Kritiky.cz > Filmové recenze > Iron Man 2 [60%]

Iron Man 2 [60%]

Maturitní kolo­rit mi letoš­ní pra­vi­del­nou dáv­ku cine­fil­ství zkrouhl na mini­mum po strán­ce nejen časo­vé, ale pře­de­vším i finanč­ní. Rovnou jsem tedy obe­šel už toli­ka­te­ro způ­so­by zatra­ce­ný Souboj titá­nů, kou­sl se do jazy­ka před obě­to­va­ným Kick-Ass (a pře­kva­pi­vě i veli­ce zají­ma­vě se jeví­cím Svěrákovic Kukym), a vydal se na dru­hé­ho Iron Mana; s vírou, že všech­ny ty roz­pa­či­té recen­ze se pře­ci jen mož­ná mýlí...

Blog auto­ra: http://www.jumbotron.cz

Zamysleme se na oka­mžik nad tím, proč se vlast­ně všich­ni vždyc­ky tak těší­me na pokra­čo­vá­ní svých oblí­be­ných akč­ních fil­mů. Je to otáz­ka poměr­ně banál­ní a asi nej­vý­stiž­ně­ji se na ni dá odpo­vě­dět pros­tě tak, že chce­me víc něče­ho, co už se nám jed­nou v minu­los­ti líbi­lo. Pokud bychom se do toho­to téma­tu však zavr­ta­li tro­chu podrob­ně­ji, došli bychom napří­klad i k tako­vé­mu závě­ru, že (nejen) fil­mo­vé seque­ly se zpra­vi­dla ode­hrá­va­jí ve fikč­ním svě­tě své­mu divá­ku již zná­mém a tudíž tako­vém, kte­rý už není nut­né zno­va před­sta­vo­vat a film se tak nao­pak může zamě­řit na hlav­ní láka­dlo dané­ho téma­tu. Jinými slo­vy, na bloc­kbuste­ro­vé seque­ly se těší­me pře­de­vším pro­to, že v nich má být víc akce a míň keců než v jed­nič­ce.

Právě tohle ale bohu­žel není pří­pad dru­hé­ho Iron Mana, jehož hlav­ní hrdi­na mís­to oče­ká­va­né­ho vývo­je a brou­še­ní cha­rak­te­ru celý film dege­ne­ru­je tako­vým způ­so­bem, že už s ním ani jeho fem­me fata­le ani nej­lep­ší kámoš nechtě­jí nic mít.

V novém pokra­čo­vá­ní dva roky staré­ho a poměr­ně úspěš­né­ho komiksá­ku se toho lec­cos změ­ni­lo. U kor­mi­d­la sice stá­le sto­jí reži­sér John Favreau, mimo nové­ho hvězd­né­ho (pře)obsazení však změ­nou pro­šly i pozi­ce hlav­ní­ho scé­náris­ty a hudeb­ní­ho skla­da­te­le, jejichž finál­ní výtvo­ry v rám­ci celé­ho fil­mu pak vychá­ze­jí vesměs nastej­no. Nechci tvr­dit, že Ramin Djawadi je kdeja­ký orchestri­ál­ní guru, jeho rocko­vý soun­d­track k prv­ní­mu Iron Manovi však byl zdra­vě nevšed­ní a ener­gic­ký, načež však soun­d­track jeho nástup­ce, kte­rý Djawadiovu původ­ní elek­tri­ku pou­ží­vá jen aby se neřeklo a jinak fil­mu pro­půj­ču­je kla­sic­ké bloc­kbuste­rov­ské cho­rá­ly, je nao­pak dost nevý­raz­ný a pře­de­vším nud­ný. A budeme-li to porov­ná­vat s prá­vě již zmí­ně­ným novým scé­ná­řem, pak ten už je vylo­že­ně úpl­ně o ničem.

Celý film vám totiž postup­ně vsu­ge­ru­je veli­ce nepří­jem­ný pocit, že se v něm vše­ho­všu­dy vlast­ně nic moc nedě­je. Hlavní hrdi­na se zde opro­ti před­cho­zí­mu fil­mu neroz­ví­jí, jak by se dalo čekat, ale nao­pak během prv­ních šede­sá­ti minut degra­du­je na nej­niž­ší stu­peň únos­nos­ti, načež hlav­ním cílem zbyt­ku fil­mu je vypra­co­vat z něj opět tako­vé­ho hrdi­nu, jak jsme ho zna­li na kon­ci jed­nič­ky. Iron Man 2 je pře­de­vším pře­plá­cán prázd­ný­mi dia­lo­gy a vylo­že­ně špat­ný­mi posta­va­mi, se stě­žej­ní výjim­kou hlav­ní­ho padou­cha v podá­ní Mickeyho Rourka, kte­ré­mu je v prů­bě­hu fil­mu všech­no více­mé­ně jed­no, a u kte­ré­ho jen v pod­sta­tě čeká­te, až koneč­ně zma­lu­je cifer­ník Samu Rockwellovi, kte­ré­mu scé­nář pro změ­nu záměr­ně nepři­psal páteř. Když vám navíc úsměv­ná figur­ka hrdi­no­va řidi­če v podá­ní samot­né­ho Favreaua začne být sym­pa­tič­těj­ší než Iron Manův vytu­ně­ný side-kick, pocho­pí­te, že tu už oprav­du není něco v pořád­ku.

