IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie

Janzurova

Oceňovaná fil­mo­vá, diva­del­ní a tele­viz­ní hereč­ka Iva Janžurová, kte­rá má na svém kon­tě Cenu Alfréda Radoka i Thálii a Křišťálový gló­bus za celo­ži­vot­ní pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii z 50. roč­ní­ku kar­lo­var­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu. Narodila se v Žirovnici u Pelhřimova. Po absol­vo­vá­ní praž­ské DAMU byla od polo­vi­ny 60. let opo­rou dvou elit­ních čes­kých diva­del­ních scén: Divadla na Vinohradech a poté Národního diva­dla, jehož člen­kou je dodnes. V 60. letech také zapo­ča­la svou fil­mo­vou kari­é­ru, během níž vytvo­ři­la desít­ky význam­ných rolí. Byla pova­žo­vá­na pře­de­vším za jedi­neč­nou komič­ku, ale ztvár­ni­la i řadu dra­ma­tic­kých psy­cho­lo­gic­kých rolí, např. Kočár do Vídně (1966), Petrolejové lam­py (1971) nebo Morgiana (1972). Mezi její­mi kome­di­ál­ní­mi titu­ly mají před­ní mís­to: Svatba jako řemen (1967), Pension pro svo­bod­né pány (1967) a kul­tov­ní Světáci (1969). V 70. letech se obje­vi­la v divác­ky oblí­be­ných kome­di­ích: Marečku, podej­te mi pero (1976) či Což takhle dát si špe­nát (1977). Z výraz­ných fil­mo­vých rolí v 90. letech zmiň­me např.: posta­vu stár­nou­cí nevěs­ty v povíd­ko­vém kome­di­ál­ním fil­mu Co chyt­neš v žitě (1998), za kte­rou zís­ka­la své­ho prv­ní­ho Českého lva. Druhou pres­tiž­ní soš­ku Českého lva si odnes­la za tragi­ko­me­dii reži­sér­ky Alice Nellis Výlet (2002). S reži­sé­rem Radkem Bajgarem popr­vé spo­lu­pra­co­va­la na tragi­ko­me­dii Teorie tyg­ra (2016) a napo­sle­dy na Teroristce.

 

Představte Vaši posta­vu sym­pa­tic­ké bojov­ni­ce paní Marie.

Moje hrdin­ka - paní uči­tel­ka v důcho­du - je ská­lo­pev­ně pře­svěd­če­ná, že sluš­nost, zdvo­ři­lost a vzá­jem­ná lid­ská úcta je jedi­ná mož­ná ces­ta k vyře­še­ní kaž­dé­ho pro­blé­mu občan­ské­ho spo­luži­tí. Že ve chví­li, kdy se tato její víra hrou­tí, v sobě obje­ví sílu vze­přít se bez­mo­ci, kte­rá ve vět­ši­ně z nás vyvo­lá­vá pasi­vi­tu a ztrá­tu život­ní spo­ko­je­nos­ti, tím pře­kva­pí sama sebe a své nej­bliž­ší a dou­fám, že i divá­ky.

 

S Radkem Bajgarem jste spo­lu­pra­co­va­la na tragi­ko­me­dii Teorie tyg­ra, kde jste si zahrá­la posta­vu své­ráz­né domi­nant­ní babič­ky. Pro tuto roli vše řídí­cí tchy­něTeorii tyg­ra jste se prý necha­la hod­ně pře­mlou­vat…

