Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Italské léto - román o šanci na nový začátek

Italské léto - román o šanci na nový začátek

large 1
large 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete Itálii? Chcete zažít nád­her­ný pří­běh třech žen o živo­tě, o hle­dá­ní smys­lu živo­ta a nejen to? Nezapomeňte při­ba­lit do své­ho ces­tov­ní­ho kuf­ru tuto nád­her­nou kni­hu. Věřte, že nebu­de­te lito­vat. I já jsem si ji při­ba­li­la a dovo­le­nou jsem si s ní báječ­ně uži­la. 

Francesca, Allegra a Sophia, tři roz­díl­né ženy, tři gene­ra­ce, tj. mat­ka, dce­ra a babič­ka. Tyto ženy se spo­leč­ně obje­ví na jed­né dovo­le­né v Itálii, kde pro­ži­jí nesku­teč­né zážit­ky. Sophia by byla ráda, aby si obě ženy, její dce­ra i vnuč­ka uvě­do­mi­ly, co zna­me­ná rodin­né pou­to, jak je důle­ži­té mít se o koho opřít. Doposud to pro ně byly jen prázd­ná slo­va. Francesca je nesku­teč­ná wor­ko­ho­lič­ka, kte­rá vidí jen svou prá­ci v reklam­ní agen­tu­ře a vůbec si neu­vě­do­mu­je, že má vlast­ně dce­ru, kte­rá ji teď oprav­du hod­ně potře­bu­je. Prakticky se obě odci­zi­ly a ani jed­na si to nechce při­znat. Allegra řeší svůj vztah s mat­kou tak, že se dá dohro­ma­dy s jed­nou par­tou, kte­rá má potí­že s dro­ga­mi. Najdou všech­ny tři spo­leč­nou řeč? Co vlast­ně je v Itálii čeká? Změní Francesca svůj vztah ke své dce­ři a k prá­ci? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do báječ­né­ho let­ní­ho čte­ní. Rozhodně vás čeká spous­ty kávy, výbor­ná piz­za i tira­mi­su. Vše v jed­né kni­ze, vše v jed­nom romá­nu.

Kniha se mně moc líbi­la. K recen­zi jsem si ji vybra­la pod­le výbor­ných refe­ren­cí a nezkla­ma­la mě. Zpočátku se děj tro­chu táhl a čeka­la jsem, co bude dál. Nakonec mě ale v polo­vi­ně román začal hod­ně bavit a pak už jsem si čte­ní uži­la až do kon­ce. Mám moc ráda romá­ny s ces­to­va­tel­skou téma­ti­kou. Letos jsem už pře­čet­la něko­lik romá­nů z této báječ­né desti­na­ce. Hned bych se tam urči­tě podí­va­la. Itálie je nád­her­ná, okouz­lu­jí­cí, plná úžas­ných vůni, kte­ré jsem si díky romá­nu uží­va­la plný­mi douš­ky. Doporučím ho všem milov­ní­kům Itálie, kávy, všem ces­to­va­te­lům i roman­tic­kým duším. Na kni­ze se mně moc líbi­lo spo­je­ní tří gene­ra­cí. Autorka pou­ká­za­la na důle­ži­tost rodi­ny, jak je snad­né pře­hlíd­nout, že nás děti vlast­ně tak potře­bu­jí, aniž si to uvě­do­mu­je­me. Autorčin styl psa­ní mě pros­tě baví a ráda bych si pře­čet­la její dal­ší kni­hy. Román má cel­kem 36 kapi­tol, 392 stran a je zakon­čen podě­ko­vá­ním autor­ky. Moc se mně líbi­lo, jak autor­ka stří­da­la vypra­vě­če a bylo tak úžas­né sle­do­vat, jak jed­not­li­vé situ­a­ce pro­ží­vá mat­ka, dce­ra a babič­ka.

Příběh slad­ký jako gela­to, hoř­ký jako espres­so a jis­kři­vý jako pro­sec­co.

Okouzlující román o rodi­ně, lás­ce, rodin­ném pou­tu, roman­ti­ce i ital­ském jíd­le. To vše vás čeká v jed­nom let­ním romá­nu Jennifer Probstové.

