Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Iron Man 3 [85%]

Iron Man 3 [85%]

iron man 3 06
iron man 3 06
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběhy Tonyho Starka ali­as Iron Mana pat­ří mezi těmi komik­so­vý­mi k těm nej­ob­lí­be­něj­ším a kasov­ně nej­vý­dě­leč­něj­ším. S dru­hým dílem ovšem Tonyho lesk a slá­va opro­ti prv­ní­mu dílu poně­kud uva­dla a mno­hým fanouškům, mě včet­ně, dru­hý díl moc nevo­něl. V Marvelu se naštěs­tí pro tře­tí díl roz­hod­li jít jinou ces­tou a pro režii a spo­lu­prá­ci na scé­ná­ři při­zva­li Shanea Blacka, člo­vě­ka jež napsal prv­ní Smrtonostnou zbraň a pře­de­vším Posledního skau­ta. Fanouškovská oče­ká­vá­ní šla naho­ru. Podařilo se dotla­čit do kin solid­ní komik­so­vý nářez?

Tony se po udá­los­tech v New Yorku z kon­ce Avengers nemů­že vrá­tit zpět do nor­mál­ní­ho živo­ta. Setkání s mimo­zem­ský­mi vojá­ky, ato­mo­vou bom­bou a bohy z jiných pla­net mu se svě­tem tro­chu zamá­va­lo. Začíná trpět nejis­to­tou, že i přes své schop­nos­ti nebu­de schop­ný uchrá­nit to, na čem mu zále­ží nej­ví­ce. Tenhle pocit je navíc umoc­něn v momen­tě, kdy o sobě začne dávat vědět nový tero­ris­ta, kte­rý si říká Mandarin. Ten začí­ná ote­vře­nou vál­ku pro­ti spo­je­ným stá­tům a vyu­ží­vá k tomu dosud nevi­dě­né­ho dru­hu výbuš­ných nálo­ží, kte­ré obě­ti doslo­va vyma­žou z povrchu zem­ské­ho. Tony se v záchva­tu hně­vu roz­hod­ne skr­ze tele­viz­ní vysí­lá­ní toho­to tero­ris­tu pří­mo kon­fron­to­vat, což se sta­ne jed­nou z jeho osu­do­vých chyb. Stejně jako fakt, že před lety odmí­tl podí­let se revo­luč­ním pro­jek­tu úpra­vy lid­ské DNA. Každá akce totiž vyvo­lá svo­ji reak­ci.

iron-man-3-image02

Je jas­né, že dosti lidem troj­ka Iron Mana upl­ně nesed­ne. Black se totiž roz­ho­dl jít úpl­ně jiným smě­rem než Jon Favreau v pře­de­šlých dvou fil­mech, zatím­co si vypůj­ču­je i něja­ké ele­men­ty z Iron Mana, kte­ré­ho jsme moh­li loni vidět v Avengers. Především ale neza­po­mí­ná na to co dělá Tonyho Tonym, tedy jeho cha­rak­te­ris­tic­ký humor a per­so­nu. Ta se totiž minu­le kvů­li osob­ním pro­blé­mům dostal až nepři­ro­ze­ně do poza­dí a ve výsled­ku to nebyl ten zábav­ný Iron Man jako dří­ve. Shane Black tady ovšem řeší osu­do­vé otáz­ky, mno­hy podob­né těm v dru­hém díle, kte­ré nechá ovšem sil­ně opí­rat prá­vě o to co dělá toho­to komik­so­vé­ho hrdi­nu tím, co si oblí­bi­li fanouš­ci po celém svě­tě. I když tak Tony znač­nou část fil­mu trá­ví v pozi­ci naru­še­né­ho a poni­če­né­ho cha­rak­te­ru, jeho oso­bi­tý výraz nemi­zí. A to ani přes­to, že sní­mek nabí­zí hned něko­lik ved­lej­ších cha­rak­te­rů, kte­ré půjdou hlav­ní­mu hrdi­no­vi po krku.