Ano, pro roli tchy­ně Jiřího Bartošky do Teorie tyg­ra mě oprav­du Radek Bajgar hou­žev­na­tě pře­mlou­val… Ta role byla malič­ká a moc se mi do toho nechtě­lo. Říkala jsem si, že chce moje jmé­no na pla­kát, aby zís­kal i moje pří­z­niv­ce, a ti by byli zkla­ma­ní, pro­to­že je to oprav­du malá role. Já jsem ten­krát byla v kadeř­nic­tví, nechá­va­la si česat hla­vu a vyprá­vě­la jsem kadeř­ni­ci tenhle pří­běh, jak mě pan Bajgar uhá­ní a že se mi do toho nechce. A ta kadeř­ni­ce mi říká: „Heleďte, ale ten pan Bartoška je teď tako­vej nemoc­nej, a kdy­by se s ním něco sta­lo, tak si bude­te vždyc­ky vyčí­tat, že jste tu roli nevza­la.“ Takže já jsem do toho fil­mu vlast­ně šla kvů­li Jirkovi Bartoškovi.

A jak tedy došlo k tomu, že jste s Radkem Bajgarem nato­či­la celo­ve­čer­ní film v hlav­ní roli?

Během natá­če­ní Teorie tyg­ra jsme se lépe pozna­li, do té doby jsem ho vůbec nezna­la. Já jsem pak muse­la na ope­ra­ci se srd­cem, tak­že jsem ani neby­la na pre­mi­é­ře Teorie tyg­ra. Pak se mi ozval s novou nabíd­kou, ale během toho tele­fo­ná­tu mi vlast­ně ani neřekl, o čem film bude. Že budu tero­rist­ka, jsem ale zjis­ti­la vel­mi záhy, když si mě při­je­li vyfo­tit, jak budu vypa­dat se zbra­ní. Scénář se mi ale už v té původ­ní ver­zi moc líbil. Je to hezká herec­ká pří­le­ži­tost pro­žít na plát­ně neče­ka­né pohnu­tí ve věku ženy už pono­ře­né do dnů poklid­né­ho stá­ří.

 

A jaká byla Vaše úpl­ně prv­ní reak­ce po pře­čte­ní scé­ná­ře Teroristky? Tentokrát šlo o roli, kte­rou Vám psal Radek Bajgar pří­mo na tělo.

Radek Bajgar mě pře­kva­pil. V ten den, kdy posbí­ral snad všech­ny ceny za Teorii tyg­ra na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Novém Městě nad Metují a já tam sho­dou okol­nos­tí pře­bí­ra­la cenu za role v čes­kých kome­di­ích, mi sdě­lil, že mi píše fil­mo­vou roli. Už umím být k tako­vým hez­kým zprá­vám rezer­vo­va­ná, ale po čase jsem ve vel­ké obál­ce oprav­du obdr­že­la scé­nář. Napsala jsem mu ten­krát: „No, pane jó, ten­to­krát mě nebu­de­te muset pře­mlou­vat, tahle Marie - to je jako sest­ra Kristy z Kočáru do Vídně.“ Už to samo oso­bě bylo fas­ci­nu­jí­cí, i když tenhle výraz je na mě moc exal­to­va­ný, řek­la bych, že pro hereč­ku je tahle role dost dob­rá nabíd­ka.

Pokud bys­te měla zavzpo­mí­nat na natá­če­ní, jak to pro­bí­ha­lo včet­ně Vašeho neleh­ké­ho výcvi­ku stří­le­ní a ovlá­dá­ní zbra­ně?

Přípravy za mě obsta­rá­val vel­mi vlíd­ný štáb včet­ně výtvar­ni­ce kos­tý­mů Kataríny Hollé, kte­rá mě nedáv­no bra­vur­ně oblék­la do ang­lic­ké krá­lov­ny Alžběty II. v Audienci u krá­lov­ny ve Stavovském diva­dle. Výtvarnice kos­tý­mů pře­da­la reži­sé­ro­vi náhle­dy na 150 mých mož­ných pře­vle­ků. Připravovali mě oprav­du šetr­ně, i instruk­tor přes zbra­ně mi ve střel­ni­ci vysvět­lil roz­díl mezi pis­to­lí a revol­ve­rem s decent­ně uta­jo­va­nou jis­to­tou, že hází na stě­nu hrách.