Ukázka z kni­hy:

Máma si zača­la mnout prs­ty ges­tem, kte­ré pro ni bylo typic­ké, když cíti­la ner­vo­zi­tu. „Dneska jsem vám při veče­ři chtě­la něco říct.“

Naježila jsme se. „Musíš zby­tek týd­ne pra­co­vat na něja­kém pro­jek­tu?“

„Ne! Ne, miláč­ku, říka­la jsem ti, že po zby­tek výle­tu pra­co­vat nebu­du. Je to jen něco, co jsem vám chtě­la pově­dět, ale teď na to není vhod­ná chví­le. Chceš si pro­hléd­nout kopu­li a vylézt po scho­diš­ti? Já tady zůsta­nu s non­ni. Vyfoť mi to!

Rozhodně se cho­va­la podiv­ně, nej­spíš šlo však jen o něja­kou hloupost, kte­rou pova­žo­va­la za důle­ži­tou. Procházela jsem se kolem a pro­hlí­že­la zbý­va­jí­cí kap­le, když se ke mně při­loudal Ian. „Připravená na vyhlíd­ku?“ zeptal se. „Máma s tátou ji vyne­chá­va­jí.“

„Máma s non­ni taky. Což je poně­kud trap­né.“

„Proč?“

Ukázala jsem na Mary a Raye, kte­ří už nad­še­ně stou­pa­li po scho­dech. Ian se zazu­bil. „Prima, teď budu mít něco, čím si můžu z rodi­čů uta­ho­vat.“

Vyšli jsme po toči­tém scho­diš­ti a ces­tou se zasta­vo­va­li, abychom zblíz­ka obdi­vo­val detai­ly rozet a vit­rá­ží. Při pohle­du dolů na vel­ko­le­pou mra­mo­ro­vou kaza­tel­nu se mi tro­chu zato­či­la hla­va - všech­na ta nád­her­ná umě­lec­ká díla se najed­nou téměř neda­la pojmout.

Oficiálně jsem upadla do umě­lec­ké­ho kóma­tu.

Několik slov o autor­ce:

Jennifer Probstová

Dle svých před­stav chtě­la být Jennifer Probstová vždy spi­so­va­tel­kou. Když jí bylo dva­náct, napsa­la úpl­ně prv­ní milost­ný pří­běh. Od té doby už byla k neza­sta­ve­ní. Díky hrdin­kám svých romá­nů se nau­či­la mno­ho - mít hla­vu vzty­če­nou a jít kupře­du, i přes­to­že vás sví­ra­jí oba­vy, vyža­do­vat ve vzta­zích respekt, umož­nit kom­pro­mis, sny, ale také nezá­vis­lost.

Jennifer Probstová žije v nád­her­ném údo­lí řeky Hudson sever­ně od New Yorku. Ačkoli je váš­ni­vou ces­to­va­tel­kou, vždy ji to táh­ne zpět do hor. Vystudovala ang­lic­kou lite­ra­tu­ru, ale zku­si­la si také prá­ci uči­tel­ky jógy, ces­tov­ní dele­gát­ky, koor­di­ná­tor­ky sezna­mo­va­cích akcí, a dokon­ce pro­dá­va­la pojiš­tě­ní. Chtěla být pilot­kou, arche­o­lož­kou, taneč­ni­cí, ale i maji­tel­kou vinic. Vším, čím chtě­la být, byla - pro­střed­nic­tvím svých romá­nů.

Pod znač­kou Ikar jí vyšla tri­lo­gie „Stavitelé snů“ - Miluj mě vším (2020), Miluj mě jak­ko­li (2019) a Miluj mě kde­ko­li (2019).

Autor: Jennifer Probstová

Přeložila: Zuzana Hanešková

Žánr: román pro ženy, belet­rie, roman­ti­ka

Vydáno: 2022, Ikar, Euromedia, Praha

Počet stran: 392

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4796-9

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,16536 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60044 KB. | 19.08.2022 - 15:42:11