Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Iron Man 3,kto sa pridá k hereckému týmu?a akú úlohu ide?

Iron Man 3,kto sa pridá k hereckému týmu?a akú úlohu ide?

Avengers promo pics 43
Avengers promo pics 43

Guy Pearce,ten­to rok je preňho hviezdny,aj keď prá­ve beží v kinách (zatiaľ)prepadák Lockaut(momen­tál­ne má za týž­deň zaro­be­né nece­lých 8 000 000 $,síce film stál smieš­nych 20 000 000 $ napriek tomu je to veľ­mi sla­bý výsle­dok.Guyovím esom v ruká­ve je Prometheus,jeden z najo­ča­ká­va­nej­ších fil­mov roka(očakáva sa že film zaro­bí cca 700 000 000 $) a uro­bí tak z Guya Pearce hviez­du naj­väč­šie­ho formátu.Hviezdou sa mohol stať už v roku 2005,vtedy mu Christopher Nolan pon­úkol rolu BATMANA/Brucea Wayna!Ktorú odmi­e­tol z tvrdením,že sa necí­ti ako komi­xo­vý hrdina.Čo sa zme­ni­lo teraz?pravdepodobne si uve­do­mil že bez veľ­kých bloc­kbaste­rov sa neza­o­bí­de ani komor­ný herec a verte,že nič vám nena­kop­ne kari­é­ru tak ako komi­xo­vý film,ktorý zaro­bí stov­ky mili­ó­nov dolá­rov.Guy si je toho vedo­mý a tak jed­ná z vede­ním štúdia Marvel o úlo­he v Iron Manovi 3.
Guy by si mal zahrať gene­tic­ké­ho ved­ca Aldricha Killiana.

Je zná­me nie­koľ­ko mesiacov,že Iron Man 3 bude voľ­ne zalo­že­ný na sérií Warren Ellis šies­tu tému Extremis,vedec kto­rý vytvo­ril nano­tech­no­ló­giu kto­rá sa neskôr dosta­la aj do Stark tech­no­ló­gií a aj sa znej sta­la nano­tech­no­ló­gic­ká hrozba.Tým by všet­ko do seba výbor­ne zapadlo,Ben Kingsley si neza­hrá Mandarína ale zlo­du­cha kto­rý bude zod­po­ved­ný za šíre­nie nano­bo­tóv a Guy Pearce bude ten kto­rý ich vytvorí.Prezident štúdia Marvel nám aj pood­ha­lil troš­ku z deja.Tony Stark(Robert Downey.Jr) by sa mal vrátiť(ako v prvom filme),späť do jaskyne,z kto­rej by sa mal vďaka svo­jej inte­li­gen­cií dostať von.Shane Black(Kiss Kiss Bang Bang) pre­be­rá žezlo po Jonovi Fraveovi,ten sa pre­su­nul na mies­to pro­du­cen­ta a zby­tok herec­ké­ho osa­den­stva ostá­va nezme­ne­ná z posled­né­ho Iron Mana 2.

Iron Man 3 sa začne natá­čať už bud­úci mesiac,do kín by mal dojsť 3.Mája 2013,tešíme sa a veľ­mi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70557 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56214 KB. | 29.05.2022 - 14:44:11