Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Invaze dokumentů do kin pokračovala i v roce 2011 – premiéru mělo 21 snímků, o 5 více než v roce 2010

Invaze dokumentů do kin pokračovala i v roce 2011 – premiéru mělo 21 snímků, o 5 více než v roce 2010

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Praha, 7. úno­ra 2011 – V roce 2011 mělo pre­mi­é­ru v čes­kých kinech cel­kem 21 doku­men­tár­ních fil­mů, což je o 5 více než v roce 2010. „Je to samo­zřej­mě vel­mi pozi­tiv­ní trend, kte­rý pokra­ču­je z minu­lých let. Na dru­hé stra­ně ale kle­sl cel­ko­vý počet divá­ků, kte­ří na doku­men­ty do kin vyra­zi­li,“ říká Hana Rezková z Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu, kte­rý sys­te­ma­tic­ky mapu­je doku­men­tár­ní scé­nu ve střed­ní a východ­ní Evropě a věnu­je se pod­po­ře fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů z této oblas­ti. Všechny star­ší i nové doku­men­ty vidě­lo loni téměř 100.000 divá­ků, což je o cca 60.000 méně než v roce 2010. „Loni čes­ká kina nemě­la tako­vý popu­lár­ní doku­men­tár­ní titul jako Katka reži­sér­ky Heleny Třeštíkové, kte­rý v roce 2010 měl sám na kon­tě 117.000 divá­ků,“ dopl­ňu­je Hana Rezková. Oproti roku 2009 ale v roce 2011 počet návštěv­ní­ků výraz­ně naros­tl. Nejnavštěvovanějším doku­men­tem roku se stal film Nickyho rodi­na s téměř 50.000 divá­ky, dále Generace Singles (přes 7.000), Vše pro dob­ro svě­ta a Nošovic (cca 5.000) nebo i již zmí­ně­ná Katka (5.000). Nejlepším doku­men­tem roku 2011 ze všech pre­mi­é­ro­vě uve­de­ných byl na MFDF Ji.hlava i v Cenách čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky vyhlá­šen sní­mek Martina Marečka Pod slun­cem tma, kte­rý v Jihlavě zís­kal také cenu Silver Eye udě­le­nou mezi­ná­rod­ní poro­tou (Luciano Barisone – fes­ti­val Vision du reel, CH; Claudia Bucher – ARTE, FR; Diana Holtzberg – Film Transit International, USA).

Dokumenty na zahra­nič­ních fes­ti­va­lech – vel­ká účast i úspě­chy

I v roce 2011 pokra­čo­val pozi­tiv­ní trend, kdy domá­cí doku­men­ty jsou uvá­dě­ny na řadě zahra­nič­ních fes­ti­va­lů – k „nej­pil­něj­ším“ pat­ří sním­ky Katka, Český mír, Nesvatbov a Vše pro dob­ro svě­ta a Nošovic. K vel­mi oce­ňo­va­ným pat­ří také film Jáma reži­sé­ra Jiřího Stejskala, kte­rý sice nebyl uve­den na toli­ka pře­hlíd­kách jako výše uve­de­ná jmé­na, zato ale kaž­dá fes­ti­va­lo­vá účast byla pro­vá­ze­na udě­le­ním ceny – v Polsku, Portugalsku, Estonsku, Lotyšsku či Slovensku. Katka si odnes­la zvlášt­ní uzná­ní napří­klad z fes­ti­va­lů ve Velké Británii, Německu či Makedonii, Nesvatbov z Německa, Chorvatska či Slovenska.

