Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Já, legenda

Já, legenda

JaLegend
JaLegend

První záběr: vidí­me tele­viz­ní zprá­vy a lékař hovo­ří o tom, že byl vyvi­nut pře­vrat­ný lék na rako­vi­nu. Celkový počet vylé­če­ných paci­en­tů je stej­ný jako počet naka­že­ných, na kte­rých byl lék tes­to­ván. Ale za tři roky je všech­no jinak. Později se stej­ně dozví­dá­me, že lék buď zabí­jel, nebo se změ­nil v mon­strum, kte­ré je aler­gic­ké na den­ní svět­lo. A prá­vě tady v New Yorku v roce 2012 (před­tím byl rok 2009, tj. na začát­ku fil­mu, to jsem nezmí­nil) žije posled­ní živý, zdra­vý a hlav­ně nor­mál­ní člo­věk...

Nev Robert Neville (Will Smith.) Jediným dal­ším spo­leč­ní­kem naše­ho hrdi­ny je Samantha (to je pes). Roberta pozná­vá­me v jeho kaž­do­den­ním živo­tě, tj. sna­ží se ulo­vit něco k jídlu, pro­chá­zí měs­tem a sna­ží se zís­kat vzo­rek DNA od naka­že­ných, zajde do své oblí­be­né video­půj­čov­ny atd. a večer... večer spě­chá domů. Jakmile zapad­ne slun­ce, je pobyt ven­ku živo­tu nebez­peč­ný. Noc pře­ži­je ve svém spe­ci­ál­ně opan­cé­řo­va­ném bytě a ráno může opět vyra­zit do ulic. To je struč­ný popis asi 2/3 fil­mu a tak­to to vypa­dá, že není pří­liš zají­ma­vý. Ale tato část fil­mu je o něčem jiném.

Především o atmo­sfé­ře a ta je oprav­du vel­mi dob­rá, mož­ná nej­lep­ší, jakou jsem kdy viděl (mys­lím tím fil­my, ve kte­rých bylo vel­ko­měs­to kom­plet­ně vylid­ně­no pomo­cí tri­ků.) Vše fun­gu­je per­fekt­ně od začát­ku do cca polo­vi­ny fil­mu. Chvílemi je film vylo­že­ně výbor­ný (hlav­ně celá scé­na, kdy Samantha vběh­ne do tem­né­ho opuš­tě­né­ho domu, kde se naka­zil při lovu anti­lop a Robert ji vydě­še­ně hle­dá). Tohle se oprav­du poved­lo a já se u fil­mu bál asi nej­víc. Proto je ško­da, co při­jde potom.

Po 65 minu­tách (v kině jsem se podí­val na hodin­ky) nasta­ne urči­tý zlom v atmo­sfé­ře fil­mu a bohu­žel je to jeden z nej­hor­ších. Především jsou zde vytvo­ře­ni ti naka­že­ní, kte­ří jsou vytvo­ře­ni pomo­cí počí­ta­čů a nepo­hy­bu­jí se dva­krát rea­lis­tic­ky. Osobně mi to až tak neva­di­lo, ale mys­lím, že mít děsi­vý make-up her­ce by v tom­to pří­pa­dě byla lep­ší vol­ba. A pak je tu ješ­tě změ­na atmo­sfé­ry fil­mu. Vše je najed­nou opti­mis­tič­těj­ší a obje­ví se i něko­lik úsměv­ných momen­tů. Zejména ve scé­nách, kdy Roberta zachrá­ní nezná­má Anna (má ješ­tě syna) a začne mu vysvět­lo­vat, že lid­stvo nevy­mře­lo tak úpl­ně, aby se vypla­ti­lo věřit v Boha a podob­ně. Jestli mi něco nej­víc vadi­lo, tak to byla hlav­ně jed­na scé­na. V ní se infek­ce blí­ží k Robertovu domu, a aby je zne­škod­nil, odpá­lí bom­by, kte­ré občas scho­vá­val ze své­ho domu. Když se mu ješ­tě vlou­pa­jí do bytu, Anna se synem se někam scho­va­jí a já nevím kam, Robert je hle­dá a jako obra­nu pou­ži­je bro­kov­ni­ci (nebo co), kte­rou vystří­lí celý byt a ješ­tě odpá­lí pro­panbu­ta­no­vou bom­bu v kuchy­ni. V tu chví­li jsem byl oprav­du naštva­ný, pro­to­že jsem si říkal: „Copak si neu­vě­do­mu­je, že je může omy­lem zastře­lit?“. A posled­ních 5 minut fil­mu je jako Minority Report (ne úpl­ně, ale v podob­ném duchu.).

Ale nech­me toho. Jestli film něco drží celou dobu nad vodou, tak je to pře­de­vším Will Smith v hlav­ní roli. Myslím, že je to jeho zatím nej­lep­ší výkon, a zatím­co emo­ce a dojem­né scé­ny jsem mu napří­klad v Já, robot moc nevě­řil, tady jsem mu věřil všech­no. Celkově je Já, legen­da vel­mi zda­ři­lým fil­mem, pokud jste ochot­ni pře­kous­nout výše zmí­ně­ný závěr a slab­ší posled­ní tře­ti­nu fil­mu. Kvůli jeho prv­ní hodi­ně se ale vypla­tí jít do kina na sto pro­cent.


Photo © Warner Bros. Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Já, legenda - když ještě Francis Lawrence nenatáčel sérii Hunger Games23. srpna 2019 Já, legenda - když ještě Francis Lawrence nenatáčel sérii Hunger Games Will Smith je herec, který dokáže sám utáhnout celý film anebo seriál. Dokazoval to ve Fresh Princovi, ale i ve filmech Já, robot nebo Hitch. A jak už z jeho snímků vyplývá, není to zrovna […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hitch: lék pro moderního muže14. května 2021 Hitch: lék pro moderního muže Jste-li muž, ani ne tak moderní, jako spíš nesmělý a nevíte, jak se přiblížit k dívce svých snů, pak je tady pro Vás Alex Hitchens zvaný 'Hitch'. Musíte však předmětnou dívku opravdu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Den poté22. dubna 2022 Den poté Den poté je novým katastrofickým filmem, ve kterém vlivem globálního oteplování a tání ledovců dojde k narušení atlantického proudění a paradoxně na celé severní polokouli k prudkému […] Posted in Retro filmové recenze
  • Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad27. března 2022 Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad Konečně tu po všech těch omalovánkách bez duše máme zase nějakého komiksového hrdinu v pořádném filmu s opravdovým příběhem. Dumám nad tím, kdy naposledy mě tento žánr dokázal vtáhnout do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02)12. března 2022 Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02) Picard se vrátil. Po Kirkovi, který již slaví téměř devadesát let, je nový seriál Picard věnován nejslavnějšímu kapitánovi, admirálovi, který se proslavil ve Federaci. Po první sezóně […] Posted in TV Recenze
  • Muži v černém4. listopadu 2021 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A také o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o tom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
  • Constantine16. července 2021 Constantine Constantine je film, který vznikl podle komiksu Hellblazer, stejně jako většina nedávno natočených sci-fi filmů. Vypráví příběh ničitele démonů Johna Constantina, který od útlého věku vidí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Cruella – Recenze – 60%15. června 2021 Cruella – Recenze – 60% Film Cruella vypráví příběh o dětství a kariérních počátcích Cruelly de Vil, což je hlavní záporná postava z Disneyho animované klasiky 101 dalmatinů z roku 1961 a kupříkladu také […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75372 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55887 KB. | 22.05.2022 - 00:36:46