Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Invaze 1968, Magický hlas rebelky i speciál Historie.cs. Česká televize připomene 21. srpen.

Invaze 1968, Magický hlas rebelky i speciál Historie.cs. Česká televize připomene 21. srpen.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká tele­vi­ze do vysí­lá­ní při­pra­vi­la pořa­dy, kte­ré se z růz­ných úhlů vra­ce­jí k srp­no­vým udá­los­tem před sedmačty­ři­ce­ti lety. Vedle jedi­neč­né­ho doku­men­tu Josefa Pazderky, kte­rý roky shro­maž­ďo­val výpo­vě­di přímých svěd­ků i účast­ní­ků inva­ze, do pro­gra­mu zařa­di­la doku­men­tár­ní por­tréty Karla Kryla a Marty Kubišové nebo nové vydá­ní Historie.cs.

Druhý pro­gram České tele­vi­ze nabíd­ne v sobo­tu 21. srp­na v hlav­ním vysí­la­cím čase nej­pr­ve tele­viz­ní film Musíme se dohod­nout z  autor­ské série Pavla Kosatíka a Roberta Sedláčka České sto­le­tí. Snímek mapu­je ces­tu čes­ko­slo­ven­ské dele­ga­ce na jed­ná­ní do Moskvy až k pod­pi­su tak­zva­ných Moskevských pro­to­ko­lů. Na fil­mo­vé ztvár­ně­ní jed­no­ho z klí­čo­vých oka­mži­ků našich moder­ních dějin pak nava­zu­je doku­ment Josefa Pazderky Invaze 1968. Ruský pohled. Josef Pazderka pro svůj sní­mek shro­maž­ďo­val archiv­ní mate­ri­á­ly a výpo­vě­di svěd­ků i účast­ní­ků inva­ze v době své­ho půso­be­ní na postu zahra­nič­ní­ho zpra­vo­da­je ČT v Moskvě. Mezi jeho respon­den­ty tak nechy­bí napří­klad sovět­ští veli­te­lé invaz­ních vojsk, důstoj­ní­ci, řado­ví výsad­ká­ři, sovět­ští novi­ná­ři sle­du­jí­cí udá­los­ti pří­mo v Praze i ruš­tí disi­den­ti, kte­ří za pro­test pro­ti inva­zi strá­vi­li roky ve vyhnan­ství a psy­chi­at­ric­kých léčeb­nách. Reflexi teh­dej­ších udá­los­tí nabíd­ne exklu­ziv­ně i posled­ní sovět­ský pre­zi­dent a tvůr­ce perestroj­ky Michail Gorbačov.

Tematický večer na ČT2 dopl­ní i pre­mi­é­ro­vé vydá­ní pořa­du Historie.cs s podti­tu­lem Pravdy a lži o srpnu 1968.

Mezi dal­ší mimo­řád­né sním­ky zařa­ze­né do vysí­lá­ní České tele­vi­ze pat­ří doku­men­ty o osob­nos­tech kul­tur­ní­ho živo­ta, jejichž osob­ní i pra­cov­ní život pozna­me­nal střet s komu­nis­tic­kým reži­mem. Na bás­ní­ka, pro­za­i­ka a zpě­vá­ka Karla Kryla zavzpo­mí­na­jí v doku­men­tu Občan Karel Kryl jeho přá­te­lé a spo­lu­pra­cov­ní­ci. Diváci pořad uvi­dí na ČT art ve stře­du 19. srp­na od 20:25. Sobotní večer na Artu pak při­ne­se oce­ňo­va­ný doku­ment reži­sér­ky Olgy Sommerové Magický hlas rebel­ky, pozo­ru­hod­ný pří­běh zpě­vač­ky Marty Kubišové.

Výročí udá­los­tí srp­na 1968  se bude ve svém vysí­lá­ní věno­vat i zpra­vo­daj­ský kanál ČT24 a dal­ší pořa­dy na ostat­ních kaná­lech České tele­vi­ze.

Přehled všech pořa­dů nalez­ne­te zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,83075 s | počet dotazů: 250 | paměť: 58125 KB. | 16.08.2022 - 00:15:33