Podpora Státního fon­du České repub­li­ky pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie - pokles

Podpora ze stra­ny Státního fon­du ČR pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie v roce 2011 opro­ti před­chá­ze­jí­cí­mu roku kles­la – z 33 na 23 mili­ó­nů Kč, což před­sta­vu­je 18% cel­ko­vých poskyt­nu­tých pro­střed­ků. Úspěšnost žádos­tí u doku­men­tů čini­la 60%. Nejvíce fond pod­po­řil výro­bu dlou­ho­me­tráž­ních doku­men­tů. „Procentuální pokles pod­po­ry doku­men­tár­ních fil­mů ovliv­ni­la řada fak­to­rů - mimo jiné sku­teč­nost, že v loň­ském roce se Rada fon­du inten­ziv­ně­ji zamě­ři­la na pod­po­ru digi­ta­li­za­ce kin. Pokles pod­po­ry výro­by doku­men­tár­ních fil­mů ale urči­tě nebyl Radou fon­du jak­ko­liv záměr­ně zamýš­len. Naopak, v posled­ních letech sílí v pro­ce­su její­ho roz­ho­do­vá­ní pozi­ce insti­tu­cí neod­mys­li­tel­ně

spja­tých s doku­men­tár­ním fil­mem,“ vysvět­lu­je Tereza Czesany Dvořáková (mís­to­před­sed­ky­ně rady). „Bojím se však, že situ­a­ce v roce 2012 bude pro celý čes­ký fil­mo­vý prů­my­sl (včet­ně regi­o­nál­ních akti­vit) kruš­něj­ší, pro­to­že, jak zná­mo, zdro­je Fondu budou o 150 mili­ó­nů niž­ší než v před­chá­ze­jí­cích letech,“ uza­ví­rá.

Dokumentární fil­my a Česká tele­vi­ze v roce 2011 – pokles pod­po­ry

Při uvá­dě­ní doku­men­tár­ních fil­mů v České tele­vi­zi pře­tr­vá­vá trend minu­lých let – nej­vyš­ší sle­do­va­nos­ti dosa­hu­je cyk­lus 13. kom­na­ta (až 1.200.000 divá­ků u dílu s Marthou Elefteriadu) nebo pořa­dy věno­va­né kon­krét­ním osob­nos­tem – napří­klad nej­sle­do­va­něj­ším doku­men­tem na ČT 1 byl pořad Komici na jed­nič­ku s Felixem Holzmannem, na ČT 2 pak Úsměvy čes­ké­ho fil­mu s Vladimírem Menšíkem (484.000 divá­ků).

Česká tele­vi­ze zůstá­vá klí­čo­vým pro­du­cen­tem i kopro­du­cen­tem doku­men­tár­ních fil­mů. Z dostup­ných čísel vyplý­vá, že v roce 2011 její cel­ko­vý vklad na tzv. nehra­nou tvor­bu dokon­ce mír­ně naros­tl. Přesnější pohled ale uka­zu­je, že stou­pl pře­de­vším objem peněz urče­ných na vlast­ní výro­bu, čímž se také v mezi­roč­ním srov­ná­ní zvý­šil počet vyro­be­ných doku­men­tár­ních pořa­dů a doku­men­tů ze 786 na 950. Obecně však kles­ly vkla­dy ČT do kopro­duk­cí s nezá­vis­lý­mi pro­du­cen­ty a toto ome­ze­ní se nej­ví­ce dotklo pře­de­vším celo­ve­čer­ních doku­men­tár­ních fil­mů. Dokumenty, kte­ré se mohou dostat na plát­na kin či na zahra­nič­ní fil­mo­vé fes­ti­va­ly, tak měly v uply­nu­lém roce ze stra­ny ČT výraz­ně niž­ší pod­po­ru než v roce 2010 (z 2 488 000 Kč exter­ních nákla­dů v r. 2010 na 670 000 Kč v r. 2011; a z 2 685 000 Kč inter­ních nákla­dů v r 2010 na 900 000 Kč v r. 2011). Otázkou je, jest­li se spo­lu s novým gene­rál­ním ředi­te­lem a novým sys­té­mem posu­zo­vá­ní a zadá­va­ní zaká­zek a kopro­duk­cí, změ­ní také pre­fe­ren­ce, do jaké­ho typu pořa­dů či fil­mů bude ČT v násle­du­jí­cích letech inves­to­vat.

