Já, legenda (I AM Legend)

A teď už k fil­mu samot­né­mu. První záběr: vidí­me tele­viz­ní zprá­vy a v nich hovo­ří lékař­ka o tom, že se poda­ři­lo vyvi­nout pře­vrat­ný lék pro­ti rako­vi­ně. Celkový počet vylé­če­ných je stej­ný jako počet naka­že­ných na kte­rých byl lék tes­to­ván. Jenže za 3 roky je všech­no jinak. Zjišťujeme, že poz­dě­ji stej­ně kaž­dé­ho lék buď zabyl nebo změ­nil v pří­še­ru, kte­rá je aler­gic­ká na den­ní svět­lo. A prá­vě tady v New Yorku roku 2012 (před­tím bylo 2009, tj. na začát­ku fil­mu, to jsem nezmí­nil) žije posled­ní živý, zdra­vý a hlav­ně nor­mál­ní člo­věk……Robert Neville (Will Smith.) Jediným dal­ším spo­leč­ní­kem naše­ho hrdi­ny je Samantha (to je pes). Roberta pozná­vá­me při jeho kaž­do­den­ním živo­tě, tzn. poku­sit se ulo­vit něco k  sněd­ku, pro­jít měs­to a poku­sit se zís­kat vzo­rek DNA od naka­že­ných, jít do své oblí­be­né video­půj­čov­ny atd. a večer… večer honem domů. Jakmile zapad­ne slun­ce je totiž živo­tu nebez­peč­né zůstat ven­ku. Noci tak pře­čká­vá ve svém spe­ci­ál­ně obr­ně­ném bytě a ráno může zase vyjít do ulic. To je struč­ný popis zhru­ba 2/3 fil­mu a takhle to vypa­dá, že to není zrov­na moc zají­ma­vé. Jenže v této čás­ti fil­mu jde o něco jiné­ho.

Především o atmo­sfé­ru a ta je váž­ně vel­mi dob­rá, mož­ná nej­lep­ší co jsem kdy viděl (mám na mys­li fil­my ve kte­rých bylo pomo­cí tri­ků zce­la vylid­ně­no něja­ké vel­ké měs­to.) Všechno fun­gu­je napros­to per­fekt­ně už od úvo­du až zhru­ba do polo­vi­ny fil­mu. V někte­rých momen­tech je film vylo­že­ně výbor­ný (pře­de­vším celá scé­na, ve kte­ré Samantha při lovu na anti­lo­pu vběh­ne do tem­né­ho opuš­tě­né­ho domu kde jsou naka­že­ní a  Robert jí tam celý vydě­še­ný hle­dá.) Tohle se váž­ně poved­lo a měl jsem u toho snad nej­vět­ší strach v celém fil­mu. Proto je ško­da toho co při­jde potom.

Po 65 minutách,(podíval jsem se totiž v kině na hodin­ky) dojde v atmo­sfé­ře fil­mu k urči­té­mu zlo­mu a ten bohu­žel pat­ří k tomu hor­ší­mu. Především se zde začnou více vysky­to­vat oni naka­že­ní, kte­ří jsou vytvo­ře­ni pomo­cí počí­ta­čů a nepo­hy­bu­jí se zrov­na dva­krát rea­lis­tic­ky. Mě osob­ně to zas až tak moc neva­di­lo, ale mys­lím si, že nechat stra­ši­del­ně nalí­čit her­ce by v tom­to pří­pa­dě byla lep­ší vol­ba. No a pak je tu i změ­na v  atmo­sfé­ře fil­mu. Vše je najed­nou více opti­mis­tic­ké a nechy­bí i pár úsměv­ných momen­tů. Především ve scé­nách kdy Roberta zachrá­ní nezná­má Anna (má ješ­tě syna) a začne mu vysvět­lo­vat, že lid­stvo nevy­mře­lo tak úpl­ně, že se vypla­tí věřit v boha a tak podob­ně. Pokud mi, ale něco vadi­lo nej­víc byla to pře­de­vším jed­na scé­na. V  ní se naka­že­ní blí­ží k  Robertově domu a on aby je zne­škod­nil odpá­lí nálo­že, kte­ré někdy před svým domem prav­dě­po­dob­ně ukryl. Když stej­ně pro­nik­nou k  němu do bytu Anna se svým synem se někde ukry­jí a  mi neví­me kde, Robert je hle­dá a jako obra­nu pou­ži­je bro­kov­ni­ci (nebo něco tako­vé­ho) kte­rou stří­lí po celém bytě a v kuchy­ni dokon­ce díky ní odpá­lí pro­panbu­ta­no­vou bom­bu. V tuto chví­li jsem byl oprav­du naštva­ný, pro­to­že jsem si říkal „To mu nedo­chá­zí, že je může omy­lem zastře­lit?´´ No a posled­ních 5 minut fil­mu je jako Minority Report (ne úpl­ně, ale v  podob­ném duchu.)