Režisér Radek Bajgar zmí­nil, že Teroristka je pri­már­ně o bez­mo­ci člo­vě­ka pro­ti zvů­li a aro­gan­ci moc­ných. Kdy Vy osob­ně cíti­la ve svém živo­tě nej­víc bez­moc­ná?

Rozhodně jsem bez­moc zaží­va­la v nor­ma­li­zač­ní době, kdy jsem dosta­la scé­nář, těši­la jsem se na něj a pak mi řek­li, že nemůžu hrát, pro­to­že jsem nepo­de­psa­la… Pamatuju si na tako­vou situ­a­ci, kdy už jsem měla začít točit film, doma jsem měla novo­ro­ze­nou Theodorku a kvů­li té roli jsem se sna­ži­la pře­ru­šit koje­ní. A pak z natá­če­ní stej­ně sešlo. Tak to mi z toho vše­ho bylo hod­ně špat­ně, ale konec­kon­ců jsem si to zavi­ni­la sama, nemě­la jsem být tak nedo­čka­vá. Takových pří­pa­dů s odmít­nu­tím na posled­ní chví­li byla celá řada. Filmovou pro­fe­si už jsem měla zvlád­nu­tou, jak nej­lé­pe jsem umě­la, a pak při­šel tenhle utrum. Chodila jsem se stá­le na vyš­ší mís­ta ptát, proč nesmím fil­mo­vat, a sna­ži­la jsem se být odváž­ná, ale zbraň jsem s sebou teda nemě­la! (smích)

 

Marie řeší morál­ní i tech­nic­ké pro­blémy vraž­dy, a i Vy jste se vyjá­d­ři­la, že nabít bro­kov­ni­ci je oprav­du fuš­ka. Kdybyste se vy roz­hod­la pro­blém řešit stej­ně radi­kál­ně jako Marie, řeši­la bys­te spíš to morál­ní dile­ma, nebo tech­nic­ké obtí­že?

Pro mě by roz­hod­ně bylo těž­ší to morál­ní hle­dis­ko, aniž bych se teda chtě­la nějak vychlou­bat, že zvlá­dám puš­ku! Já jsem se to vždyc­ky nau­či­la jen na chví­li, kdy se natá­če­lo. Morální otáz­ka je i pro Marii slo­ži­tá. Ona k té vraž­dě dospí­vá pozvol­nou ces­tou, není to dílo oka­mži­ku. Je to něco, co se v ní postup­ně hro­ma­dí. Marie má vro­ze­nou sluš­nost a zdvo­ři­lost, víru, že se na všem dá domlu­vit v kli­du a s rozu­mem, a to se v ní všech­no jed­no za dru­hým boří. Morální opráv­ně­nost v ní nako­nec sply­ne s poci­tem bez­mo­ci, a je to hoto­vý.

 

Eva Holubová, kte­rá s vámi v Teroristce hra­je, o Vás řek­la, že jste čis­tý a nepo­mstych­ti­vý člo­věk, a že prá­vě pro­to jste v posta­vě Marie tak auten­tic­ká. Změnil tenhle film váš názor na pomstu a odpla­tu?

Ne, mys­lím si, že ne. Občas mám pocit, že na mě někdo má pif­ku a ška­re­dě na mě mys­lí. Dějí se mi na jeviš­ti nepří­jem­né věci, a to si vždyc­ky říkám, kdo­pak to na mě zase vysí­lá nepří­jem­né vlny! A pak takhle roze­vřu ruce a říkám: „A zpát­ky běž­te na toho, kdo je na mě poslal!“ (smích) Je to tako­vá moje hra. Ale po nepří­te­li se nepí­dím a mys­lím, že je to hroz­ná náma­ha. Byla jsem kdy­si u jed­no­ho léči­te­le a tam mi pro­zra­di­li, že řada jejich kli­en­tů jsou lidé, kte­ří se sna­ži­li vyu­žít něja­ké své síly k úto­ku na nepřá­te­le. To se pro­ti nim nako­nec vždyc­ky obrá­ti­lo, úpl­ně je to roz­lo­ži­lo. Možná je to taky tako­vá pohád­ka, ale mám blíz­ko tomu věřit.

