Kritiky.cz > Filmové recenze > Invaze barbarů

Invaze barbarů


Tušili jste, že v Kanadě mají nemoc­ni­ce, kde nemoc­ní leží na chod­bách mís­to v poko­jích? Jestli ne, běž­te se podí­vat na Invazi bar­ba­rů, film, kte­rý vyhrál pár cen v Cannes, kte­rý zís­kal Oskara pro nej­lep­ší nean­g­lic­ky mlu­ve­ný film (sko­ro celý film je ve fran­couz­šti­ně) a kte­rý může­me v kinech vidět v rám­ci Projektu 100. A jest­li ano, tak konec­kon­ců může­te jít taky.

Když pomi­nu někte­ré až pří­liš sexu­ál­ně zamě­ře­né dia­lo­gy, je Invaze bar­ba­rů fil­mem s poměr­ně inte­li­gent­ním humo­rem, zalo­že­ném pře­de­vším na ori­gi­nál­ních výro­cích a život­ních situ­a­cích. Hlavním hrdi­nou fil­mu je uni­ver­zit­ní pro­fe­sor Rémy, kte­rý má nádor na moz­ku a umí­rá. Jeho poměr­ně tole­rant­ní (ale býva­lá) žena zavo­lá syno­vi Sébastianovi, aby se při­jel s otcem roz­lou­čit.

Otec a syn spo­lu nikdy nevy­chá­ze­li dob­ře, ale Sébastien, úspěš­ný bur­zov­ní mak­léř, se roz­hod­ne se otco­vi v jeho posled­ních chví­lích při­lep­šit. A tak pro něj zaří­dí pře­sun do lep­ší­ho poko­je, kou­pí mu hero­in, aby nemu­sel tolik trpět bolest­mi, a pozve k němu jeho kama­rá­dy, aby mu zpes­t­ři­li posled­ní chví­le živo­ta. No a díky tomu dochá­zí k tomu, že se s otcem postup­ně sbli­žu­je.

Jak se k Rémymu blí­ží smrt, pře­stá­vá být Invaze tak vtip­ná jako na začát­ku, a pod­le mého názo­ru je to na ško­du. Z kome­die se tak stá­vá film, kte­rý se sna­ží divá­kům dávat pona­u­če­ní. Škoda, pro­to­že jinak bych ho pova­žo­val za vel­mi zda­ři­lou kome­dii. Takhle mi ale čás­teč­ně při­pa­dá, že film více­mé­ně sle­du­je smi­řo­vá­ní syna a otce těs­ně před smr­tí. Přiznejme si však, že kdy­by Invaze bar­ba­rů měla jiný konec, nemoh­la by asi nikdy zís­kat tolik cen…

Budete-li se mě ptát, jest­li vám Invazi bar­ba­rů dopo­ru­ču­ju, tak vám řek­nu, ať na ni jde­te. I přes onen roz­pa­či­tý konec (pro mě) jde pře­ce jen o pozo­ru­hod­né díl­ko. A ... chce­te taky urči­tě vědět, kte­rý film byl tak trou­fa­lý, že si dovo­lil pora­zit „naše“ Želary, ne?

O filmu:

Oficiální web: Les invasi­ons bar­ba­res
Režie a scé­nář: Denys Arcand
V hlav­ních rolích: Stéphane Rousseau, Marie-Josée Croze, Rémy Girard, Dorothée Berryman, Toni Cecchinato, Pierre Curzi, Marina Hands, Yves Jacques, Johanne Marie Tremblay, Dominique Michel, Louise Portal

Kanada/Francie 2003
99 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Zkrocená hora13. března 2006 Zkrocená hora Tři z osmi nominací na Oscara proměnil v poslední době velmi opěvovaný snímek režiséra Anga Lee. Příběh o přátelství a lásce, jež hory přenáší a o tom, že „jít na ryby“ ještě neznamená […]
  • Umučení Krista5. května 2004 Umučení Krista Přemýšlím, o co vlastně Melu Gibsonovi v tomhle filmu šlo. Věřící určitě vědí, jak Ježíš trpěl, takže nepotřebují pro své prozření tenhle film. A ateista? Ateista musí být sadisticky […]
  • John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)7. září 2017 John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller) Bylo, nebylo.. za devatero řekami a horami.. áále pendrek! Víte vy co? Když se vám jasně řekne, abyste nenasírali furt "Džonyho Strašáka" Wicka, tak se asi moc dobře ví, proč se vám to […]
  • Zkouška dospělosti (Bacalaureat) 201621. dubna 2017 Zkouška dospělosti (Bacalaureat) 2016 Pokud se nějaký film odehrává v Transylvánii, tak to nemusí nutně znamenat, že by hlavní hrdina byl nějaký krvežíznivý nemrtvý. Naopak, klidně to může být i člověk, který životy zachraňuje […]