Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Knihovnička > Irena Nováková Kafková: Mapa duše, mapa života

Irena Nováková Kafková: Mapa duše, mapa života

IMG 20191218 164349
IMG 20191218 164349

Naše duše tvo­ří náš život. Jednoduchá útlá kníž­ka plná drob­ných moud­ros­tí a cita­cí, kte­rá ve svém výsled­ku je přes­ně tím, co je život sám. Drobné nahléd­nu­tí, leč vel­mi hlu­bo­ké, za opo­nu našich živo­tů. Trochu kni­ha duši laho­dí­cí, tro­chu věš­tec­ká, medi­tač­ní, chcete-li, najde­te v ní totiž pro sebe vždy plat­nou odpo­věď.

Vždy! I když jen náhod­ně ote­vře­te a uká­že­te prs­tem tam. Či tam.

CESTA DOMŮ, K SOBĚ… Co zrov­na řeší­te, co chce­te číst?

Oddíly na různá téma­ta: jak se sami v sobě vyznat, když… se roz­ho­du­je­te, hle­dá­te prav­du, hle­dá­te spo­ko­je­nost, řeší­te kon­flikt srd­ce a rozu­mu, řeší­te rodi­nu, kar­mu, osud nebo když potře­bu­je­te zací­lit pozor­nost a se svým živo­tem něco udě­lat. Stejně tak se věnu­je pocho­pe­ní linie osu­du, budouc­nos­ti, minu­los­ti, lás­ce, stra­chu, nemo­ci, smr­ti, uzdra­ve­ní a vzác­né­mu, leč tak opo­mí­je­né­mu a křeh­ké­mu času po uzdra­ve­ní.

Je to krás­ná pocta člo­vě­ku, kte­ré­mu bylo dáno roz­dá­vat ze svých myš­le­nek. A i kdy­bychom si měli odnést jenom pros­té – čím víc lás­ky a plné­ho vědo­mí, pozor­nos­ti v sobě máme, tím hez­čí a víc tvůr­čí život žije­me, tak TO JE ONO. To sta­čí. To je mož­ná i myš­len­ka, kte­rá vysti­hu­je celou kni­hu a celý život. Ač těch odstí­nů a mou­d­er tu je požeh­na­ně.
A jsou požeh­na­ná…

Možná prá­vě nyní vidí­me význam toho slova…Něžná, leh­ká, hlu­bo­ká a uklid­ňu­jí­cí. Slova, cita­ce, kte­ré si může­te náhod­ně otví­rat, pro­čí­tat, hle­dat v nich nadě­ji a sílu – a vždy nalez­ne­te přes­ně to, co potře­bu­je­te. Ve slo­vech, kte­rá lze pova­žo­vat za posvát­ná…

IMG 20191218 164349
IMG 20191218 164349

A co vše tu může­te najít?

„Duše dítě­te už tady byla mili­on­krát, mili­on­krát se naro­di­la, mili­on­krát zemře­la. Nemusíte z ní tudíž dělat hlu­pá­ka, ona ví své. Život vní­má sym­bo­lic­ky, obraz­ně a emo­tiv­ně, a prá­vě obra­zům ve své nej­těs­něj­ší blíz­kos­ti věnu­je hlav­ní pozor­nost.

Chování mamin­ky k tatín­ko­vi a tatín­ka k mamin­ce je pro kaž­dé dítě urču­jí­cí. Je to základ­ní vzor, ze kte­ré­ho ono samo vychá­zí do živo­ta. Jestliže se tedy mamin­ky domní­va­jí, že své děti pří­klad­ně vycho­va­jí tím, že samy sobě ode­be­rou lás­ku ze živo­ta, šered­ně se ple­tou. Protože tenhle obraz sebetrýz­ně­ní pak děti pro­vá­zí po celý život, kdy je svá­dí opa­ko­vat chy­by svých rodi­čů.“

„Nikdo z nás se nedo­sta­ne o stu­peň výše, pokud nej­pr­ve nena­sta­ví svo­je vědo­mí na úro­veň, kam se tou­ží posu­nout. Chceme-li pro­žít sku­teč­nou lás­ku, musí­me nejdří­ve tuto lás­ku sami dávat. Přejeme-li si být zdrá­vi, je nut­né zdra­ví uvnitř sebe v duchu pro­je­vit. Není mož­né pro­ží­vat coko­li dří­ve, než to uvnitř sebe zpr­vu vyjá­d­ří­me – vždyť tím v duchu dáv­no jsme. To je prav­di­vá pova­ha živo­ta.“