Jaké máte dal­ší plá­ny, jste neu­vě­ři­tel­ně aktiv­ní: hra­je­te, píše­te, reží­ru­je­te, ale jste v nepo­sled­ní řadě máma a babič­ka pěti vnou­čat, s tou­to vel­kou rodi­nou žije­te v jed­nom domě. Která z těch­to rolí vás momen­tál­ně napl­ňu­je nej­víc?

Těch rolí je dost, jenom Vy jste jich teď vyjme­no­va­la pět. A vždyc­ky, když jsem na diva­dle měla tře­ba těch pět rolí záro­veň, tak mě nej­víc bavi­lo, že se to stří­dá. Mít tyhle věci hez­ky pohro­ma­dě a při­tom kaž­dou jin­de je vel­mi výhod­né. Já hroz­ně ráda jez­dím ven do pří­ro­dy, k nám na cha­lu­pu, a na to v posled­ní době nemám moc času, tak­že mě to tro­chu zne­po­ko­ju­je. Soukromé rados­ti na svůj úkor dost flá­kám a vnouč­ky teda zane­dbá­vám trestu­hod­ně, ti už si na to chudá­ci zvyk­li. Já už je teď i doce­la vyu­ží­vám pro sebe. Písknu na Theodorčiny dva chlap­ce, že potře­bu­ju nalo­žit nebo vylo­žit auto. Sabinčin Vincentek mě čas­to navi­gu­je přes počí­ta­čo­vé záha­dy, Áďa peče skvě­lé muf­fi­ny a balí nám je na ces­tu na zájezdy… Theodorka je doku­men­ta­rist­ka a její­mu nej­star­ší­mu už je šest­náct, má na YouTube svůj kanál a tam uve­řej­ňu­je svo­je pořa­dy. Donedávna se to jme­no­va­lo Dva gau­ne­ři. Půjčila jsem jim pro natá­če­ní svo­ji vinár­nu a oni si v ní udě­la­li fan­tasma­go­ric­kou labo­ra­toř̌. Nevěřila jsem, že to půjde ukli­dit, ale zvlád­li to. A ten úpl­ně̌ nejmen­ší, šes­ti­le­tý Toníček, mi dneska při­šel poru­čit: „Nevař, Ivčo, my Ti dáme oběd - bažan­ta!“ A zrov­na vče­ra jsem mu troš­ku s oba­va­mi svě­ři­la kra­bi­ci vají­ček, aby je odne­sl po scho­dech mamin­ce, a on to tak hrdě zvlád­nul! Takhle my se v tom našem domě míjí­me a aspoň na chvil­ku se všich­ni vidí­me.

 

Spoluautor roz­ho­vo­ru s Ivou Janžurovou: Jana Chmelíková


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […]
  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […]
  • Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny7. července 2018 Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny „Létající Čestmír léta tam a zpět Já ho podezřívám, že zná jiný svět“ Co nám režisér Václav Vorlíček nabídl tentokrát? Fantazie pánů Vorlíčka a Macourka se tentokrát vydala do malého […]
  • Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli16. srpna 2018 Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli V druhé polovině srpna a v září se uskuteční natáčení české černé komedie Teroristka režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra). Černá komedie vypráví o učitelce v důchodu v podání […]
  • Magický hlas rebelky (2014)7. srpna 2014 Magický hlas rebelky (2014) Marta Kubišová, hudební symbol let šedesátých (v Československu), několikanásobná zlatá slavice (z doby, kdy ta soutěž - jak pevně věřím - ještě měla nějakou vypovídací hodnotu) a […]
  • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip […]
Další naše články...