Kritiky.cz > Profily osob > Ivan Zachariáš

Ivan Zachariáš

Zacharias

Absolvent kated­ry doku­men­tár­ní tvor­by na praž­ské FAMU (1996) se postup­ně stal jed­ním z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších reklam­ních reži­sé­rů a za své poči­ny pod hla­vič­kou nej­pro­slu­lej­ších reklam­ních spo­leč­nos­tí na svě­tě zís­kal řadu pres­tiž­ních oce­ně­ní. Jeho krát­ko­me­tráž­ní sní­mek Mulit (2003) paro­du­jí­cí bolly­wo­od­ské fil­my je sou­čás­tí stá­lé sbír­ky Muzea moder­ní­ho umě­ní v New Yorku (MoMA). Točí také upou­táv­ky pro MFF Karlovy Vary. Kriminální dra­ma HBO Europe Pustina je jeho celo­ve­čer­ní režij­ní debut.

FILMOGRAFIE

 • 1994 POKOJ U TRATI (stu­dent­ský film)
 • 2003 MULIT
 • 2010 COPPA DI S ICILIA
 • 2016 PUST INA (tele­viz­ní seri­ál)

Proč jste si vybral prá­vě Pustinu jako svůj celo­ve­čer­ní debut?

To je jed­no­du­ché. Protože se mi scé­nář Štěpána Hulíka líbil a věřil jsem mu. Je to sil­né téma – není povrch­ní. Okamžitě jsem věděl, jak by to celé mělo vypa­dat a jakou atmo­sfé­ru by to mělo mít. To je vždyc­ky dob­ré zna­me­ní.

V čem se liši­lo natá­če­ní pro HBO Europe od natá­če­ní reklam­ních spo­tů?

Je to něco úpl­ně jiné­ho. Tyto dva dru­hy pro­duk­ce nejde tak úpl­ně srov­ná­vat, i když je vaše role stej­ná. Měl jsem napros­tou tvůr­čí svo­bo­du a vel­ké štěs­tí na výběr her­ců a štá­bu. Byla radost spo­lu­pra­co­vat s toli­ka talen­to­va­ný­mi lid­mi.

Snažil jste se násle­do­vat vizu­ál­ní styl evrop­ských a ame­ric­kých dra­mat? Co přes­ně vás inspi­ro­va­lo?

 Ne, ani jsem mno­ho seri­á­lů nevi­děl. Chtěl jsem, aby náš seri­ál vypa­dal spí­še jako celo­ve­čer­ní film. Něco jen oko­pí­ro­vat by mě vskut­ku netě­ši­lo.

Co je pod­le vás na Pustině výji­meč­né­ho?

Nevím, jest­li je něčím výji­meč­ná. Ale dou­fám, že je rea­lis­tic­ká. To bylo mým hlav­ním zájmem, aby vše vypa­da­lo rea­lis­tic­ky a ne jako něja­ká faleš­ná fik­ce. To je jedi­ný způ­sob, jak oslo­vit pub­li­kum.

Jak bys­te zhod­no­til svou spo­lu­prá­ci s HBO? Byla něčím spe­ci­fic­ká, nad rámec vašich pře­de­šlých zahra­nič­ních zku­še­nos­tí?

 Spolupráce byla bez­chyb­ná – a to neří­kám jen ze sluš­nos­ti. Upřímně to nemoh­lo pro­bí­hat lépe. Měl jsem ve své prá­ci napros­tou svo­bo­du a dosta­lo se mi vždy veš­ke­ré pod­po­ry.

Současný trend tak­zva­né qua­li­ty TV, jež má svou tra­di­ci pře­de­vším ve Spojených stá­tech, tíh­ne ke sta­vě­ní hra­ných fil­mů a tele­vi­ze na stej­nou úro­veň. Lze něco podob­né­ho říci o Pustině?

V to dou­fám, přes­ně o to jsem se sna­žil.


Ohodnoťte článek



Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
 • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […]
 • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […]
 • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
 • Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie8. března 2017 Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie Historické drama Masaryk vyhrál 24 ročník Českého lva. Se svými 14 nominace  získal na slavnostním gala večeru v pražském Rudolfíně dohromady 12 cen, kdy se stal film absolutním vítězem. […]
 • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […]
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
 • Oskar Hes20. října 2016 Oskar Hes Student Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka (obor muzikál) již jako dítě účinkoval v muzikálech Golem, Polská krev nebo Carmen. Několikrát se objevil i na televizních obrazovkách – […]
 • Alice Nellis21. října 2016 Alice Nellis Alice Nellis je etablovanou českou režisérkou, jejíž oceněné filmy si získaly uznání kritiky i diváků. Vystudovala anglistiku a amerikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a […]
 • Štěpán Hulík21. října 2016 Štěpán Hulík Pochází z Uherského Hradiště, vystudoval filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a následně scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Získal cenu Magnesia Litera pro objev roku […]