Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Já, Frankenstein / I, Frankenstein - 50%

Já, Frankenstein / I, Frankenstein - 50%

vlcsnap 2014 03 01 20h01m13s167
vlcsnap 2014 03 01 20h01m13s167
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dalo se cel­kem před­po­klá­dat, že nový film, kte­rý nám před­sta­vu­je aus­tral­ský sce­náris­ta (m. j. autor Austrálie či kul­tov­ní­ho Collateralu) Stuart Beattie, nebu­de žád­ná filo­zo­fu­jí­cí „bom­ba“. Trailer sli­bo­val pro­pra­co­va­nou a kva­lit­ní zába­vu plnou absurd­ních postav, kte­ré se budou pohy­bo­vat v tak dob­ře zpra­co­va­né atmo­sfé­ře, že nás to úpl­ně zara­zí do seda­ček. Tak by si asi výklad své kam­pa­ně před­sta­vo­val pro­du­cent a dis­tri­bu­tor, rea­li­ta je tro­chu někde jin­de. Přesto mě i tak pře­kva­pu­je poně­kud lik­na­vý pří­stup fil­mo­vých fanouš­ků k tomu­to fil­mu.

Já, Frankenstein
Já, Frankenstein

Pro začá­tek by bylo dob­ré, kdy­bychom si film něja­ký způ­so­bem zařa­di­li, nechci pou­žít slo­vo „oká­dro­va­li“, ale správ­né umís­tě­ní do cel­ko­vé­ho kon­tex­tu je vel­mi důle­ži­tou věcí v poz­děj­ším cel­ko­vém hod­no­ce­ní sním­ku. Já, Frankenstein vzni­kal pod ruka­mi tvůr­ců dnes už legen­dár­ní série Underworld, tato sku­teč­nost je patr­ná hlav­ně ve vizu­ál­ní strán­ce a neza­po­mně­la se pode­psat ani na výpra­vě (zají­ma­lo by mě, kde berou ty super kabá­ty, fakt, že jo). Nicméně když už zná­me tyto sku­teč­nos­ti, před­sta­va, že nám bude pre­zen­to­ván film se slo­ži­tým syže­tem plným odbo­ček je poně­kud naiv­ní. Tentokráte nejde o hlu­bo­ké myš­len­ky a posel­ství, prá­vě, že nao­pak prim zde hra­je vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní, kte­ré je výbor­né (při porov­ná­ní s Underworldem je dosti uhla­ze­né a načan­ča­né, to může být vli­vem Beattiho tvůr­čí před­sta­vy). Já, Frankenstein, kte­rý má hlav­ně poba­vit a potě­šit srd­ce divá­ka, kte­ré­mu neva­dí, že při tom „zařve“ pár sto­vek démo­nů.

Já, Frankenstein
Já, Frankenstein

Film se jed­no­znač­ně řadí mezi Béčkové akč­ní fil­my s žán­ro­vý­mi aspek­ty fan­ta­sy a tro­chu to „polech­tá­vá“ sci-fi, pro­to porov­ná­vá­ní s podob­ný­mi Áčkovými skvos­ty pova­žu­ji za poně­kud nešťast­né. To, že je to film Béčkový nemu­sí nut­ně zna­me­nat, že musí být špat­ný. Každopádně může­me zde najít vel­ké díry v návaz­nos­ti a asi nej­ví­ce patr­né jsou sil­né (nechtě­né či chtě­né) odka­zy na Matrix (hor­dy démo­nů v oble­cích), řím­ská zbroj pří­sluš­ní­ků Gargoylského řádu (jinak zástup­ců „těch dob­rých“), lid­ské líh­ně podob­né jak těm ze StarTraku či Matrixu a posta­va Adama (mon­stra) svým vzhle­dem a zvu­ko­vě nedie­ge­tic­ký­mi pro­mlu­va­mi se sil­ně podo­bá Marvovi ze Sin City. Stejně tak i základ­ní nara­tiv­ní linie je napros­to pri­mi­tiv­ní, opět sle­du­je­me neko­neč­ný boj dob­ra se zlem (padouch chce jak jinak ovlád­nout všech­ny tem­né síly a vyhla­dit lid­stvo). Máme zde pro­ta­go­nis­tu, kte­rý je uvr­žen v sou­ko­lí dvou stran, kte­ré mezi sebou spo­leč­ně boju­jí, a on si musí vybrat.  Jeho roz­pol­ce­nost je umoc­ně­na tím, že se sna­ží najít svůj vlast­ní původ a odha­lit vlast­ní smy­sl živo­ta (tako­vé kecy, kte­ré jsme sly­še­li už něko­li­krát). Zcela nej­lep­ší herec­ký výkon podá­vá Billy Nighy, kte­rý po upí­ro­vi pře­sed­lal na Velitele (dokon­ce se titu­lu­je „Princ“) démo­nů (když už vás neza­ujme obra­zo­vá slož­ka, tak Billyho pros­tě „žrát“ musí­te).

