Kritiky.cz > Recenze knih > Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou

Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou

intuice

Samotná kni­ha Intuitivní život vás krů­ček po krůč­ku nave­de na ces­tu, jak se správ­ně nala­dit na svo­je vlast­ní poci­ty a koneč­ně být jen a jen sami sebou, změ­nit svůj život k lep­ší­mu a koneč­ně pro­ží­vat plno­hod­not­něj­ší, šťast­něj­ší a spo­ko­je­něj­ší život.

V kni­ze autor­ka krás­ným a jed­no­du­chým způ­so­bem vysvět­lu­je, co to je ona intu­i­ce a jaký zásad­ní vliv má na naše živo­ty, její samot­né a vel­mi úzké pro­po­je­ní s vyš­ší moud­ros­tí.

Zároveň učí čte­ná­ře k tomu, aby se se svý­mi poci­ty mys­lí nau­či­li kaž­do­den­ně a vědo­mě pra­co­vat, díky čemuž se pak budou i lépe roz­ho­do­vat, vnitř­ně růst a v nepo­sled­ní řadě i vést dale­ko více spo­ko­je­něj­ší život.

Jill Willardová v kni­ze uvá­dí a zve­řej­ňu­je vel­mi inspi­ra­tiv­ní pří­běhy svých kon­krét­ních kli­en­tů, jež vás zce­la urči­tě nakop­nou tím správ­ným smě­rem a budou vás skvě­le moti­vo­vat. Naučí vás, jak pro­vá­dět jed­not­li­vé vizu­a­li­za­ce k napl­ně­ní svých snů a jak efek­tiv­ně pro­střed­nic­tvím medi­ta­ce uvol­nit své síly ze sed­mi ener­ge­tic­kých cen­ter čaker.

„Odemknete neu­vě­ři­tel­ný poten­ci­ál své­ho vro­ze­né­ho daru.“

Prostřednictvím toho­to prů­vod­ce si zod­po­ví­te otáz­ku, co to je intu­i­ce. Jak ji pozná­te. Zaobírá se i otáz­kou osud ver­sus svo­bod­ná vůle. Zastaví se nad téma­tem medi­um. Vysvětlí zna­me­ní a syn­chro­ni­ci­tu, čty­ři rovi­ny tj. fyzic­kou, emoč­ní, men­tál­ní či dušev­ní a duchov­ní, a v nepo­sled­ní řadě se postup­ně zamě­ří i na všech­na ener­ge­tic­ká cen­t­ra. A vysvět­li, jak všech­no kom­pakt­ně fun­gu­je dohro­ma­dy.

Provede vás jed­not­li­vý­mi ener­ge­tic­ký­mi cen­ty jako jsou koře­ny - základ­ní potře­by, Sacrum - vzta­hy,  Solar Plexux - čis­té ego, srd­ce - lás­ka,  krk - říkat prav­du, tře­tí oko - intu­i­ce, koru­na - Vše bož­ské, kde kaž­dé z cen­ter se zamě­řu­je na jed­nu zásad­ní život­ní oblast.

Všechny ener­ge­tic­ká cen­t­ra podrob­ně roze­be­re v jed­not­li­vých kapi­to­lách a pod­ka­pi­to­lách po všech rovi­nách, jak po fyzic­ké, emoč­ní, duše­ni, ale i duchov­ní. Nabídne k tomu i spous­tu inspi­ra­tiv­ních pří­bě­hů kli­en­tů, nabíd­ne tipy a for­my medi­ta­ce nej­vhod­něj­ší pro dané cen­t­rum.

Pokud se chce­te sku­teč­ně něco dozvě­dět o intu­i­ci, a vést spo­ko­je­ný a plno­hod­not­ný intu­i­tiv­ní život, je tato kni­ha v podo­bě osob­ní­ho rád­ce to pra­vé pro vás. Ostatně Jill Willardová se naro­di­la s uni­kát­ní schop­nos­tí před­ví­dat budouc­nost a vcí­tit se do ostat­ních lidí a je spo­luza­kla­da­tel­kou spo­leč­nos­ti IM Meditation a žije na Manhattan Beach v Kalifornii.

INTUITIVNÍ ŽIVOT

Nalaďte se na svou intu­i­ci a buď­te sami sebou

Autorka: Jill Willardová

Překlad: Romana Hegedüsová

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 270

ISBN 978-80-265-0779-6


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...