Kritiky.cz > Filmové recenze > Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)

Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)

Olga
Olga Hepnarová, posled­ní popra­ve­ná žena v Československu, po letech čeká­ní dosta­la „svůj“ film. V režii dua Tomáš Weinreb (kte­rý si téma dosta­teč­ně osa­hal už v roce 2009 sním­kem „Všechno je srač­ka“) a Martin Kazda (kte­ří se pode­psa­li i pod scé­nář) může­me sle­do­vat utrá­pe­ný život Olgy Hepnarové včet­ně (nejen) její­ho tra­gic­ké­ho kon­ce.
Tvůrci se roz­hod­li pro zpo­dob­ně­ní do čer­no­bí­lé­ho fil­mu, což ve výsled­ku půso­bí vel­mi dob­ře a jen to pod­tr­hu­je dobrou atmo­sfé­ru sním­ku. Chvílemi jsem si dokon­ce říkal, že není mož­né, že se dívám na čes­ký film, až tak vylo­že­ně „nečes­ky“ to totiž půso­bí. OK, hlav­ní hrdin­ku hra­je Polka Olszanska a na něja­ké for­mě spo­lu­prá­ce se podí­le­la i Francie, Slovensko a již zmí­ně­né Polsko, ale jinak to sku­teč­ně JE čes­ký film, jen se tak úpl­ně netvá­ří - což je mimo­cho­dem moc dob­ře.
Snímek se tak vyhý­bá vše­mož­ným kýčo­vi­tým ste­re­o­ty­pům, dale­ko za sebou nechá­vá i sto­po­vé množ­ství pato­su a divá­kům tak umož­ňu­je „popást“ se na půso­bi­vých kame­ro­vých zábě­rech, na poma­lém tem­pu, kte­ré čas­to nechá na obra­zov­ce takřka sta­tic­ký obraz po více než minu­tu.
Fantastická je také před­sta­vi­tel­ka Hepnarové - pol­ská hereč­ka Olszanska. Velmi dob­ře se jí poved­lo zachy­tit postu­ro­lo­gii Hepnarové, její tělo při­po­mí­ná bytost krát­ce před zhrou­ce­ním sama do sebe, či tak tro­chu i cho­dí­cí mumii (málo se pohy­bu­jí­cí paže při chůzi), což byla konenc­kon­ců i jed­na z pře­zdí­vek Hepnarové v pra­cov­ním kolek­ti­vu (aspoň tedy pod­le fil­mo­vé­ho scé­ná­ře). Plusem na hlav­ní posta­vě je pod­le mě také to, že ji hrá­la cizin­ka, pro­to­že při dia­lo­zích na scé­ně vět­ši­nou ostat­ním her­cům moc nero­zu­mě­la, což moh­lo jen umoc­nit pocit odtr­že­ní Hepnarové od okol­ní­ho svě­ta.
Největší pozi­ti­vum si ale nechá­vám na záběr. Ve fil­mu není mno­ho dia­lo­gů, tvůr­ci tak neak­cen­tu­jí takřka obli­gát­ní potře­bu vět­ši­ny sou­čas­ných čes­kých fil­mů vše říci slo­vy (někdy dost polo­pa­tic­ky). Já, Olga Hepnarová spí­še než na vysvět­lu­jí­cí roz­ho­vo­ry sází na sil­né fil­mo­vé scé­ny, kte­rý­mi děj posu­nu­je kupře­du. A ono to fun­gu­je fakt skvě­le.

  • Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR10. října 2018 Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […] Posted in Retro filmové recenze
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […] Posted in Galerie
  • „Nápadník“ umí vyloudit slzu17. listopadu 2017 „Nápadník“ umí vyloudit slzu Dobře vychovaný mladík Mirek se zamiluje do půvabné Dany a jejich vzájemné sympatie napovídají, že to bude láska na celý život. Jenže lásce nepřeje Danin podezíravý otec Jindřich (známý […] Posted in Filmové recenze
  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […] Posted in Filmové recenze
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […] Posted in Filmové recenze
  • Krásno - 60%27. ledna 2014 Krásno - 60% Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kamarádem Michalem (Martin Finger) do rodného města Šumperku, vrací se vzpomínkami zpět k dětským zážitkům a k neobjasněné smrti maminky Michala. […] Posted in Filmové recenze
  • Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna.21. ledna 2014 Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna. Na následující tiskové konferenci představil film s přehledem a nadhledem sobě vlastním režisér, scénárista i herec Ondřej Sokol.Na scénáři pracoval ještě  Martin Finger a Petr Vydra. Na […] Posted in Filmové premiéry
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Ve stínu - V bývalém Československu 50. let!26. června 2020 Ve stínu - V bývalém Československu 50. let! David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své oblíbené […] Posted in Retro filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com