Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Iveta

Iveta

Photo © Voyo Originál
Photo © Voyo Originál
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od malič­ka jsem měla ráda zpě­vač­ku Ivetu Bartošovou, její pís­nič­ky a neu­vě­ři­tel­ný hlas, a pro­to není divu, že jsem si nemoh­la nechat ujít zhléd­nu­tí mini­sé­rie „IVETA“, mapu­jí­cí počát­ky kari­é­ry této úžas­né čes­ké legen­dy.

Vzpomínám si, jak jsem jako žač­ka dru­hé tří­dy základ­ní ško­ly spo­lu se svý­mi spo­lu­žá­ky popr­vé hlta­la roz­ho­vor s naděj­nou začí­na­jí­cí zpě­vač­kou Ivetou Bartošovou, kte­rý ten­krát vyšel v jed­nom z mála časo­pi­sů pro mlá­dež „Ohníček“. 

Ovšem o poza­dí oné „ces­ty za vel­kým snem“, jsem nic nevě­dě­la, a pro­to jsem vel­mi ráda, že prá­vě tato mini­sé­rie se ho sna­ží svým způ­so­bem při­blí­žit dneš­ní­mu divá­ko­vi.

Minisérie IVETA se sklá­dá ze tří dílů, kaž­dý po jed­né hodi­ně, nesou­cí název nej­vět­ších  hitů popi­su­jí­cích doce­la výstiž­ně život Ivety v počát­cích její pěvec­ké kari­é­ry.

V prv­ním dílu s názvem „Tisíc oby­čej­ných věcí“ máme mož­nost nahléd­nout do dět­ství, kdy Iveta spo­lu se svou sestrou (dvoj­če­tem) zača­la navště­vo­vat dět­ský sou­bor a Ivetinu účast v pěvec­ké sou­tě­ži v Jihlavě, jež byla tak tro­chu star­tov­ním můst­kem v její slib­né kari­é­ře a napl­ně­ní jed­no­ho dět­ské­ho snu tj. stát se slav­nou zpě­vač­kou a zazpí­vat si po boku Karla Gotta.

Druhý díl „Knoflíky lás­ky“ a posled­ní „Snad nám to vyjde“, pak mapu­je Ivetiny kruš­né začát­ky v Praze, samot­nou ces­tu k nahrá­vá­ní prv­ní­ho hitu, des­ky a celo­stát­ní­ho úspě­chu, a také prv­ní zami­lo­va­nost a vel­kou lás­ku.

Celá série je pak zakon­če­ná jed­ním vel­kým mil­ní­kem v živo­tě Ivety, a to neče­ka­nou a tra­gic­kou smr­tí její prv­ní lás­ky Petra Sépešiho, kte­rá nejen hlu­bo­ce zasáh­la do její­ho osob­ní­ho a pro­fes­ní­ho živo­ta, ale také ji pozna­me­na­la na dal­ší roky.

Postavy Ivety Bartošové se bra­vur­ně zhos­ti­la  hereč­ka Anna Fialová. Ta doká­za­la doko­na­le zahrát naiv­ní a stá­le plačti­vou Ivetu, jež chce, aby jí svým způ­so­bem kaž­dý milo­val. Moc se mi líbi­lo, jak pokaž­dé, když se jí nedo­stá­va­lo lás­ky­pl­ných pro­je­vů od Petra, doká­za­la lusk­nu­tím prs­tu vykouz­lit ony smut­né „psí oči“.

Někdy mi však při­šlo, že se Iveta až moc zby­teč­ně Petrovi pod­bí­zí a mar­ně tou­ží po oprav­do­vé lás­ce od flout­ka, kte­rý ji lás­ku neo­pě­tu­je stej­ně sil­ně a oprav­do­vě jako prá­vě cit­li­vá Iveta.

