Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Irena Koukalová Uličná: Tvořivý adventní kalendář - 100 %

Irena Koukalová Uličná: Tvořivý adventní kalendář - 100 %

Kalendar

Zpestřit dětem i sobě čeká­ní na Ježíška může­te díky Tvořivému advent­ní­mu kalen­dá­ři. Irena Koukalová Uličná shr­nu­la do této kni­hy nápa­dy, kte­rý­mi si lze ukrá­tit dlou­hé zim­ní veče­ry. Nečekejte otře­pa­né návo­dy na výro­bu vlo­ček do oken nebo papí­ro­vých řetězů na stro­me­ček, díky této pub­li­ka­ci si zkrášlí­te domác­nost nebo vytvo­ří­te něco pro sebe nebo svo­je blíz­ké – tře­ba i pod stro­me­ček. Ale hlav­ně bude­te spo­lu – dospě­lí s dět­mi, pro­to­že všech­no tvo­ře­ní před­po­klá­dá, že se do něho aktiv­ně zapo­jí prá­vě nejmlad­ší čle­no­vé rodi­ny. Jde sice o kni­hu tvo­ře­ní, nalez­ne­te zde ale také kro­mě návo­dů i dal­ší akti­vi­ty, jako oma­lo­ván­ky nebo infor­ma­ce, váží­cí se k advent­ní­mu obdo­bí.

Čtyřiadvacet kapi­tol Tvořivého advent­ní­ho kalen­dá­ře „kopí­ru­je“ dny od 1. do 24. pro­sin­ce. Ty jsou nazvá­ny pod­le toho, čemu budou věno­vá­ny – tře­ba Den přá­níč­ko­vý je věno­va­ný výro­bě přá­ní­ček – tech­no­lo­gií embo­so­vá­ní, výro­bě přá­ní­ček ze sklá­da­ných prouž­ků, 3 D přá­ní­ček nebo kru­ho­vých vánoč­ních přá­ní­ček. Kromě názor­ných a sro­zu­mi­tel­ných návo­dů, dopl­ně­ných foto­gra­fie­mi a nákre­sy se dozví­te o spous­tu zají­ma­vos­tí, kte­ré hned tak někde nena­jde­te. Věděli jste napří­klad, že: „Přání k nové­mu roku popr­vé poslal v polo­vi­ně 19. sto­le­tí hra­bě Karel Chotek z Vojnína a Chotkova. Byl totiž troš­ku líný a nechtě­lo se mu obchá­zet s přá­ním vše­ho dob­ré­ho do nové­ho roku všech­ny své pří­buz­né a zná­mé.  Ale abychom mu nekřiv­di­li, jeho pří­bu­zen­stvo číta­lo pěk­ných pár desí­tek osob a u kaž­dé měl pod­le dob­rých mra­vů chví­li pose­dět, což by zna­me­na­lo strá­vit na návště­vách něko­lik týd­nů. Byl ovšem dob­ře vycho­va­ný a věděl, že nepo­přát by bylo pova­žo­vá­no za nezdvo­ři­lost. Přemýšlel tedy, jak situ­a­ci vyře­šit, a nápad na novo­roč­ní přá­ní byl na svě­tě.“

Kniha neroz­ví­jí jen zna­los­ti z his­to­rie, dozví­te se tře­ba, jak vzni­ká oprav­do­vý sníh nebo kde a jak se v naší repub­li­ce vyrá­bě­jí skle­ně­né ozdo­by. Získáte také tipy, kam se vypra­vit na rodin­ný před­vá­noč­ní výlet: „V Jindřichově Hradci sto­jí dal­ší uni­kát, kte­rý je dokon­ce zapsa­ný do Guinessovy kni­hy rekor­dů, nej­vět­ší mecha­nic­ký lido­vý bet­lém na svě­tě – Krýzovy jes­lič­ky – o roz­mě­rech 17 x 2 m. Punčochář Tomáš Krýza je vyrá­běl přes šede­sát let z kaší­ro­va­cí hmo­ty slo­že­né z mou­ky, pilin, sád­ry a kli­hu. Celkem vytvo­řil 1 398 figu­rek lidí a zví­řat, z toho 133 pohyb­li­vých.

Společné tvo­ře­ní doká­že sbli­žo­vat rodi­nu i přá­te­le, a to také díky návod­ným úko­lům: „Zkuste se zeptat, zda si někdo z vašich zná­mých pama­tu­je na obchůz­ky Lucek a jak u vás tyto posta­vy vypa­da­ly?“, ptá se autor­ka v kapi­to­le Den svět­la, jehož svá­tek sla­ví­me 13. pro­sin­ce.
Hlavně rodi­če oce­ní, že dob­ré nápa­dy – ať už na výle­ty nebo tvo­ře­ní nepro­vět­ra­jí peně­žen­ku.  Tvoří se vět­ši­nou ze suro­vin, dostup­ných v běž­né čes­ké kuchy­ni, pří­pad­ně tako­vých, kte­ré lze za pár korun sehnat v domá­cích potře­bách nebo v dro­ge­rii.

Tvořivý advent­ní kalen­dář s nápa­dy na 24 dnů plných vánoč­ních akti­vit mohu jen dopo­ru­čit. A to i těm, kte­ří kre­a­ti­vi­tou a zruč­nos­tí zrov­na neo­plý­va­jí.


  • Autor:Irena Koukalová Uličná
  • Žánr:hob­by - ostat­ní, dal­ší dět­ské kni­hy
  • Nakladatelstvi:CPRESS
  • Datum vydá­ní:07.11.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,38125 s | počet dotazů: 228 | paměť: 51627 KB. | 27.10.2021 - 00:26:32