Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka

Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka

IM3

Návrat ve tře­tím dílu Iron Mana se poda­řil. Změna reži­sé­ra jde fil­mu k duhu. Shane Black je v tom­to akč­ním fil­mu nový reži­sér, na akci není až tak dob­rý. Ale jako jeden z nej­ú­spěš­něj­ších scé­náris­tů napsal scé­nář k tře­ba k fil­mu Smrtonosná zbraň, Poslední skaut a i neú­spěš­né­mu fil­mu Dlouhý poli­bek na dobrou noc, dal celé­mu fil­mu nový cha­rak­ter, kte­rý je více na posta­vy. Hlavně Tony Starkovi dal trau­ma, kte­ré jeho cho­vá­ní poznamenalo.Tony Stark už není tak sebe­vě­do­mý mag­nát, kte­rý si uží­vá své­ho živo­ta, ale má po posled­ní akci v New Yorku čer­né můry a je tím pozna­me­na­ný. Nespí a ochra­ňu­je své blíz­ké. Pepper Potts je jeho pří­tel­ky­ní a chce ji ochrá­nit, a tak si sta­ví desít­ky nových brně­ní a zkou­ší stá­le a nové funkce.3. Dílem Iron Mana se zavr­ši­la i tri­lo­gie maji­te­le Stark Industries, kte­rý si sta­ví svo­je moder­ní elek­tro­nic­ké brně­ní. V prv­ním díle bojo­val pro­ti své­mu býva­lé­mu kole­go­vi. V dru­hém díle bojo­val pro­ti kole­go­vi své­ho otce a teď ve tře­tím jeho boj má ješ­tě vět­ší­ho protivníka.Přechod k nové­mu sty­lu, kte­rý je více na trau­ma­ta a strach o své blíz­ké, celé­mu fil­mu pro­spěl. Je o dob­rý kou­sek lep­ší, než dru­hý díl, kte­rý byl pros­tě jenom vycpáv­kou mezi prv­ní, úspěš­ným, a tře­tím dílem. Protivník, pří­pad­ně jeho pod­ří­ze­ní, jsou zdat­ným sou­pe­řem a v někte­rých věcech i lep­ší, než Tony Stark ve svém brnění.Velice k duchu celé­ho fil­mu jde i Tony Stark bez své­ho brně­ní, a tak je vidět, že jde o nor­mál­ní­ho člo­vě­ka, kte­rý má pou­ze o troš­ku více peněz 🙂 než já. Dokáže s malým roz­poč­tem, když nemá dostup­né funkč­ní brně­ní v nej­no­věj­ší ver­zi, udě­lat nej­leh­čí brně­ní Iron Mana na svě­tě.

Ben Kingsley jako jeho pro­tiv­ník je veli­ce dob­ře zvo­len. Tak vel­ký herec nehra­je pro pení­ze, ale pro zába­vu, a tak jako pro­tiv­ník je znač­ným pro­blé­mem.

U kaž­dé­ho fil­mu je nej­dů­le­ži­těj­ší finá­le celé­ho fil­mu. Po akci s lid­mi, kte­ří jsou vypad­lí z leta­dla, je závě­reč­ná akce umís­tě­na na palu­bu lodě na ropu. Akce je o efekt­ní, ale nepře­hled­ná, pro­to­že si Tony Stark udě­lal více robo­tů, kte­ří mu v boji pro­ti Mandarinovi pomá­ha­jí. Čas od času jsem uva­žo­val, že by to někdy chtě­lo nato­čit něja­kou akci zpo­ma­le­ně, jako tře­ba natá­čí Michael Bay. Jde jenom o vychut­ná­ní urči­tých čás­tí akce, kte­ré si člo­věk v reál­ném prů­bě­hu akce nestih­ne všim­nout.

Mne se film líbil nej­ví­ce ze všech Iron Manů, sice nemá na Avengers, ale akce je to dob­rá. Člověk se i zaba­ví. Nejen hláš­ka­mi Tonyho Starka, jeho krát­ko­do­bým sidekick v puber­tál­ním věku, ale i čas od času i zábav­ný­mi vtíp­ky na pro­tiv­ní­ky a vtíp­ky s nefunkč­ním a zabu­do­va­ným brně­ním v posled­ní ver­zi.


Foto: Walt Disney Pictures / Zade Rosenthal


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40534 s | počet dotazů: 232 | paměť: 55187 KB. | 02.08.2021 - 06:03:25