Filmové ceny a doku­men­tár­ní fil­my – tech­nic­ké kate­go­rie

„V minu­los­ti se poda­ři­ly dvě zásad­ní věci. Dokument obhá­jil vlast­ní kate­go­rii v rám­ci Českých lvů, letos podru­hé byly také udí­le­ny Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky, kte­ré doku­men­ty také reflek­tu­jí,“ říká Hana Rezková. „Naší dal­ší sna­hou je, aby i doku­men­ty moh­ly být nomi­no­vá­ny a hod­no­ce­ny v tech­nic­kých kate­go­ri­ích – napří­klad kame­ra, střih, zvuk, hud­ba. Zatím zde mohou zís­kat ceny pou­ze hra­né sním­ky,“ dopl­ňu­je. Tento pří­stup není ve svě­tě výji­meč­ný – napří­klad fil­mo­vé ceny v Polsku, Slovensku, Rakousku, Německu, Francii, Španělsku, Velké Británii či USA jsou v tech­nic­kých kate­go­ri­ích ote­vře­ny i pro doku­men­ty, jedi­nou pod­mín­kou je vět­ši­nou uve­de­ní do kino­dis­tri­buce. Opačné ome­ze­ní pla­tí v Rumunsku, Švýcarsku, Maďarsku či v cenách European Film Academy. „Kamera, střih či hud­ba jsou stej­ně jako u hra­ných, i u doku­men­tár­ních fil­mů pod­stat­né slož­ky podí­le­jí­cí se na podo­bě a vyzně­ní sním­ku. Navíc doku­men­tár­ní kame­ra­ma­ni, stři­ha­či a dal­ší pro­fe­se mohou prá­vě spe­ci­fic­kou pova­hou své prá­ce tyto kate­go­rie vel­mi obo­ha­tit a zaslou­ži­li by si být zahr­nu­ti do fil­mo­vých cen,“ uza­ví­rá Hana Rezková.

East Doc Platform – nej­vět­ší setká­ní pro­fe­si­o­ná­lů v oblas­ti doku­men­tu ve střed­ní a východ­ní Evropě

Kromě výše uve­de­né­ho mapo­vá­ní sta­vu doku­men­tu u nás Institut doku­men­tár­ní­ho fil­mu letos v břez­nu 2012 v Praze před­sta­ví prv­ní roč­ník East Doc Platform - zastřešu­jí­cí akti­vi­tu pod­po­ru­jí­cí výcho­do­ev­rop­ský doku­ment ve všech fázích vývo­je. East Doc Platform zpro­střed­ku­je setká­ní více než 120 výcho­do­ev­rop­ských reži­sé­rů a pro­du­cen­tů, kte­ří hle­da­jí dra­ma­tur­gic­kou, finanč­ní a dis­tri­buč­ní pod­po­ru s více než 70 klí­čo­vý­mi svě­to­vý­mi zástup­ci fes­ti­va­lů, tele­viz­ní­mi pro­du­cen­ty, nákup­čí­mi,

dis­tri­bu­to­ry, zástup­ci sales nebo fon­dů. Součástí pro­gra­mu dále budou mas­ter clas­ses význam­ných svě­to­vých reži­sé­rů, pří­pa­do­vé stu­die, semi­ná­ře a před­náš­ky pro veřej­nost.

Více infor­ma­cí o Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu: www.dokweb.net

Dokumentární fil­my v roce 2011 v čís­lech:

• počet pre­mi­ér: 21 sním­ků (o 5 více než v roce 2010)

• cel­ko­vá návštěv­nost doku­men­tů: téměř 100.000 divá­ků (rok 2010: 160.000)

• nej­na­vště­vo­va­něj­ší sní­mek: Nickyho rodi­na (téměř 50.000 divá­ků)

• pod­po­ra Státního fon­du České repub­li­ky pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie: 23 mili­ó­nů Kč - 18% cel­ko­vých poskyt­nu­tých pro­střed­ků

