Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Investování pro začátečníky

Investování pro začátečníky

Investovani
Investovani

Znáte sys­tém a finanč­ní stra­te­gii akci­o­vých a dlu­ho­pi­so­vých inves­tic či fon­dů život­ní­ho cyk­lu? Víte, jaké výho­dy a nevý­ho­dy jsou spo­je­ny se sta­veb­ním spo­ře­ním, život­ním pojiš­tě­ním a pen­zij­ním při­po­jiš­tě­ním? Pokud ne, tato pub­li­ka­ce je urče­na prá­vě vám.

Už se nechce­te spo­lé­hat pou­ze na dopo­ru­če­ní ban­kov­ních porad­ců a pře­je­te si lépe poro­zu­mět dané pro­ble­ma­ti­ce? Je-li vaším přá­ním zís­kat náskok před nein­for­mo­va­ný­mi kli­en­ty, tato pří­ruč­ka spl­ní vaše oče­ká­vá­ní.

Mgr. Petr Syrový se osob­ním finan­cím věnu­je od roku 1997. Zpočátku pra­co­val jako ana­ly­tik byd­le­ní ve spo­leč­nos­ti Sophia Finance, poz­dě­ji na cen­t­rá­le České spo­ři­tel­ny a od roku 2005 je zaměst­nán ve fir­mě zabý­va­jí­cí se ško­le­ním špič­ko­vých porad­ců. Rovněž se věnu­je pora­den­ství v pozi­ci meto­di­ka a ana­ly­ti­ka finanč­ních pro­duk­tů.

Publikace sezná­mí zájem­ce s tím, co řešit před inves­to­vá­ním, co je likvid­ní rezer­va, zajiš­tě­ní, výnos i rizi­ko. Rovněž obsa­hu­je infor­ma­ce o tom, jak si ved­ly inves­ti­ce za posled­ních dva­cet let, porov­ná­ní výno­su a rizi­ka pro všech­ny instru­men­ty i vol­bu nej­vhod­něj­ší stra­te­gie. Velmi zají­ma­vé jsou též kapi­to­ly, v nichž se autor věnu­je fun­go­vá­ní fon­dů, otáz­ce, kte­rý z nich si vybrat, co zna­me­na­jí dlu­ho­pi­sy emer­ging mar­kets, High yeld dlu­ho­pi­sy, kor­po­rát­ní dlu­ho­pi­sy či zda je výhod­něj­ší vstup­ní nebo mana­žer­ský popla­tek. Zmiňuje měno­vá rizi­ka, péči o inves­ti­ce, výno­sy i ztrá­tu. Učebnice obsa­hu­je mno­ho uži­teč­ných rad a upo­zor­ňu­je na zby­teč­né inves­tor­ské chy­by, kte­ré lze po pře­čte­ní toho­to svaz­ku eli­mi­no­vat. Jmenuje dal­ší mož­nos­ti inves­to­vá­ní, mezi něž se řadí zahra­nič­ní fon­dy, inves­tič­ní cer­ti­fi­ká­ty,  ETF, kon­krét­ní akci­o­vé inves­ti­ce a zabý­vá se tím,  zda se sou­stře­dit na nemo­vi­tos­ti na pro­ná­jem či na komo­di­ty, napří­klad ropu a zla­to.

Lektor se této oblas­ti věnu­je 19 let a dělí se o své cen­né zku­še­nos­ti, jež mohou začí­na­jí­cím inves­to­rům pomo­ci ve vol­bě vhod­né stra­te­gie a zhod­no­ce­ní úspor.

Po pře­čte­ní se bude­me lépe ori­en­to­vat na finanč­ním trhu i v roz­li­še­ní výhod a zápo­rů jed­not­li­vých pro­duk­tů. S pomo­cí pub­li­ka­ce se může­me roz­hod­nout, jaké finanč­ní stra­te­gii dát před­nost a zda nás tato oblast zau­ja­la nato­lik, že se jí bude­me hlou­bě­ji zabý­vat. Mně pomoh­la v lep­ším pocho­pe­ní infor­ma­cí ban­kov­ních úřed­ní­ků, upo­zor­ni­la mě, na co si dát pozor a jak porov­nat jed­not­li­vé inves­tič­ní nástro­je. Dle mého názo­ru by si tuto kni­hu měli pře­číst všich­ni, kte­ří jsou kli­en­ty ban­kov­ních spo­leč­nos­tí, ale dosud nemě­li mož­nost se se zákla­dy inves­to­vá­ní podrob­ně­ji sezná­mit. Většina z nás má sjed­ná­no pen­zij­ní při­po­jiš­tě­ní, život­ní pojiš­tě­ní,  sta­veb­ní spo­ře­ní, spo­ři­cí účet či ter­mí­no­va­né vkla­dy. V sou­čas­nos­ti vli­vem vel­mi níz­ké­ho úro­če­ní na spo­ři­cích účtech, při němž dochá­zí i k mínu­so­vé­mu zhod­no­ce­ní (opro­ti dese­ti­pro­cent­ním úro­kům v 90. letech), nyní ban­ky nabí­ze­jí kli­en­tům růz­né typy inves­tič­ních fon­dů. Aby zájem­ce lépe pocho­pil prů­běh inves­ti­ce, je tato pří­ruč­ka nezbyt­ná. Jsou v ní obsa­že­ny nej­zá­klad­něj­ší zna­los­ti a záro­veň čte­ná­ře neza­hl­cu­je pře­by­teč­ný­mi infor­ma­ce­mi, nýbrž se jim vše na množ­ství pří­kla­dů sna­ží co nej­lé­pe a nej­jed­no­du­še­ji vysvět­lit. K názor­nos­ti při­spí­va­jí i gra­fy, z nichž někte­ré jsou však vli­vem čer­no­bí­lé­ho pro­ve­de­ní méně čitel­né.

Musím vyzdvih­nout aktu­ál­nost pří­ruč­ky, jeli­kož obsa­hu­je data až do roku 2015, což je vel­kým pří­no­sem pro mapo­vá­ní situ­a­ce na sou­čas­ném trhu. Chvályhodná je též sna­ha o sro­zu­mi­tel­nost i maxi­mál­ní zjed­no­du­še­ní dané pro­ble­ma­ti­ky, což je výho­dou pro všech­ny, kte­ří se s tou­to oblas­tí tepr­ve začí­na­jí sezna­mo­vat.

Hodnocení: 95 %


  • Autor:Petr Syrový
  • Formát / stran: 14×21 cm, 128 stran
  • Datum vydá­ní: 17.05.2016
  • Katalogové čís­lo: 4847
  • ISBN: 978-80-271-0092-7

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,59372 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56667 KB. | 29.06.2022 - 05:57:31