„To my vtiská­vá­me smy­sl své­mu živo­tu! Rozum je v tom­to pří­pa­dě neo­ce­ni­tel­ný pomoc­ník, kte­rý je schop­ný ve spo­lu­prá­ci s citem smě­ro­vat život k naše­mu pro­spě­chu.“

O auto­rech: Vladimír Kafka, Irena Nováková Kafková: Vladimír vystu­do­val výtvar­né umě­ní a více než 25 let se věno­val lid­mi se závaž­ný­mi zdra­vot­ní­mi pro­blémy. Pořádal vel­mi oblí­be­né Hostiny, čas­to spo­leč­ně s Jaroslavem Duškem, bese­dy zamě­ře­né na vnitř­ní pod­sta­tu člo­vě­ka. Napsal něko­lik knih a ty dvě posled­ní za něj posklá­da­la jeho žena Irena, pro­to­že on sám to již nesti­hl.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2019, www.eminent.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Seveřan – královská koruna a dědictví msty20. června 2022 Seveřan – královská koruna a dědictví msty Seveřan patřil mezi hodně očekávané filmy roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměrně zabodoval atmosférickým hororem Čarodějnice, kde filmovým divákům představil Anyu […] Posted in Filmové recenze
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • Dnes v noci v lese nikdo nespí – slasher po polsku19. června 2022 Dnes v noci v lese nikdo nespí – slasher po polsku Hororový subžánr s označením slasher je v kinematografii nejvíce zastoupen americkou produkcí. O to to víc je osvěžující, když se na tohle hřiště vydají třeba evropští tvůrci. Filmfanatic […] Posted in Filmové recenze
  • Dvojník – odvaha čelit zrcadlu19. června 2022 Dvojník – odvaha čelit zrcadlu Finská kinematografie je ve stínu svých severských sousedů. Pro Filmfanatica přesto není polem neoraným, protože třeba v r. 2017 jsem neminul povedený thriller Uspávač. Když jsem tedy […] Posted in Filmové recenze
  • Top Gun: Maverick – nejlepší filmový návrat za posledních 30 let!30. května 2022 Top Gun: Maverick – nejlepší filmový návrat za posledních 30 let! Nebýt covidu, mohl Filmfanatic tuhle oslavnou recenzi napsat už před dvěma roky. Nicméně nakonec jsme se dočkali v roce 2022. Od premiéry prvního Top Gunu tedy uplynulo neuvěřitelných 36 […] Posted in Filmové recenze
  • Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy16. května 2022 Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy Filmfanatic neváhá jít s kůží na trh. Proto bez mučení přiznávám, že Blade Runner sice ctím coby klasiku sci-fi žánru (především kvůli naprosto nestárnoucím trikům), ale jinak mě ten film […] Posted in Filmové recenze
  • Temný dům – mytologie sebevraždy16. května 2022 Temný dům – mytologie sebevraždy Možná to nevypadá, ale Filmfanatic má rád horory. Tedy kvalitní horory. Což nejspíš dává odpověď na otázku, proč jich ve svých recenzích nemám více. Je to žánr, který byl u nás […] Posted in Filmové recenze
  • Ať žije Bělorusko! – totalita bez českého cukru12. května 2022 Ať žije Bělorusko! – totalita bez českého cukru Filmfanatic prohlubuje penetraci polské kinematografie, i když tentokráte si odskočíme až do současného Běloruska. Právě o neutěšeném životu v něm vypráví snímek, který je inspirován […] Posted in Filmové recenze
  • Štvanice – krvavé polské lesy9. května 2022 Štvanice – krvavé polské lesy Poláci ve svých filmech velmi rádi reflektují druhou světovou válku. Naposledy to Filmfanatic komentoval v jejich Kurýrovi ​​a i dnes se podíváme do pozadí polského odboje. Tentokráte však […] Posted in Filmové recenze
  • Kazň – mlčení sovětských jehňátek9. května 2022 Kazň – mlčení sovětských jehňátek V Sovětském svazu sérioví vrazi neexistovali. Oficiálně. Takže ve skutečnosti existovali, ale režim to popíral. Problém tím byl vyřešen a socialismus šel dál vstříc světlým zítřkům, až v […] Posted in Filmové recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57802 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56551 KB. | 03.07.2022 - 14:11:12