Já, Frankenstein
Já, Frankenstein

Nebyl by to pře­ce film, kdy­by všech­no nezkom­pli­ko­va­la žena. Ať může­me najít spous­tu chyb a nesmy­sl­nos­tí (zkus­te mi vysvět­lit, že si nikdo nevšim­ne obří díry do země upro­střed nejme­no­va­né­ho měs­ta, kde se děj ode­hrá­vá), ale buď­me upřím­ní i u zmi­ňo­va­né­ho Underworldu bylo spous­ta nevy­vra­ti­tel­ných nesmys­lů a tvůr­čí pře­hma­tů. Přece jen Já, Frankenstein volí cel­kem stříz­li­vou sto­pá­ží 85 minut a jeho dyna­mi­ka je dra­ma­tur­gic­ky zvlád­nu­tel­ná. Zato bych se vůbec nebrá­nil, kdy­by se při­da­lo ješ­tě více akce a dia­lo­gy by byly důklad­ně pro­škr­tá­ny a ome­zi­ly se na to, aby jejich hlav­ním smys­lem bylo infor­mo­vat a sezna­mo­vat s nově vytvo­ře­ným para­lel­ním svě­tem. Nehodnotil bych film výraz­ně špat­ným a odmí­ta­vým hod­no­ce­ním. To, co film má spl­nit to spl­ní (tzn., že neu­ra­zí ani nepře­kva­pí, nechá vás, abys­te zapřed­li do sice nemož­né­ho leč něčím zají­ma­vé­ho svě­ta). Jak závěr fil­mu nazna­ču­je, že se bude konat pokra­čo­vá­ní, může­me se těšit na dal­ší vývoj zjiz­ve­né­ho hrdi­ny. Na konec bych to ozna­čil jako sluš­nou béč­ko­vou zába­vu na odpo­led­ní pro­kras­ti­na­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Aquaman - Recenze - 80%12. prosince 2018 Aquaman - Recenze - 80% Chlap co mluví s rybama....No tak trochu jo, ale rozhodně ještě mnohem víc. Aquaman je film inspirovaný komiksy DC a pojednává o Arthurovi Currym. Je nutno říct, že i zde (podobně jako u […] Posted in Filmové recenze
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu28. července 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu Filmfanatic dnes půjde proti trendu. Proti Marvelu. Můžu totiž milovat prvního Iron Mana i většinu filmů z marvelovského universa, ale ani samotný vesmír se nerozpíná donekonečna. Podle […] Posted in Filmové recenze
  • Iron Man18. července 2022 Iron Man Z pohledu posledních více než 10 filmových let je první Iron Man jednoznačně nejvýznamnějším snímkem. Minimálně s ohledem na trendy v kinech a kasovní úspěchy. Právě kvůli muži v ocelovém […] Posted in Retro filmové recenze
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Černý krab – Švédi na ledu24. března 2022 Černý krab – Švédi na ledu Za starých dobrých časů, kdy domácímu koukání na filmy vládl formát VHS, spatřily světlo světa snímky, které by jindy nevznikly. Jednoduše by se nevyplatilo poslat je do kin, protože snad […] Posted in Filmové recenze
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice5. května 2021 Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice Před týdnem jsem s chutí napsal recenzi na první Mass Effect, a tak teď nastal čas se zaměřit na jeho slavnější pokračování. Mass Effect 2 je dle mnohých tím nejlepším co trilogie přináší. […] Posted in Recenze her
  • Mortal Kombat - Recenze - 65%4. května 2021 Mortal Kombat - Recenze - 65% Mortal Kombat, boj na život a na smrt. Kdo by neznal fenomén automatových bojovek 90. let? A mnozí budou jistě znát i filmová zpracování této legendární herní série. Krutá řežba plná krve […] Posted in Filmové recenze
  • Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice27. dubna 2021 Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice Konečně se blíží vydání vytoužené legendární edice trilogie Mass Effect (vyjde 17.5.2021). Tato skutečnost svádí k ohlédnutí se za původní trilogií, a zjistit, zda skutečně stojí za […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22468 s | počet dotazů: 262 | paměť: 59926 KB. | 17.08.2022 - 22:40:47