• vklad České tele­vi­ze do kopro­duk­cí celo­ve­čer­ních doku­men­tů: 670 000 Kč exter­ních nákla­dů (2 488 000 Kč v r. 2010), 900 000 Kč inter­ních nákla­dů (2 685 000 Kč v roce 2010)

• nej­sle­do­va­něj­ší doku­ment na ČT 1: Komici na jed­nič­ku – Felix Holzmann: 1.223.000 divá­ků

• nej­sle­do­va­něj­ší doku­ment na ČT 2: Úsměvy Vladimíra Menšíka: 484.000 divá­ků

Více infor­ma­cí, foto­gra­fie apod.:

Jiří Sedlák, ArtsMarketing.CZ

tel.: +420 604 868 914, e-mail: [email protected]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […] Posted in Recenze knih
  • #1883: Živí mrtví 27: Válka šeptem - 80 %2. ledna 2019 #1883: Živí mrtví 27: Válka šeptem - 80 % Živí mrtví 27: Válka šeptem (The Walking Dead Vol. 27: The Whisperer War)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 157 až 162 v sérii "The Walking […] Posted in Recenze komiksů
  • Football Arena28. srpna 2019 Football Arena Osobně jsem on-line počítačovým hrám nikdy moc nerozuměl a de facto je nikdy ani nehrál. Změna nastala v okamžiku, kdy mi pan Pierre poslal odkaz na hru na stránce footballarena.org, kde […] Posted in Retro games
  • MINDHUNTER: Lovci myšlenek (2017) (seriál)16. února 2021 MINDHUNTER: Lovci myšlenek (2017) (seriál) Po dlouhém odkládání jsem se konečně vrhl na Mindhuntera a sjel jsem obě série během pár dní. 1. série mě upřímně až tak nestrhla, chvíli mi trvalo si zvyknout na pomalé tempo, absence […] Posted in Krátké recenze
  • Záře3. května 2004 Záře Otec Davida, Peter, podivín a despota, ač nemá odpovídající hudební vzdělání, učil Davida od dětství hře na klavír a z Davida rostl slibný klavírista. Peter má zvláštní způsoby a rodině […] Posted in TV Recenze
  • Koření života –26. února 2008 Koření života – Koření života – Recenze 27.September.2007 Recenze Autor: Andrea Zahradníková […] Posted in Recenze
  • #1912: Terka a její jednorožec prostě válí! - 45 %12. února 2019 #1912: Terka a její jednorožec prostě válí! - 45 % Terka a její jednorožec prostě válí! (Phoebe and Her Unicorn: Unicorn on a Roll)Vydalo nakladatelství CPress v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Phoebe and Her Unicorn: […] Posted in Recenze komiksů
  • Rozhovor s Petrem Novotným (herecký představitel Mater/Burák)23. dubna 2006 Rozhovor s Petrem Novotným (herecký představitel Mater/Burák) Jaké jsou vaše zkušenosti s  dabingem animovaných filmů? Naprosto nulové, je to práce, kterou jsem dělal poprvé v  životě - bál jsem se, abych nezdržoval ostatní, ale nestalo se. […] Posted in Články
  • WB Games Montréal odkládá Gotham Knights na rok 2022. Ve...20. března 2021 WB Games Montréal odkládá Gotham Knights na rok 2022. Ve... WB Games Montréal odkládá Gotham Knights na rok 2022. Ve stejném roce vyjde také Suicide Squad: Kill the Justice League od Rocksteady Studios a Hogwarts Legacy od Avalanche Software pod […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Za čárou | Outside The Wire21. ledna 2021 Za čárou | Outside The Wire Netflix se rozhodl pro letošek přitvrdit. Situace kinařů se ani po měsících trvající krize nelepší a někteří producenti v podstatě pohřbívají celou kinodistribuci ve prospěch privátních […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,49040 s | počet dotazů: 265 | paměť: 60863 KB. | 04.06.2023 - 23:05:16