Ale dob­rá nech­me toho. Pokud film celou dobu něco drží nad vodou je to pře­de­vším Will Smith v hlav­ní roli. Myslím, že je to zatím jeho nej­lep­ší výkon a  zatím­co tře­ba emo­ce a dojem­né scé­ny jsem mu v Já robot zrov­na moc nevě­řil, tady jsem mu věřil úpl­ně vše. Celkově je tedy Já, legen­da vel­mi vyda­ře­ný film, pokud jste ochot­ni skous­nout výše zmí­ně­ný závěr a slab­ší posled­ní tře­ti­nu fil­mu. Do kina se na něj ale vypla­tí jít sto­pro­cent­ně už kvů­li jeho prv­ní hodi­ně.

Více na Kritiky.cz
22 July Netflix tenhle podzim rozhodně plánuje konkurovat tradičním filmovým distributorům v kinech. N...
Robinsonův ostrov - 22. 3. 2017 20. díl Robinsonova ostrova....
Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat První trailer na 4. díl Avengers (Avengers: Endgame). Vrací se nám všechny postavy, které vyv...
Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art Jaký je to pocit, stát se okupantem, aniž byste to měli v úmyslu? Dokumentární film, vytvoř...
Terry Goodkind: První čarodějovo pravidlo – Zlověstný mág Tohle je jedna ze tří sérií, na kterou jsem se roky chystal a po dlouhé době jsem něčím na...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Mr. & Mrs. Smith30. září 2005 Mr. & Mrs. Smith Chcete to na rovinu? Takže bez okolků. Všechno jednou skončí. A stejně tak i šťastné manželství ze kterého se jednoduše časem vytratí láska a náboj a zůstane jen stereotyp. Podobně jsou na […]
  • Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.)26. října 2003 Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.) Nechci nijak fušovat filmařům do práce, ale pokud mě paměť neklame, domnívám se, že jednou ze zásad, které se jakékoli sequely (tj. pokračování) snaží dodržovat, je stálé herecké […]
  • 300: Bitva u Thermopyl29. března 2007 300: Bitva u Thermopyl Od té doby, co se návštěvníci kin začali sdružovat k hromadnému slintání při pánoprstenovské bitvě o Helmův žleb, Hollywoodští producenti k nám vytrvale zasílají jednu epickou […]
  • Chladnokrevně předložený účet - 70 %10. září 2012 Chladnokrevně předložený účet - 70 % Agent FBI Jerry Cotton se opět připomíná na scéně! Tentokrát se podíváme na recenzi k filmu z roku 1966 s názvem Chladnokrevně předložený účet, tj. tedy čtvrtý snímek v celkovém pořadí […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Kluk na kole - 65%2. dubna 2012 Kluk na kole - 65% Bratři Jean-Pierre a Luck Nardennovi natáčejí společně filmy podle vlastních scénářů, ve vlastní produkci a bez hudebního doprovodu. Mají velké zkušenosti s natáčením dokumentárních filmů, […]
  • Kruh – The Ring13. března 2003 Kruh – The Ring Remake japonského filmu z roku 1998, který se stal v Americe hitem a i v Evropě se neztrácí v šedi průměru. S horory jsem měl zatím pouze dvě zkušenosti. První přišla v mých čtrnácti, […]
  • Ahoj, Terezko (Czesc Tereska) 200122. srpna 2011 Ahoj, Terezko (Czesc Tereska) 2001 Filmů o dospívání, kde se "cosi" pokazí je poměrně dost. Namátkou mohu zmínit Modyssonovo dílo Lilja 4-ever, či německé Děti ze stanice ZOO. Snímek Ahoj, Terezko je filmem polského […]
  • Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw2. srpna 2019 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw I letošní léto dostává vysokooktanovou akci. I když si série Rychle a zběsile dává menší pauzu, dva oblíbení aktéři posledních několika dílů v podání Jasona Stathama a Dwaynea Johnsona si […]