Petra Sépešiho skvě­le ztvár­nil mla­dič­ký a naděj­ný herec Vojtěch Vodochodský, a to tako­vým způ­so­bem, že tuhle posta­vu roz­hod­ně nemů­že mít nikdo rád. Ostatně, kdo by si zami­lo­val vel­mi ambi­ci­óz­ní­ho, tak tro­chu zakom­ple­xo­va­né­ho a mís­ty i vul­gár­ní­ho mla­dí­ka, co se sna­ží vyšpl­hat na výslu­ní slá­vy po boku krás­né a mla­dič­ké zpě­vač­ky, jež bylo nadě­le­no více talen­tu, než jemu samot­né­mu? Já roz­hod­ně ne!

Pokud se chce­te o krá­lov­ně čes­ko­slo­ven­ských dis­ko­ték dozvě­dět více, ať už zná­mé nebo méně zná­mé sku­teč­nos­ti, urči­tě si nenech­te ujít tuto mini­sé­rii. Autorům se poda­ři­lo doko­na­le vystih­nout tra­gic­ký osob­ní život legen­dy na počát­ku a vze­stu­pu její kari­é­ry a zasa­dit ho do dobo­vé­ho pro­stře­dí, jež na vás bude dýchat doslo­va ze všech kou­tů.

Photo © Voyo Originál


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové11. května 2022 Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové Minisérie nese prostý název Iveta a mapuje první kroky ke slávě Ivety Bartošové, její kariérní vzestup a vztah se zpěvákem Petrem Sepešim. Na Voyo je nyní ke shlednutí první díl třídílné […] Posted in TV Recenze
  • Karel28. července 2022 Karel Celovečerní dokumentární film “KAREL” potěší všechny příznivce a fanoušky zpěváka Karla Gotta a nechá je nahlédnout do jeho soukromí, pod ono “zlaté pozlátko velkého Mistra". Tohoto […] Posted in Dokumenty
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Atlas ptáků – Recenze – 40%1. září 2021 Atlas ptáků – Recenze – 40% Režisér a scenárista Olmo Omerzu obdržel před třemi lety na festivalu v Karlových Varech cenu za režii za svou soutěžní komediálně-dramatickou road-movie Všechno bude, jež byla později […] Posted in Filmové recenze
  • BANGER. – Recenze – 70 %21. září 2022 BANGER. – Recenze – 70 % Režisér a scenárista Adam Sedlák, tvůrce internetového seriálu Semestr, byl po uvedení svého celovečerního debutu s názvem Domestik vyzdvihován jako nový výrazný talent českého filmu, […] Posted in Filmové recenze
  • Nedělej Zagorku!31. srpna 2022 Nedělej Zagorku! „Nedělej Zagorku!“ je 74 minut dlouhý a velmi vřelý dokument o jedné z nejznámějších českých pěveckých legend, nezapomenutelné Hance Zagorové. Hanka Zagorová byla nejen skvělá zpěvačka, […] Posted in Dokumenty
  • TV Nova začala natáčet nový původní desetidílný komediální seriál o dospívání dětí a někdy také dospělých s pracovním názvem Sex O’Clock24. srpna 2022 TV Nova začala natáčet nový původní desetidílný komediální seriál o dospívání dětí a někdy také dospělých s pracovním názvem Sex O’Clock . V hlavních rolích příběhu mladých sourozenců Adama a Emy a jejich rodičů se objeví debutant Maxmilián Kocek se Sárou Korbelovou. Spolu s nimi pak další debutantka Karolin Omastová s […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Mimořádná událost6. února 2022 Mimořádná událost Událost z února 2019 na trati Studenec-Křižanov, kdy motorová jednotka jela 14 minut bez řidiče, byla jednou z inspirací režiséra Jiří Havelky k tvorbě komedie s prvky společenské kritiky. […] Posted in Filmové recenze
  • Mimořádná událost – Recenze – 50 %2. února 2022 Mimořádná událost – Recenze – 50 % Nová česká komedie režiséra a scenáristy Jiřího Havelky (Vlastníci) je volně inspirovaná skutečnou událostí, k níž došlo v únoru roku 2019 mezi Velkým Meziříčím a Martinicemi. Osobní vlak, […] Posted in Filmové recenze
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50427 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61043 KB. | 03.10.2022 - 20:10:10