U cha­rak­te­rů ve fil­mu je ješ­tě dal­ší věc. Tvůrcům se poved­lo něco, co už se u bloc­kbus­te­rů téměř nevi­dí. Ať už máte totiž trai­le­ry a ukáz­ky nakou­ka­né sebe­víc, hlav­ní zvra­ty a vývoj pří­bě­ho­vých linií je vám skryt až do návštěvy kina. A věř­te mi, mnoh­dy to sto­jí za to. S vel­kým množ­stvím cha­rak­te­rů se samo­zřej­mě odví­jí dru­hý neduh, že někte­ré nedo­sta­nou tolik pro­sto­ru, jak by si zaslou­ži­li, nicmé­ně na dru­hou stra­nu to někdy není na ško­du. Tony i Rhodey mají své momen­ty, kte­ré občas až zavá­ně­jí bud­dy movies let dáv­no minu­lých, tvůr­ce viru Extremis Aldrich Killian v podá­ní Guye Pearce má pro­sto­ru také dosta­tek, stej­ně jako tero­ris­ta Mandarin v podá­ní Bena Kingsleyho. Ostatní mají na plo­še dvou hodin ale­spoň své povin­né ště­ky, tak­že po cha­rak­ter­ní strán­ce bych pro­blém nevi­děl.

IF

A vůbec, hlav­ním pro­blé­mem sním­ku jsou mys­lím pře­de­vším oče­ká­vá­ní fanouš­ků. Black totiž ser­ví­ru­je něco o tro­chu jiné­ho než ostat­ní Marvelovky a tak může para­dox­ně znač­ná část fanouš­ků kino opouš­tět zkla­ma­ná. Já spí­še dopo­ru­ču­ji tro­chu jiný pří­stup. Očekávání sní­žit úpl­ně na mini­mum, dát si jeden trai­ler a vyra­zit. Black tu totiž neskrý­vá svo­ji not­nou inspi­ra­ci v deva­de­sát­kách, kte­rá se odrá­ží na vyprá­vě­ní celé­ho pří­bě­hu, stej­ně tak jako na cho­vá­ní postav a vůbec ne účas­ti někte­rých ved­lej­ších cha­rak­te­rů, bez kte­rých by tato fůze moder­ní­ho komik­su se srd­cem v deva­de­sá­tých letech jed­no­du­še nešla.

Jednoduše, Iron Man 3 je něco jiné­ho, než oče­ká­vá­te. Tak jako tak to ovšem nezna­me­ná, že je špat­ný. Dokonce ve svém zhod­no­ce­ní dojdu tak dale­ko, že si dovo­lím tvr­dit, že mini­mál­ně pro mně Black nato­čil zatím nej­lep­ší­ho Iron Mana vůbec. Ačkoliv totiž film obsa­hu­je hned něko­lik chyb, mnoh­dy i zásad­ních, roz­ho­dl jsem se je s úsmě­vem na tvá­ři igno­ro­vat. Třetí dob­ro­druž­ství ple­cho­vé­ho obrán­ce je totiž rafi­nov­né, zábav­né, osvě­žu­jí­cí a ačko­liv si plno­tuč­né­ho Iron Mana uži­je­te ve znač­ně men­ší míře, než v pře­de­šlých dvou fil­mech, není to úpl­ně na ško­du. Zábava je to tak jako tak, ať už vás nová podo­ba tony­ho strh­ne nebo ne. Pořád je to totiž prvotříd­ní ukáz­ka toho, že komiksy na fil­mo­vé plát­no pat­ří, pokud je jim věno­vá­na dosta­teč­ná péče od schop­ných tvůr­ců a dosta­teč­ný finanč­ní základ.

iron-man-3-04

Tony a jeho pří­běhy, ten­to­krát pod direk­cí a pod­le not od kul­tov­ní­ho tvůr­ce pře­lo­mu let osm­de­sá­tých a deva­de­sá­tých. Není to sice tako­vý Tony jaké­ho jsme si zvyk­li vídat, ale je to tako­vý Tony jaký má být. Shane Black dik­tu­je parád­ní komik­sov­ku, kte­rá zaklá­dá téměř vše na oso­bi­té per­so­ně hlav­ní­ho hrdi­ny a to se jí také daří. Při pro­pa­ga­ci kla­me tělem a v kině nabí­zí hned nejed­no přkva­pe­ní. Přidejte napros­to parád­ní obsa­ze­ní a máte jed­no z nej­ná­pa­di­těj­ších, nej­ra­fi­no­va­něj­ších a nej­zá­bav­něj­ších komik­so­vých adap­ta­cí, kte­ré Marvel a vůbec i ostat­ní komik­so­vá vyda­va­tesl­tví posla­la na fil­mo­vé plát­no. Nečekejte vel­ko­film, čekej­te dvě hodi­ny Tonyho v jeho nej­či­rej­ší podo­bě.

Hodnocení: 85%

Originál člán­ku zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,78146 s | počet dotazů: 246 | paměť: 67238 KB. | 28.11.2022 - 06:51:04