Tohle všech­no bolí o to víc, pro­to­že Iron Man 2 přes to všech­no doká­že být mís­ty i oprav­du zábav­ný (scé­na na závo­diš­ti nemá chy­bu) a ani by nemu­se­lo vylo­že­ně vadit, že se ve fil­mu ode­hra­jí vesměs jen tři samo­stat­né akč­ní sek­ven­ce (z nichž jed­na je ožra­lec­ká rvač­ka v želez­ných oble­cích), pro­to­že všich­ni her­ci ve fil­mu jsou veli­ce schop­ní a che­mie mezi nimi je na pou­ta­vé dia­lo­go­vé scé­ny více než dosta­ču­jí­cí (což ostat­ně víme už z jed­nič­ky), nikdo z toho ale ten­to­krát neu­měl nic vydo­lo­vat.

Co se pak týče oče­ká­va­né­ho nástu­pu orga­ni­za­ce S.H.I.E.L.D., neřekl bych pří­mo, že by měli jeho zástup­ci ve fil­mu nějak zvlášť málo pro­sto­ru, pro­blém je však zase pou­ze ten, že se kolem nich vlast­ně nic nedě­je a nic nové­ho se o nich ani nedo­zví­me – tedy mož­ná jen kro­mě toho, že se svým street-voicem a Scarlett Johansonn v uplém late­xo­vém obleč­ku po boku se Jacksonův Nick Fury jeví spíš jako pasák než taj­ný vlád­ní agent, i když i to je fajn image.

Iron Man 2 je tedy zkla­má­ním; a to pře­de­vším pro­to, že mu napl­ně­ní jeho poten­ci­á­lu pro­klouz­lo mezi prs­ty jen o vlá­sek. Napříč celým fil­mem se vysky­tu­je něko­lik výbor­ných scén a moti­vů, jako celek ale nefun­gu­je a v rám­ci pomy­sl­né Favreauovy tri­lo­gie hlav­ní téma nikam nepo­sou­vá, pou­ze se buď točí na mís­tě nebo opa­ku­je tra­su jed­nič­ky. Asi nej­smut­něj­ší moment z celé­ho sním­ku pak je, když do finál­ní řež­by dora­zí Rourke v dal­ší hro­motlu­c­ké popel­ni­ci a doko­na­le tak sply­ne s Bridgesovým padou­chem z prv­ní­ho dílu.

I když tak nový Iron Man neu­spo­ko­jil, do jis­té míry roz­hod­ně poba­vil. A věřím, že to se mu bude dařit i v budouc­nu; tedy aspoň dokud budou nevý­raz­ný soun­d­track vyva­žo­vat AC/DC a zre­mi­xo­va­ní Queeni a špat­ný scé­nář zase spa­sí opan­cé­řo­va­ný Robert Downey Jr. s ran­ní koco­vi­nou v obří kob­li­ze.

(Každopádně na scé­nu po titul­cích si urči­tě počkej­te. Paní ukli­zeč­ka to pocho­pí...)

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Iron Man 3 3D (2013) - 80%7. května 2013 Iron Man 3 3D (2013) - 80% Postava Iron Mana je mezi všemi filmovými superhrdiny moje nejoblíbenější. Je to charismatický chlápek z masa a kostí, který nevděčí za své „nadpřirozené“ schopnosti pavoučímu kousnutí, […] Posted in Filmové recenze
  • Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin)6. prosince 2012 Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin) Íránský film Rozchod.... Asghara Farhadiho byl oceněn Oscarem (pochopitelně za nejlepší cizojazyčný snímek) a stal se takovým příjemným zjevením nedávné doby. Proč? Dobrá otázka... Na […] Posted in Filmové recenze
  • Iron Man 3 [85%]2. května 2013 Iron Man 3 [85%] Příběhy Tonyho Starka alias Iron Mana patří mezi těmi komiksovými k těm nejoblíbenějším a kasovně nejvýdělečnějším. S druhým dílem ovšem Tonyho lesk a sláva oproti prvnímu dílu poněkud […] Posted in Filmové recenze, Filmové premiéry
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Che Guevara - revoluce (2008)24. února 2009 Che Guevara - revoluce (2008) Do kin dorazil dlouho očekávaný snímek o slavném kubánském revolucionáři - Che Guevara - Revoluce. Jedná se v podstatě o životopisný snímek, který tvoří první část chystaného cyklu. Tento […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Endgame - Recenze - 100%30. dubna 2019 Avengers: Endgame - Recenze - 100% Jde se do finále! 11 let a 22 filmů to trvalo, než jsme došli na konec. Thanos těsně před koncem vyhrál velikou bitvu, ale tým Avengers se chystá na poslední odpor a vítězství ve válce. […] Posted in Filmové recenze
  • Nabarvené ptáče – Recenze – 90%1. října 2019 Nabarvené ptáče – Recenze – 90% Filmu Nabarvené ptáče, ať už si o něm myslíte cokoli, nelze upřít jednu věc – že jde v rámci současné české kinematografie o zcela výjimečný počin. Výjimečný tím, že jde o výsostně […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...