Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Ivan Zachariáš

Ivan Zachariáš

Zacharias
Zacharias

Absolvent kated­ry doku­men­tár­ní tvor­by na praž­ské FAMU (1996) se postup­ně stal jed­ním z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších reklam­ních reži­sé­rů a za své poči­ny pod hla­vič­kou nej­pro­slu­lej­ších reklam­ních spo­leč­nos­tí na svě­tě zís­kal řadu pres­tiž­ních oce­ně­ní. Jeho krát­ko­me­tráž­ní sní­mek Mulit (2003) paro­du­jí­cí bolly­wo­od­ské fil­my je sou­čás­tí stá­lé sbír­ky Muzea moder­ní­ho umě­ní v New Yorku (MoMA). Točí také upou­táv­ky pro MFF Karlovy Vary. Kriminální dra­ma HBO Europe Pustina je jeho celo­ve­čer­ní režij­ní debut.

FILMOGRAFIE

  • 1994 POKOJ U TRATI (stu­dent­ský film)
  • 2003 MULIT
  • 2010 COPPA DI S ICILIA
  • 2016 PUST INA (tele­viz­ní seri­ál)

Proč jste si vybral prá­vě Pustinu jako svůj celo­ve­čer­ní debut?

To je jed­no­du­ché. Protože se mi scé­nář Štěpána Hulíka líbil a věřil jsem mu. Je to sil­né téma – není povrch­ní. Okamžitě jsem věděl, jak by to celé mělo vypa­dat a jakou atmo­sfé­ru by to mělo mít. To je vždyc­ky dob­ré zna­me­ní.

V čem se liši­lo natá­če­ní pro HBO Europe od natá­če­ní reklam­ních spo­tů?

Je to něco úpl­ně jiné­ho. Tyto dva dru­hy pro­duk­ce nejde tak úpl­ně srov­ná­vat, i když je vaše role stej­ná. Měl jsem napros­tou tvůr­čí svo­bo­du a vel­ké štěs­tí na výběr her­ců a štá­bu. Byla radost spo­lu­pra­co­vat s toli­ka talen­to­va­ný­mi lid­mi.

Snažil jste se násle­do­vat vizu­ál­ní styl evrop­ských a ame­ric­kých dra­mat? Co přes­ně vás inspi­ro­va­lo?

 Ne, ani jsem mno­ho seri­á­lů nevi­děl. Chtěl jsem, aby náš seri­ál vypa­dal spí­še jako celo­ve­čer­ní film. Něco jen oko­pí­ro­vat by mě vskut­ku netě­ši­lo.

Co je pod­le vás na Pustině výji­meč­né­ho?

Nevím, jest­li je něčím výji­meč­ná. Ale dou­fám, že je rea­lis­tic­ká. To bylo mým hlav­ním zájmem, aby vše vypa­da­lo rea­lis­tic­ky a ne jako něja­ká faleš­ná fik­ce. To je jedi­ný způ­sob, jak oslo­vit pub­li­kum.

Jak bys­te zhod­no­til svou spo­lu­prá­ci s HBO? Byla něčím spe­ci­fic­ká, nad rámec vašich pře­de­šlých zahra­nič­ních zku­še­nos­tí?

 Spolupráce byla bez­chyb­ná – a to neří­kám jen ze sluš­nos­ti. Upřímně to nemoh­lo pro­bí­hat lépe. Měl jsem ve své prá­ci napros­tou svo­bo­du a dosta­lo se mi vždy veš­ke­ré pod­po­ry.

Současný trend tak­zva­né qua­li­ty TV, jež má svou tra­di­ci pře­de­vším ve Spojených stá­tech, tíh­ne ke sta­vě­ní hra­ných fil­mů a tele­vi­ze na stej­nou úro­veň. Lze něco podob­né­ho říci o Pustině?

V to dou­fám, přes­ně o to jsem se sna­žil.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,67730 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56812 KB. | 27.06.2022 - 23:25:58