • Stockholmský syndrom8. ledna 2020 Stockholmský syndrom Kriminalista Viktor Mojžíš (David Švehlík) při obraně své dcery, kterou napadne rotvajler, zastřelí nejen psa, ale nešťastnou náhodou postřelí i jeho majitele Jindřicha Oseckého (Martin […]
 • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
Další naše články...