Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Iron Man

Iron Man

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hollywoodští tvůr­ci zarpu­ti­le zmen­šu­jí řady igno­rant­ských divá­ků, kte­ří ve svém dosa­vad­ním neo­sví­ce­ném živo­tě nemě­li tu čest setkat se s pokres­le­ný­mi strán­ka­mi komik­sů. Jak jinak si vysvět­lit tu úpor­nou sna­hu sta­vět děj fil­mu na kom­bi­na­ci akč­ních klišé v podo­bě skvě­lých vizu­ál­ních efek­tů, super­hr­di­no­vi, jeho dív­ce a sou­bo­ji s opo­vr­že­ní­hod­ným padou­chem? Ale již ticho v sále, Iron Man při­chá­zí...
S hlav­ním hrdi­nou Tonym Starkem, kte­ré­ho hra­je Robert Downey Jr. (mož­ná ho zná­te jako vyni­ka­jí­cí­ho alko­ho­lic­ké­ho novi­ná­ře z fil­mu Zodiac), se sezná­mí­me poně­kud pře­kot­ným způ­so­bem, kte­rý nazna­ču­je, že reži­sé­ra Jona Favreaua tla­čí ve střiž­ně čas. Přestože film tako­vé dvě hodin­ky trvá, Favreau evi­dent­ně na pla­ce musel prás­kat bičem, aby mu her­ci skrz akč­ní obruč ská­ka­li a pří­liš mu do toho nekafra­li.

Iron Man je akč­ní hit. Alespoň tak­to jej vět­ši­na recen­zen­tů bude v našich luzích a hájích uvá­dět. Zda sklouz­nou do podob­ně nepod­lé­za­vé tóni­ny jako já nevím, ale na tom sním­ku se najdou i pra­vé a nefal­šo­va­né kla­dy, o kte­rých seri­oz­ní pozo­ro­va­tel musí podat podrob­né hlá­še­ní. Tak pře­de­vším vizu­ál­ní efek­ty jsou tak vybrou­še­ným vývoz­ním arti­k­lem, že by je hamoun­ský reži­sér Favreau mohl roz­dá­vat chud­ším fil­ma­řům do ešu­su jako guláš v kan­týně. Z plát­na na vás dýchá síla mecha­nic­kých paží a z robot­nic­ké­ho oble­ku jde nefal­šo­va­ný strach.

Dále se na plát­ně nechá­vá zvěč­nit celebri­ta z řad nej­při­taž­li­věj­ší – Gwyneth Paltrow (není obtíž­né si ji zami­lo­vat napří­klad v ulít­lém fil­mu vždy fekál­ně nala­dě­ných bra­trů Farrellyů Těžce zami­lo­ván). Že to s vizá­ží skrom­né hol­ky od ved­le, kte­rá vypa­dá jako sexu­ál­ní bohy­ně a přes­to nemá po svém boku stat­né­ho milen­ce, umí, vás oblí­be­ná hereč­ka pře­svěd­čí i v Iron Manovi.

Pokud něco Iron Mana od zbyt­ku komik­so­vé par­ty odli­šu­je, pak je to sou­stře­dě­ný výkon Roberta Downeyho Jr., kte­rý dodá­vá hlav­ní­mu hrdi­no­vi auru geni­ál­ní­ho inte­lek­tu spo­je­né­ho s roz­pus­ti­lým suk­nič­kář­stvím. Inu kom­bi­na­ce, kte­rou z mých přá­tel nemá snad nikdo (lidi z redak­ce Playall.cz osob­ně neznám, tak nevím;).

Verdikt: Čtyři hvěz­dič­ky tedy s odře­ným ple­cho­vým kruný­řem, Iron Mane. Za ty efek­ty to zkrát­ka sto­jí vidět ješ­tě jed­nou. Ovšem co se týče zbyt­ku, tak ori­gi­na­li­tou tvůr­ci hýří asi stej­ně jako stroj s neli­cho­ti­vým názvem kopír­ka.

Průměr:
Select rating

Blbosr

Nic moc

Ujde

Dobrý

Výborný

Průměr: 4 (4 votes)

Iron Man

Recenze

Premiéra týd­ne

Vložil Lubomír Hort, 1. Květen 2008 - 20:41


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90596 s | počet dotazů: 253 | paměť: 58110 KB. | 13.08.2022 - 22:45:50